Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 145 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2010 r. upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (konwencja nr 188)

Data ogłoszenia:2010-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 145 POZ 12

L 145/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2010

DECYZJA RADY z dnia 7 czerwca 2010 r. upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (konwencja nr 188) (2010/321/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

w zakresie społecznego.

(6)

koordynacji

systemów

zabezpieczenia

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 48 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v) oraz art. 218 ust. 8 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia nie może ratyfikować Konwencji, ponieważ jedynie państwa mogą być jej stronami. Rada powinna zatem upoważnić państwa członkowskie, związane przepisami unijnymi dotyczącymi koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zgodnie z art. 48 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, do ratyfi­ kowania Konwencji w interesie Unii na warunkach okre­ ślonych w niniejszej decyzji,

(7)

Konwencja nr 188 Międzynarodowej Organizacji Pracy (zwane dalej, odpowiednio, „Konwencją” i „MOP”) doty­ cząca pracy w sektorze rybołówstwa została przyjęta dnia 14 czerwca 2007 r. na Międzynarodowej Konfe­ rencji Pracy MOP, zwołanej w Genewie, w której trakcie wszystkie delegacje państw członkowskich Unii Europej­ skiej głosowały za przyjęciem Konwencji. Konwencja stanowi poważny wkład w funkcjonowanie sektora rybołówstwa na poziomie międzynarodowym, upowszechniając godną pracę dla rybaków oraz uczciwsze warunki konkurencji dla właścicieli statków rybackich, dlatego jest pożądane, aby jej postanowienia weszły w życie możliwie jak najszybciej. Parlament Europejski, Rada i Komisja popierają ratyfi­ kację międzynarodowych konwencji dotyczących pracy, które MOP klasyfikuje jako uaktualnione, traktując to jako przyczynienie się do starań Unii Europejskiej na rzecz upowszechniania godnej pracy dla wszystkich zarówno w Unii, jak i poza nią. Zgodnie z konstytucją MOP w żadnym razie przyjęcie przez konferencję konwencji lub zalecenia lub ratyfikacja konwencji przez członka nie mogą być uważane jako mające wpływ na jakąkolwiek ustawę, decyzję, zwyczaj lub umowę, zapewniające zainteresowanym pracow­ nikom bardziej korzystne warunki aniżeli te, które prze­ widuje konwencja lub zalecenie. Niektóre postanowienia Konwencji dotyczą dziedzin wchodzących w zakres wyłącznych kompetencji Unii

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym upoważnia się państwa członkowskie do ratyfiko­ wania, w zakresie należącym do wyłącznej kompetencji Unii, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 roku, przyjętej dnia 14 czerwca 2007 r. Artykuł 2 Państwa członkowskie powinny dołożyć starań w celu podjęcia niezbędnych kroków, aby złożyć instrumenty ratyfikacyjne Konwencji na ręce Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy możliwie jak najszybciej, najlepiej przed dniem 31 grudnia 2012 r. Rada dokona przeglądu postępów ratyfikacji przed styczniem 2012 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2010 r. W imieniu Rady

C. CORBACHO

(5)

Przewodniczący

(1) Zgoda z dnia 5 maja 2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) potwierdzająca opinię z dnia 14 stycznia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 145 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L145 - 18 z 201011.6.2010

  Decyzja nr 4/2010 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 19 maja 2010 r. dotycząca mianowania dyrektora Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L145 - 17 z 201011.6.2010

  Decyzja nr 3/2010 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 19 maja 2010 r. dotycząca mianowania dyrektora Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L145 - 16 z 201011.6.2010

  Decyzja nr 2/2010 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 19 marca 2010 r. dotycząca mianowania dyrektora Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

 • Dz. U. L145 - 15 z 201011.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2010 r. udzielająca odstępstwa od wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1165/2008 w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa w odniesieniu do Bułgarii i Niemiec (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3617)

 • Dz. U. L145 - 13 z 201011.6.2010

  Decyzja Rady 2010/322/WPZIB z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniająca i przedłużająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L145 - 6 z 201011.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2010 r. skierowana do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanemu za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L145 - 4 z 201011.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 502/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L145 - 2 z 201011.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 501/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L145 - 1 z 201011.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, dotyczącego oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (CAA)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.