Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 145 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2010 r. udzielająca odstępstwa od wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1165/2008 w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa w odniesieniu do Bułgarii i Niemiec (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3617)

Data ogłoszenia:2010-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 145 POZ 15

11.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 145/15

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 czerwca 2010 r. udzielająca odstępstwa od wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1165/2008 w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa w odniesieniu do Bułgarii i Niemiec (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3617)

(Jedynie teksty w języku bułgarskim i niemieckim są autentyczne)

(2010/323/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(4)

do dnia 1 stycznia 2010 r., nadal stosuje przepisy dyrektyw Rady 93/23/EWG (2), 93/24/EWG (3) oraz 93/25/EWG (4) do tej daty. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1165/2008 państwo członkowskie, któremu udzielono odstępstwa do dnia 1 stycznia 2011 r., nadal stosuje przepisy dyrek­ tywy Rady 93/25/EWG do tej daty,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1165/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa i uchylające dyrektywy Rady 93/23/EWG, 93/24/EWG oraz 93/25/EWG (1), w szczególności jego art. 20 ust. 1, uwzględniając wniosek złożony przez Bułgarię w dniu 10 lutego 2009 r., uwzględniając wniosek złożony przez Niemcy w dniu 20 marca 2009 r., a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Udziela się odstępstwa Bułgarii i Niemcom od stosowania rozporządzenia (WE) nr 1165/2008 na okres do dnia 1 stycznia 2010 r. 2. Udziela się odstępstwa Niemcom od stosowania rozporzą­ dzenia (WE) nr 1165/2008 w zakresie owiec i kóz na okres do dnia 1 stycznia 2011 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Bułgarii i do Republiki Federalnej Niemiec. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 1165/2008 Komisja może udzielić państwom członkowskim odstęp­ stwa od wykonywania wymienionego rozporządzenia, jeżeli jego zastosowanie do krajowych systemów staty­ stycznych wymaga znacznych dostosowań i może spowodować poważne trudności praktyczne. Należy przyznać takie odstępstwa Bułgarii i Niemcom w następstwie złożonych przez te kraje wniosków. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1165/2008 państwo członkowskie, któremu udzielono odstępstwa

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 10 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji

(3)

Olli REHN

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 321 z 1.12.2008, s. 1.

(2) Dz.U. L 149 z 21.6.1993, s. 1. (3) Dz.U. L 149 z 21.6.1993, s. 5. (4) Dz.U. L 149 z 21.6.1993, s. 10.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 145 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L145 - 18 z 201011.6.2010

  Decyzja nr 4/2010 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 19 maja 2010 r. dotycząca mianowania dyrektora Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L145 - 17 z 201011.6.2010

  Decyzja nr 3/2010 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 19 maja 2010 r. dotycząca mianowania dyrektora Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L145 - 16 z 201011.6.2010

  Decyzja nr 2/2010 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 19 marca 2010 r. dotycząca mianowania dyrektora Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

 • Dz. U. L145 - 13 z 201011.6.2010

  Decyzja Rady 2010/322/WPZIB z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniająca i przedłużająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L145 - 12 z 201011.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2010 r. upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (konwencja nr 188)

 • Dz. U. L145 - 6 z 201011.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2010 r. skierowana do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanemu za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L145 - 4 z 201011.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 502/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L145 - 2 z 201011.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 501/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L145 - 1 z 201011.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, dotyczącego oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (CAA)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.