Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 145 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2010 r. skierowana do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanemu za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

Data ogłoszenia:2010-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 145 POZ 6

Strona 1 z 8
L 145/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2010

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 8 czerwca 2010 r. skierowana do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanemu za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu (2010/320/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności jego art. 126 ust. 9 i art. 136,

termin dla Grecji na podjęcie skutecznych działań. Dnia 30 listopada 2009 r. Rada stwierdziła zgodnie z art. 126 ust. 8 TFUE, że Grecja nie podjęła skutecznych działań; w konsekwencji dnia 16 lutego 2010 r. Rada, zgodnie z art. 126 ust. 9 TFUE, wezwała Grecję do zastosowania środków służących ograniczeniu nadmiernego deficytu najpóźniej do 2012 r. („decyzja Rady na podstawie art. 129 ust. 9”). Rada wyznaczyła także dzień 15 maja 2010 r. jako termin podjęcia skutecznych działań.

uwzględniając zalecenie Komisji,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 136 ust. 1 lit. a) TFUE przewiduje możliwość przyjęcia środków w odniesieniu do państw członkow­ skich, których walutą jest euro, w celu wzmocnienia koordynacji i nadzoru ich dyscypliny budżetowej.

(5)

Artykuł 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1467/97 prze­ widuje, że w przypadku gdy zostało podjęte skuteczne działanie zgodnie z art. 126 ust. 9 TFUE, lecz po doko­ naniu wezwania wystąpią nieprzewidziane niekorzystne zdarzenia gospodarcze, niosące poważne negatywne konsekwencje budżetowe, Rada, działając na podstawie zalecenia Komisji, może podjąć decyzję o wydaniu zmie­ nionego wezwania na mocy art. 126 ust. 9 TFUE.

(2)

W art. 126 TFUE określono, że państwa członkowskie mają unikać nadmiernego deficytu budżetowego oraz ustanowiono w tym celu procedurę nadmiernego defi­ cytu. Pakt na rzecz stabilności i wzrostu, którego część naprawcza obejmuje przepisy wykonawcze regulujące procedurę nadmiernego deficytu, stanowi ramy wspiera­ jące realizację polityki rządu mającej na celu szybkie przywrócenie dobrego stanu finansów publicznych z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej.

(3)

Dnia 27 kwietnia 2009 r., zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), Rada podjęła decyzję o istnieniu nadmiernego deficytu w Grecji i wydała zalecenia służące skorygowaniu tego deficytu najpóźniej do 2010 r., zgodnie z art. 104 ust. 7 TWE oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (1). Rada wyznaczyła też dzień 27 października 2009 r. jako

W prognozie służb Komisji z jesieni 2009 r., która stano­ wiła podstawę pierwotnego wezwania skierowanego do Grecji, zakładano spadek PKB w 2010 r. o ¼ %, a następnie jego wzrost począwszy od 2011 r., kiedy to tempo wzrostu gospodarczego miało osiągnąć 0,7 %. W chwili obecnej oczekuje się znacznego spadku PKB w roku 2010 i dalszego kurczenia się gospodarki w roku 2011. W kolejnych latach można się spodziewać stopniowego powrotu do dodatnich stóp wzrostu gospo­ darczego. Ten znacznie pogorszony scenariusz makroekonomiczny prowadzi – przy założeniu niezmiennego kursu polityki – do odpowiadającego mu pogorszenia perspektyw dla sytuacji finansów publicznych. Dochodzi do tego korekta w górę deficytu sektora instytucji rządo­ wych i samorządowych za rok 2009 (z poziomu 12,7 % PKB, szacowanego w chwili podejmowania decyzji Rady na podstawie art. 126 ust. 9, do 13,6 % PKB zgodnie z notyfikacją fiskalną przedłożoną przez Grecję dnia 1 kwietnia 2010 r.), z możliwością dalszego jego zwięk­ szenia (o około 0,3 do 0,5 % PKB) po zakończeniu kontroli prowadzonych przez Eurostat wspólnie z greckimi organami statystycznymi (2). Obawy na rynkach kapitałowych odnośnie do perspektyw finansów

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 145 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L145 - 18 z 201011.6.2010

  Decyzja nr 4/2010 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 19 maja 2010 r. dotycząca mianowania dyrektora Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L145 - 17 z 201011.6.2010

  Decyzja nr 3/2010 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 19 maja 2010 r. dotycząca mianowania dyrektora Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L145 - 16 z 201011.6.2010

  Decyzja nr 2/2010 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 19 marca 2010 r. dotycząca mianowania dyrektora Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

 • Dz. U. L145 - 15 z 201011.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2010 r. udzielająca odstępstwa od wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1165/2008 w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa w odniesieniu do Bułgarii i Niemiec (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3617)

 • Dz. U. L145 - 13 z 201011.6.2010

  Decyzja Rady 2010/322/WPZIB z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniająca i przedłużająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L145 - 12 z 201011.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2010 r. upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (konwencja nr 188)

 • Dz. U. L145 - 4 z 201011.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 502/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L145 - 2 z 201011.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 501/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L145 - 1 z 201011.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, dotyczącego oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (CAA)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.