Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 145 POZ 17

Tytuł:

Decyzja nr 3/2010 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 19 maja 2010 r. dotycząca mianowania dyrektora Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

Data ogłoszenia:2010-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 145 POZ 17

11.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 145/17

DECYZJA NR 3/2010 KOMITETU AMBASADORÓW AKP-UE z dnia 19 maja 2010 r. dotycząca mianowania dyrektora Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP) (2010/325/UE)

KOMITET AMBASADORÓW AKP-UE, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając umowę o partnerstwie AKP-WE podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (1), zmienioną umową podpisaną w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r. (2), w szczególności art. 2 ust. 7 załącznika III do tej umowy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł Bez uszczerbku dla dalszych decyzji, do których podjęcia Komitet może być zobowiązany w ramach swojego mandatu, Jean-Erick ROMAGNE zostaje niniejszym mianowany dyrektorem Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości na okres od dnia 6 września 2010 r. do dnia 28 lutego 2015 r.

Mandat poprzedniego dyrektora wygasł w dniu 28 lutego 2010 r. Wspólna komisja kwalifikacyjna, ustanowiona przez obie strony, zaproponowała w wyniku swoich prac, by na stanowisko dyrektora Centrum Rozwoju Przedsiębior­ czości mianować Jeana-Ericka ROMAGNE’A (Francja),

Sporządzono w Brukseli dnia 19 maja 2010 r. W imieniu Komitetu Ambasadorów AKP-UE

René MAKONGO

(2)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3. (2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 27.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 145 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L145 - 18 z 201011.6.2010

  Decyzja nr 4/2010 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 19 maja 2010 r. dotycząca mianowania dyrektora Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L145 - 16 z 201011.6.2010

  Decyzja nr 2/2010 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 19 marca 2010 r. dotycząca mianowania dyrektora Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

 • Dz. U. L145 - 15 z 201011.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2010 r. udzielająca odstępstwa od wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1165/2008 w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa w odniesieniu do Bułgarii i Niemiec (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3617)

 • Dz. U. L145 - 13 z 201011.6.2010

  Decyzja Rady 2010/322/WPZIB z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniająca i przedłużająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L145 - 12 z 201011.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2010 r. upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (konwencja nr 188)

 • Dz. U. L145 - 6 z 201011.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2010 r. skierowana do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanemu za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L145 - 4 z 201011.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 502/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L145 - 2 z 201011.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 501/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L145 - 1 z 201011.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, dotyczącego oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (CAA)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.