Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1

Tytuł:

Regulamin nr 7 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich i tylnych świateł pozycyjnych, świateł stopu oraz świateł obrysowych górnych pojazdów o napędzie silnikowym (z wyjątkiem motocykli) i ich przyczep

Data ogłoszenia:2010-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1

Strona 1 z 16
12.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny na mocy międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 7 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich i tylnych świateł pozycyjnych, świateł stopu oraz świateł obrysowych górnych pojazdów o napędzie silnikowym (z wyjątkiem motocykli) i ich przyczep Obejmujący całość obowiązującego tekstu, w tym: suplement 16 do serii poprawek 02 – data wejścia w życie: 19 sierpnia 2010 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

0. Zakres 1. Definicje 2. Wniosek o udzielenie homologacji 3. Oznakowanie 4. Homologacja 5. Specyfikacje ogólne 6. Natężenie wysyłanego światła 7. Procedura badań 8. Barwa wysyłanego światła 9. Zgodność produkcji 10. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 11. Ostateczne zaniechanie produkcji 12. Uwagi dotyczące barw i poszczególnych urządzeń 13. Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji 14. Przepisy przejściowe

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 — Przednie i tylne światła pozycyjne (boczne), światła obrysowe górne i światła stopu: mini­ malne kąty rozsyłu światła w przestrzeni Załącznik 2 — Zawiadomienie dotyczące udzielenia, rozszerzenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia homo­ logacji, lub ostatecznego zaniechania produkcji typu urządzenia na mocy regulaminu nr 7

L 148/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2010

Załącznik 3 — Przykłady wzorów znaków homologacji Załącznik 4 — Pomiary fotometryczne Załącznik 5 — Barwy świateł Załącznik 6 — Minimalne wymagania dotyczące procedur kontroli zgodności produkcji Załącznik 7 — Minimalne wymagania dotyczące przeprowadzania kontroli wyrywkowej przez inspektora

0.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do: 0.1. 0.2. 1. przednich i tylnych świateł pozycyjnych (bocznych) i świateł stopu pojazdów należących do kategorii L, M, N, O i T (1); oraz świateł obrysowych górnych pojazdów należących do kategorii M, N, O i T.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu: 1.1. 1.2. 1.3. „przednie światło pozycyjne (boczne)” oznacza światło używane do zaznaczenia obecności i szerokości pojazdu widzianego z przodu; „tylne światło pozycyjne (boczne)” oznacza światło używane do zaznaczenia obecności i szerokości pojazdu widzianego z tyłu; „światło stopu” oznacza światło wskazujące innym użytkownikom drogi, że kierowca poprze­ dzającego pojazdu używa w danej chwili hamulca roboczego. Światła stopu mogą być załączane poprzez użycie zwalniacza lub innego urządzenia o podobnym działaniu; „światło obrysowe górne” oznacza światło umieszczone przy skrajnej krawędzi zewnętrznej pojazdu i jak najbliżej jego górnej krawędzi, mające na celu wyraźne zaznaczenie całkowitej szerokości pojazdu. Światła tego typu służą do podkreślenia obrysu pojazdu i stanowią uzupeł­ nienie świateł pozycyjnych (bocznych) w przypadku niektórych kategorii pojazdów silnikowych i przyczep. Definicje pojęć Do niniejszego regulaminu stosuje się definicje określone w regulaminie nr 48 oraz w serii poprawek do tego regulaminu obowiązujących w chwili składania wniosku o udzielenie homo­ logacji typu. 1.6. „Przednie i tylne światła pozycyjne, światła stopu oraz światła obrysowe górne różnego typu” oznaczają światła, które w zakresie poszczególnych kategorii różnią się między sobą pod względem następujących istotnych cech: a) nazwy handlowej lub znaku towarowego; b) właściwości układu optycznego (poziomów natężenia, kątów rozsyłu światła, kategorii żarówki, modułu źródła światła itp.); c) urządzenia do regulacji zmiennego natężenia światła, jeżeli występuje. Zmiana barwy żarówki lub barwy filtra nie stanowi zmiany typu. 1.7. Zawarte w niniejszym regulaminie odniesienia do żarówek wzorcowych oraz do regulaminu nr 37 dotyczą regulaminu nr 37 i serii poprawek do tego regulaminu obowiązujących w chwili składania wniosku o udzielenie homologacji typu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L148 - 55 z 201012.6.2010

    Regulamin nr 38 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

  • Dz. U. L148 - 34 z 201012.6.2010

    Regulamin nr 23 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł cofania dla pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.