Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 149 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/330/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX–IRAQ

Data ogłoszenia:2010-06-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 149 POZ 12

Strona 1 z 5
L 149/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.6.2010

DECYZJA RADY 2010/330/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX–IRAQ

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Artykuł 2 Zakres zadań misji 1. EUJUST LEX–IRAQ nadal zajmuje się potrzebami irac­ kiego systemu sądownictwa karnego poprzez prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy wyższego i średniego szczebla w zakresie zaawansowanego zarządzania i prowadzenia docho­ dzeń karnych. Szkolenia te mają na celu poprawę zdolności, koordynacji i współpracy różnych elementów irackiego systemu sądownictwa karnego. 2. EUJUST LEX–IRAQ wspiera ściślejszą współpracę pomiędzy różnymi podmiotami irackiego systemu sądownictwa karnego oraz rozwija zdolności zarządcze u funkcjonariuszy wysokiego szczebla i funkcjonariuszy o dużym potencjale przede wszystkim z policji, wymiaru sprawiedliwości i służb penitencjarnych, a także podnosi umiejętności i usprawnia procedury prowadzenia dochodzeń karnych, przy pełnym poszanowaniu państwa prawnego i praw człowieka. 3. EUJUST LEX–IRAQ nadal prowadzi - w zależności od warunków bezpieczeństwa i dostępnych zasobów - działania w zakresie mentoringu i doradztwa strategicznego, opierając się na potwierdzonych potrzebach Irakijczyków i biorąc pod uwagę obecność innych podmiotów międzynarodowych, a także wartość dodaną działań Unii na tym obszarze. 4. Działania szkoleniowe odbywają się w Iraku i w regionie, jak również w Unii. EUJUST LEX–IRAQ ma biura w Brukseli i Bagdadzie, w tym oddział w Basrze w ramach przygotowań do ewentualnego otwarcia tam biura, o ile zapadnie stosowna decyzja. EUJUST LEX–IRAQ ma także biuro w Irbilu (Kurdy­ stan). Zależnie od rozwoju sytuacji w Iraku w trakcie wykony­ wania niniejszego nowego mandatu, szef misji i większość jej personelu przenoszą się z Brukseli do Iraku i zostają rozmiesz­ czeni w Bagdadzie tak szybko, jak pozwoli na to sytuacja. 5. Biorąc pod uwagę dalszy rozwój sytuacji w Iraku pod względem bezpieczeństwa i skutki działań misji w Iraku, Rada zbada efekty niniejszego nowego mandatu i podejmie decyzję o przyszłości misji po dniu 30 czerwca 2012 r. 6. W całym okresie działania misji budowane jest efektywne partnerstwo strategiczno-techniczne z odpowiednimi irackimi podmiotami, w szczególności w kwestii przygotowywania programów szkoleń podczas fazy planowania. Swoimi działa­ niami EUJUST LEX–IRAQ powinna nadal obejmować wywa­ żony przekrój irackiego społeczeństwa, stosując podejście nasta­ wione na prawa człowieka i równouprawnienie płci. Uczestnicy nadal muszą być w stanie brać udział w stosownych działaniach wewnątrzkrajowych, bez względu na to, gdzie się one odby­ wają. Konieczna jest również koordynacja w zakresie selekcji, weryfikacji, oceny, koordynacji oraz wszelkich dalszych działań dotyczących personelu uczestniczącego w szkoleniach, tak aby odpowiednie zadania mogły nadal być przejmowane przez

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 i 43 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 7 marca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX (1). To wspólne działanie, w późniejszym czasie zmienione i przedłużone, wygasło w dniu 30 czerwca 2009 r. W dniu 24 marca 2009 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) uzgodnił, że misję EUJUST LEX należy przedłużyć o kolejne 12 miesięcy, do dnia 30 czerwca 2010 r. W tym okresie misja EUJUST LEX – kontynuując swoje podstawowe zadania – przeprowa­ dzić miała pilotażową fazę obejmującą działania w Iraku. W dniu 21 maja 2010 r. KPiB uzgodnił, że misję EUJUST LEX–IRAQ należy przedłużyć o kolejne 24 miesiące, do dnia 30 czerwca 2012 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 149 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L149 - 27 z 201015.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 948/2009 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  Dz.U. L 287 z 31.10.2009)

 • Dz. U. L149 - 20 z 201015.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 31/06 (ex N 621/05), którą Włochy wdrożyły w formie nadzwyczajnych środków na rzecz zapobiegania ptasiej grypie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7802)

 • Dz. U. L149 - 16 z 201015.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu etylenodiaminotetraoctanu sodu-żelaza(III) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3729)

 • Dz. U. L149 - 11 z 201015.6.2010

  Decyzja Rady 2010/329/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany i przedłużenia okresu obowiązywania wspólnego działania 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L149 - 9 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 509/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L149 - 7 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 508/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. zakazujące działalności połowowej statkom rybackim do połowów okrężnicą pływającym pod banderą Hiszpanii lub zarejestrowanym w tym państwie poławiającym tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym

 • Dz. U. L149 - 5 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 507/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające po raz 129. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L149 - 3 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 506/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do owiec i kóz utrzymywanych w ogrodach zoologicznych (1)

 • Dz. U. L149 - 1 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 505/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.