Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 55

Tytuł:

Regulamin nr 38 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Data ogłoszenia:2010-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 55

Strona 1 z 11
12.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/55

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 38 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym: suplement 14 do pierwotnej wersji regulaminu – data wejścia w życie: 15 października 2008 r., sprostowanie 1 do suplementu 12 – data wejścia w życie: 10 marca 2009 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

0. Zakres 1. Definicje 2. Wystąpienie o homologację 3. Oznakowania 4. Homologacja 5. Specyfikacje ogólne 6. Natężenie wysyłanego światła 7. Procedura testowa 8. Badanie wytrzymałości cieplnej 9. Barwa wysyłanego światła 10. Zgodność produkcji 11. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 12. Ostateczne zaniechanie produkcji 13. Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 — Zawiadomienie dotyczące udzielenia, rozszerzenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu tylnych świateł przeciwmgło­ wych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep na mocy regulaminu nr 38 Załącznik 2 — Układ znaków homologacji Załącznik 3 — Pomiary fotometryczne Załącznik 4 — Minimalne wymogi dotyczące procedury kontroli zgodności produkcji Załącznik 5 — Minimalne wymogi dotyczące pobierania próbek przez kontrolera

L 148/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2010

0.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do tylnych świateł przeciwmgłowych pojazdów należących do kategorii L3, L4, L5, L7, M, N, O oraz T (1). 1.

DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu: 1.1. „Tylne światło przeciwmgłowe” oznacza światło używane do poprawy widoczności pojazdu z tyłu poprzez wysyłanie sygnału barwy czerwonej o natężeniu większym niż natężenie tylnych świateł pozycyjnych (bocznych); Do niniejszego regulaminu stosuje się definicje określone w regulaminie nr 48 oraz w serii poprawek do tego regulaminu obowiązujących w chwili składania wniosku o udzielenie homolo­ gacji typu. „Tylne światła przeciwmgłowe różnego typu” oznaczają światła, które różnią się między sobą pod względem następujących podstawowych cech: a) nazwy handlowej lub znaku towarowego; b) właściwości układu optycznego (poziomów natężenia, kątów rozsyłu światła, kategorii żarówki, modułu źródła światła itp.); c) urządzenia do regulacji zmiennego natężenia światła, jeżeli występuje. Zmiana barwy żarówki lub barwy filtra nie stanowi zmiany typu. 1.4. Zawarte w niniejszym regulaminie odniesienia do żarówek wzorcowych oraz do regulaminu nr 37 dotyczą regulaminu nr 37 i serii poprawek do tego regulaminu obowiązujących w chwili składania wniosku o udzielenie homologacji typu.

WYSTĄPIENIE O HOMOLOGACJĘ

1.2.

1.3.

2. 2.1.

Wystąpienia o homologację dokonuje właściciel nazwy handlowej lub znaku towarowego lub jego należycie upoważniony przedstawiciel. We wniosku należy określić, czy urządzenie wytwarza światło o stałym czy o zmiennym natężeniu. Wnioskodawca może umieścić we wniosku informację, że urządzenie może być zamontowane na pojeździe pod różnym kątami nachylenia osi odniesienia w stosunku do płaszczyzn odniesienia pojazdu i do podłoża lub że urządzenie można obracać wokół jego osi odniesienia; takie różne możliwości montażu należy opisać w formularzu zawiadomienia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 55 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L148 - 34 z 201012.6.2010

    Regulamin nr 23 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł cofania dla pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

  • Dz. U. L148 - 1 z 201012.6.2010

    Regulamin nr 7 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich i tylnych świateł pozycyjnych, świateł stopu oraz świateł obrysowych górnych pojazdów o napędzie silnikowym (z wyjątkiem motocykli) i ich przyczep

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.