Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 147 POZ 11

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności w sprawie dodania do załącznika 1 nowego rozdziału 17 dotyczącego dźwigów oraz w sprawie zmiany rozdziału 1 dotyczącego maszyn

Data ogłoszenia:2010-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 147 POZ 11

Strona 1 z 3
12.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 147/11

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA NR 1/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności w sprawie dodania do załącznika 1 nowego rozdziału 17 dotyczącego dźwigów oraz w sprawie zmiany rozdziału 1 dotyczącego maszyn (2010/328/UE)

KOMITET,

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności („Umowa”), w szczególności jej art. 10 ust. 4, art. 10 ust. 5 oraz art. 18 ust. 2,

(1)

Mając na uwadze fakt, że Unia Europejska przyjęła nową dyrektywę w sprawie maszyn (1), a Szwajcaria zmieniła swoje przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, które zgodnie z art. 1 ust. 2 Umowy zostały uznane za równorzędne ze wspomnianymi przepisami Unii Europej­ skiej. Mając na uwadze, że należy zmienić rozdział 1 załącznika 1 (Maszyny), aby odzwierciedlić te zmiany. Mając na uwadze, że zgodnie z art. 10 ust. 5 Komitet może zmieniać załączniki do tej Umowy,

(2) (3)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

1. Zmienia się załącznik 1 do Umowy dotyczący sektorów produktów w celu dodania nowego rozdziału 17 dotyczącego dźwigów zgodnie z przepisami ustanowionymi w załączniku A do niniejszej decyzji. 2. W rozdziale 1 załącznika 1 (Maszyny) do wymienionej Umowy wprowadza się zmiany zgodnie z przepisami ustanowionymi w załączniku B do niniejszej decyzji. Zmiany te stają się skuteczne od dnia 29 grudnia 2009 r. 3. Niniejszą decyzję sporządzoną w dwóch egzemplarzach podpisują przedstawiciele Komitetu, którzy są upoważnieni do działania w imieniu Stron. Niniejsza decyzja staje się skuteczna od daty złożenia ostatniego z wymienionych podpisów.

Podpisano w Bernie dnia 21 grudnia 2009 r. Podpisano w Brukseli dnia 18 grudnia 2009 r. W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Heinz HERTIG

W imieniu Unii Europejskiej

Fernando PERREAU DE PINNINCK

(1) Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24).

L 147/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2010

ZAŁĄCZNIK A Do załącznika 1 (Sektory produktów) dodaje się rozdział 17 dotyczący dźwigów w brzmieniu: „ROZDZIAŁ 17 DŹWIGI SEKCJA I Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne Przepisy objęte art. 1 ust. 2 Unia Europejska 1. Dyrektywa 95/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów (Dz.U. L 213 z 7.9.1995, s. 1).

Szwajcaria

100. Ustawa federalna z dnia 19 marca 1976 r. w sprawie bezpieczeństwa instalacji i wyposażenia technicznego (RO 1977 2370), ostatnio zmieniona w dniu 17 czerwca 2005 r. (RO 2006 2197). 101. Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa dźwigów (RO 1999 1875), ostatnio zmienione w dniu 2 kwietnia 2008 r. (RO 2008 1785). SEKCJA II Organy oceny zgodności

Komitet ustanowiony na mocy art. 10 niniejszej Umowy opracowuje i uaktualnia, zgodnie z procedurą określoną w art. 11 Umowy, wykaz organów oceny zgodności. SEKCJA III Organy wyznaczające Komitet ustanowiony na mocy art. 10 niniejszej Umowy opracowuje i uaktualnia wykaz organów wyznaczających wskazanych przez Strony. SEKCJA IV Zasady szczególne dotyczące wyznaczania organów oceny zgodności Przy wyznaczaniu organów oceny zgodności organy wyznaczające stosują się do ogólnych zasad zawartych w załączniku 2 do niniejszej Umowy oraz do kryteriów oceny określonych w załączniku VII do dyrektywy 95/16/WE. SEKCJA V Postanowienia uzupełniające 1. Wymiana informacji Zgodnie z art. 8 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 147 POZ 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L147 - 5 z 201012.6.2010

    Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik do decyzji 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3548) (1)

  • Dz. U. L147 - 3 z 201012.6.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 504/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L147 - 1 z 201012.6.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 503/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.