Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 34

Tytuł:

Regulamin nr 23 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł cofania dla pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Data ogłoszenia:2010-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 34

Strona 1 z 11
L 148/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2010

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w międzynarodowym prawie publicznym. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 23 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł cofania dla pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Obejmujące wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Suplement nr 15 do pierwotnej wersji regulaminu – data wejścia w życie: 15 października 2008 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

0. Zakres 1. Definicje 2. Wystąpienie o homologację 3. Oznakowania 4. Homologacja 5. Specyfikacje ogólne 6. Natężenie wysyłanego światła 7. Procedura badania 8. Barwa wysyłanego światła. 9. Zgodność produkcji 10. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 11. Ostateczne zaniechanie produkcji 12. Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 — Zawiadomienie dotyczące udzielenia, rozszerzenia, odmowy lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu świateł cofania zgodnie z regulaminem nr 23 Załącznik 2 — Przykłady wzorów znaków homologacji Załącznik 3 — Pomiary fotometryczne Załącznik 4 — Barwa światła białego (współrzędne trójchromatyczne) Załącznik 5 — Minimalne wymogi dotyczące procedur kontroli zgodności produkcji Załącznik 6 — Minimalne wymogi dotyczące doboru próby przez kontrolera

12.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/35

0.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do świateł cofania dla pojazdów kategorii M, N, O i T (1). 1.

DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu: 1.1. „Światło cofania” oznacza światło służące do oświetlenia drogi z tyłu pojazdu i ostrzeżenia innych użytkowników drogi, że pojazd porusza się lub będzie poruszał się w kierunku wstecznym. Definicje podane w regulaminie nr 48 oraz seria poprawek do tego regulaminu obowiązujące w momencie składania wniosków o udzielenie homologacji typu mają zastosowanie w odniesieniu do niniejszego regulaminu. „Różne typy świateł cofania” oznaczają światła, które różnią się pod następującymi podstawowymi względami: a) nazwy handlowej lub znaku towarowego; b) właściwości systemu optycznego (poziomy natężenia, kąty padania światła, typ żarówki, moduł źródła światła itp.). Zmiana barwy żarówki lub koloru jakiegokolwiek filtra nie stanowi zmiany typu. 1.4. Odniesienia w niniejszym regulaminie do jednej lub kilku żarówek wzorcowych oraz do regula­ minu nr 37 oznaczają odniesienia do regulaminu nr 37 oraz serii poprawek do tego regulaminu obowiązujących w momencie składania wniosków o udzielenie homologacji typu.

WYSTĄPIENIE O HOMOLOGACJĘ

1.2.

1.3.

2. 2.1.

Wystąpienie o homologację składa właściciel nazwy handlowej lub znaku towarowego albo jego należycie upoważniony przedstawiciel. Wnioskodawca określa, czy urządzenie może być montowane w pojeździe z różnym nachyleniem osi odniesienia w stosunku do płaszczyzn odniesienia pojazdu i do podłoża albo obracać się wokół własnej osi odniesienia; te różne warunki montażu należy wskazać w formularzu zawiadomienia.

2.2. 2.2.1.

Dla każdego typu światła cofania do wniosku należy dołączyć: rysunki (w trzech egzemplarzach) o stopniu szczegółowości umożliwiającym identyfikację typu światła cofania i przedstawiające geometryczne położenie (położenia), w którym(-ych) światło cofania może być montowane w pojeździe; oś obserwacji, jaka ma zostać przyjęta za oś odniesienia w badaniach (kąt poziomy H = 0, kąt pionowy V = 0); oraz punkt, który należy obrać za środek odniesienia we wspomnianych badaniach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 34 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L148 - 55 z 201012.6.2010

    Regulamin nr 38 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

  • Dz. U. L148 - 1 z 201012.6.2010

    Regulamin nr 7 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich i tylnych świateł pozycyjnych, świateł stopu oraz świateł obrysowych górnych pojazdów o napędzie silnikowym (z wyjątkiem motocykli) i ich przyczep

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.