Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 149 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/329/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany i przedłużenia okresu obowiązywania wspólnego działania 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

Data ogłoszenia:2010-06-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 149 POZ 11

15.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 149/11

DECYZJE

DECYZJA RADY 2010/329/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany i przedłużenia okresu obowiązywania wspólnego działania 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

polityki zagranicznej w art. 24 TUE.

(6)

i

bezpieczeństwa

określone

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 i art. 43 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

Wspólne działanie 2007/405/WPZiB powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (1)

W dniu 12 czerwca 2007 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2007/405/WPZiB (1) ustanawiające misję policyjną Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeń­ stwa (RSB), mającej odniesienie do wymiaru sprawiedli­ wości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga). W dniu 23 czerwca 2008 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2008/485/WPZiB (2) zmieniające i przedłużające do dnia 30 czerwca 2009 r. wspólne działanie 2007/405/WPZiB. W dniu 15 czerwca 2009 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2008/466/WPZiB (3) zmieniające i przedłużające do dnia 30 czerwca 2010 r. wspólne działanie 2007/405/WPZiB. Wspólne działanie 2009/466/WPZiB przewiduje, że Rada określi nową finansową kwotę odniesienia w celu pokrycia wydatków związanych z misją na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r., co zrealizowano, przyjmując wspólne działanie 2009/769/WPZiB (4) zmieniające wspólne działanie 2007/405/WPZiB. W dniu 13 kwietnia 2010 r., po konsultacjach z władzami kongijskimi i innymi zainteresowanymi stro­ nami Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa zatwierdził przedłużenie misji o trzy miesiące, to jest od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 września 2010 r. Mandat misji wykonywany jest w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i która może podważyć cele wspólnej

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2007/405/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 9 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: „Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją na okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 września 2010 r. wynosi 2 020 000 EUR.”; 2) art. 16 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Niniejsze wspólne działanie traci moc dnia 30 września 2010 r.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Luksemburgu dnia 14 czerwca 2010 r. W imieniu Rady

C. ASHTON

(5)

Przewodniczący

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

151 164 151 274

z z z z

13.6.2007, s. 46. 25.6.2008, s. 44. 16.6.2009, s. 40. 20.10.2009, s. 45.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 149 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L149 - 27 z 201015.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 948/2009 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  Dz.U. L 287 z 31.10.2009)

 • Dz. U. L149 - 20 z 201015.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 31/06 (ex N 621/05), którą Włochy wdrożyły w formie nadzwyczajnych środków na rzecz zapobiegania ptasiej grypie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7802)

 • Dz. U. L149 - 16 z 201015.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu etylenodiaminotetraoctanu sodu-żelaza(III) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3729)

 • Dz. U. L149 - 12 z 201015.6.2010

  Decyzja Rady 2010/330/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX–IRAQ

 • Dz. U. L149 - 9 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 509/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L149 - 7 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 508/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. zakazujące działalności połowowej statkom rybackim do połowów okrężnicą pływającym pod banderą Hiszpanii lub zarejestrowanym w tym państwie poławiającym tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym

 • Dz. U. L149 - 5 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 507/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające po raz 129. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L149 - 3 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 506/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do owiec i kóz utrzymywanych w ogrodach zoologicznych (1)

 • Dz. U. L149 - 1 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 505/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.