Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 149 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 505/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

Data ogłoszenia:2010-06-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 149 POZ 1

15.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 149/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 505/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego prze­ znaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 17 ust. 1,

Ślimaki morskie nie są co do zasady filtratorami, więc w ich przypadku ryzyko kumulowania mikroorga­ nizmów związanych z zanieczyszczeniem odchodami należy uznać za niewielkie. Ponadto nie zgłoszono żadnych danych epidemiologicznych, które wykazywa­ łyby związek przepisów dotyczących klasyfikacji obszarów produkcyjnych z zagrożeniami dla zdrowia publicznego związanymi ze ślimakami morskimi niena­ leżącymi do filtratorów.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Biorąc pod uwagę wyżej opisany postęp naukowy, należy wyłączyć ślimaki morskie niebędące filtratorami z zakresu zastosowania przepisów dotyczących klasyfi­ kacji obszarów produkcyjnych.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 ustanawia szczegó­ łowe przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 stanowi, że państwa członkowskie gwarantują, że produkcja i wprowadzanie do obrotu żywych małży, oraz, w drodze analogii, żywych szkarłupni, żywych osłonic i żywych ślimaków morskich, są poddawane urzędowym kontrolom zgodnie z opisem w załączniku II. W rozdziale II tego załącznika zawarto przepisy dotyczące klasyfikacji i monitorowania obszarów produkcyjnych.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia.

(3)

Obszary produkcyjne są klasyfikowane stosownie do poziomu zanieczyszczenia odchodami. Filtratory, takie jak małże, mogą kumulować mikroorganizmy stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego. W związku z tym klasyfikacja obszarów produkcyjnych jest oparta na obec­ ności niektórych mikroorganizmów związanych z zanieczyszczeniem odchodami.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206.

L 149/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.6.2010

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 wprowadza się następujące zmiany: „ROZDZIAŁ III: URZĘDOWE KONTROLE W ODNIESIENIU DO PECTINIDAE I ŻYWYCH ŚLIMAKÓW MORSKICH NIEBĘDĄCYCH FILTRATORAMI ODŁAWIANYCH POZA SKLASYFIKOWANYMI OBSZARAMI PRODUKCYJNYMI Urzędowe kontrole w odniesieniu do pectinidae i żywych ślimaków morskich niebędących filtratorami odławianych poza sklasyfikowanymi obszarami produkcyjnymi przeprowadza się na aukcjach rybnych, w zakładach wysyłki i zakładach przetwórczych. Tego rodzaju urzędowe kontrole weryfikują zgodność z normami zdrowotnymi dla żywych małży ustanowionymi w załączniku III sekcja VII rozdział V do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, jak również zgodność z innymi wymogami załącznika III sekcja VII rozdział IX do tego rozporządzenia.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 149 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L149 - 27 z 201015.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 948/2009 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  Dz.U. L 287 z 31.10.2009)

 • Dz. U. L149 - 20 z 201015.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 31/06 (ex N 621/05), którą Włochy wdrożyły w formie nadzwyczajnych środków na rzecz zapobiegania ptasiej grypie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7802)

 • Dz. U. L149 - 16 z 201015.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu etylenodiaminotetraoctanu sodu-żelaza(III) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3729)

 • Dz. U. L149 - 12 z 201015.6.2010

  Decyzja Rady 2010/330/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX–IRAQ

 • Dz. U. L149 - 11 z 201015.6.2010

  Decyzja Rady 2010/329/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany i przedłużenia okresu obowiązywania wspólnego działania 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L149 - 9 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 509/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L149 - 7 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 508/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. zakazujące działalności połowowej statkom rybackim do połowów okrężnicą pływającym pod banderą Hiszpanii lub zarejestrowanym w tym państwie poławiającym tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym

 • Dz. U. L149 - 5 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 507/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające po raz 129. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L149 - 3 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 506/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do owiec i kóz utrzymywanych w ogrodach zoologicznych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.