Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 145 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/322/WPZIB z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniająca i przedłużająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

Data ogłoszenia:2010-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 145 POZ 13

Strona 1 z 2
11.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 145/13

DECYZJA RADY 2010/322/WPZIB z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniająca i przedłużająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (1), EULEX KOSOWO

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 i art. 43 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

twem Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicz­ nych i Polityki Bezpieczeństwa (WP), sprawuje dowództwo i kontrolę nad misją EULEX KOSOWO na poziomie stra­ tegicznym.”; 2) art. 9 ust. 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie: „3. EULEX KOSOWO może także, w zależności od potrzeby, na podstawie umów zatrudniać międzynarodowy personel cywilny oraz personel lokalny, jeżeli wymaganych funkcji nie sprawuje personel oddelegowany przez państwa członkowskie. W drodze wyjątku i w należycie uzasadnio­ nych przypadkach, gdy brak jest zgłoszeń od odpowiednio wykwalifikowanych osób z państw członkowskich, w zależności od potrzeb, a na podstawie umów można zatrudnić obywateli uczestniczących państw trzecich. 4. Cały personel wypełnia swoje obowiązki i działa w interesie misji. Cały personel przestrzega zasad bezpie­ czeństwa i minimalnych norm ustalonych decyzją Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie przy­ jęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa (*) ___________ (*) Dz.U. L 101 z 11.4.2001, s. 1.”;

W dniu 4 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/124/WPZiB (2). Wspólne działanie to obowiązuje do dnia 14 czerwca 2010 r. W dniu 9 czerwca 2009 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2009/445/WPZiB (3) zmieniające wspólne działanie 2008/124/WPZiB przez podwyższenie finansowej kwoty odniesienia przeznaczonej na pokrycie wydatków misji do czasu zakończenia obowiązywania wspólnego dzia­ łania 2008/124/WPZiB. W dniu 28 maja 2010 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa zalecił przedłużenie o dwa lata okresu obowiązywania wspólnego działania 2008/124/WPZiB oraz przedłużenie obowiązywania finansowej kwoty odniesienia w wysokości 265 000 000 EUR do dnia 14 października 2010 r. Struktura dowodzenia i kontroli misji EULEX KOSOWO nie powinna naruszać zobowiązań umownych szefa misji wobec Komisji Europejskiej w zakresie wykonywania budżetu. Misja EULEX KOSOWO będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa przedsta­ wionym w art. 21 Traktatu. Należy odpowiednio 2008/124/WPZiB, zmienić wspólne działanie

(2)

(3)

(4)

(5)

3) art. 11 ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie: „2. W ramach odpowiedzialności Rady i WP KPiB spra­ wuje kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne EULEX KOSOWO. 3. Jak określono także w art. 7, dowódca operacji cywilnej, działając pod kontrolą polityczną KPiB i ogólnym zwierzchnictwem WP, jest dowódcą EULEX KOSOWO na szczeblu strategicznym i jako taki wydaje instrukcje szefowi misji oraz zapewnia mu doradztwo i wsparcie techniczne. 4. Dowódca operacji cywilnej podlega Radzie za pośred­ nictwem WP.”; 4) art. 12 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. W ramach odpowiedzialności Rady i WP KPiB spra­ wuje kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne EULEX KOSOWO.

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2008/124/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dowódca operacji cywilnej, pod kontrolą polityczną i strategicznym kierownictwem Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (KPiB) oraz pod ogólnym zwierzchnic­

(1) Na mocy rezolucji 1244 (1999) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. (2) Dz.U. L 42 z 16.2.2008, s. 92. (3) Dz.U. L 148 z 11.6.2009, s. 33.

L 145/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 145 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L145 - 18 z 201011.6.2010

  Decyzja nr 4/2010 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 19 maja 2010 r. dotycząca mianowania dyrektora Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L145 - 17 z 201011.6.2010

  Decyzja nr 3/2010 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 19 maja 2010 r. dotycząca mianowania dyrektora Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L145 - 16 z 201011.6.2010

  Decyzja nr 2/2010 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 19 marca 2010 r. dotycząca mianowania dyrektora Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

 • Dz. U. L145 - 15 z 201011.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2010 r. udzielająca odstępstwa od wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1165/2008 w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa w odniesieniu do Bułgarii i Niemiec (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3617)

 • Dz. U. L145 - 12 z 201011.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2010 r. upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (konwencja nr 188)

 • Dz. U. L145 - 6 z 201011.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2010 r. skierowana do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanemu za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L145 - 4 z 201011.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 502/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L145 - 2 z 201011.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 501/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L145 - 1 z 201011.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, dotyczącego oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (CAA)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.