Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 149 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 506/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do owiec i kóz utrzymywanych w ogrodach zoologicznych (1)

Data ogłoszenia:2010-06-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 149 POZ 3

15.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 149/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 506/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do owiec i kóz utrzymywanych w ogrodach zoologicznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

niewykonalne, ponieważ identyfikatory takie mogą mieć wpływ na autentyczny wygląd tych zwierząt, w szczególności gatunków egzotycznych.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (1), w szczególności jego art. 10 ust. 1 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Mając na uwadze zmniejszenie obciążeń administracyj­ nych i specyficzny charakter zwierząt w ogrodach zoolo­ gicznych, tzn. fakt, że dotyczy to bardzo ograniczonej liczby zwierząt oraz że cel ich prezentacji jest szczególny, proporcjonalnym środkiem byłoby zezwolenie na odstępstwa od szczególnych elementów rozporządzenia (WE) nr 21/2004 dotyczących identyfikacji, a w szcze­ gólności obowiązku stosowania widocznych lub elektro­ nicznych identyfikatorów.

Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 21/2004 nakłada na każde państwo członkowskie obowiązek ustanowienia systemu identyfikacji i rejestracji owiec i kóz zgodnie z przepisami tego rozporządzenia. Celem rozporządzenia (WE) nr 21/2004 jest zagwaran­ towanie indywidualnej identyfikowalności owiec i kóz przez całe ich życie. Zgodnie z art. 4 ust. 2 i częścią A załącznika do tego rozporządzenia, zwierzęta te są znakowane za pomocą widocznych identyfikatorów, takich jak kolczyk, znak na pęcinie lub tatuaż. Szczególne wymagania dotyczące zdrowia zwierząt egzo­ tycznych utrzymywanych w ogrodach zoologicznych zostały określone w dyrektywie Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania doty­ czące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasa­ dach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (2). Powyższa dyrektywa określa również przepisy dotyczące identyfikowania i prowadzenia rejestrów, co oznacza, że większość owiec i kóz utrzymywanych w zatwierdzonych ogrodach zoologicznych jest już objęta wymogami, których celem jest zagwarantowanie indywidualnego znakowania i identyfikowalności. Ponadto owce i kozy utrzymywane w ogrodach zoolo­ gicznych należą w przeważającej większości do gatunków egzotycznych. Jednak zastosowanie widocz­ nych identyfikatorów u zwierząt prezentowanych publiczności w ogrodach zoologicznych może być

(6)

(2)

Należy zatem umożliwić właściwym organom państw członkowskich zniesienie w odniesieniu do owiec i kóz utrzymywanych w ogrodach zoologicznych zatwierdzo­ nych zgodnie z art. 13 ust. 2 dyrektywy 92/65/EWG oraz przemieszczanych z jednego takiego ogrodu zoolo­ gicznego do innego, obowiązku stosowania widocznych lub elektronicznych identyfikatorów w zakresie, w jakim te zwierzęta są już indywidualnie znakowane i identyfikowalne na podstawie przepisów tej dyrektywy. Jeżeli jednak zwierzęta te są przemieszczane do gospo­ darstwa, które nie jest zatwierdzonym ogrodem zoolo­ gicznym, muszą być znakowane zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 21/2004.

(3)

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić część A załącznika do rozporządzenia (WE) nr 21/2004.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 21/2004 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporzą­ dzenia.

(4)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8. (2) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.

L 149/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.6.2010

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W części A załącznika do rozporządzenia (WE) nr 21/2004 po pkt 7 dodaje się następujący punkt: „8. Na zasadzie odstępstwa od wymogów dotyczących identyfikacji określonych w art. 4 ust. 1 właściwy organ może podjąć decyzję o niestosowaniu przepisów części A do owiec i kóz, utrzymywanych w ogrodach zoologicznych zatwierdzonych zgodnie z art. 13 ust. 2 dyrektywy Rady 92/65/EWG (*) lub przemieszczanych z jednego takiego ogrodu zoologicznego do innego, pod warunkiem że zwierzęta te są indywidualnie znakowane i identyfikowalne.

___________

(*) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 149 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L149 - 27 z 201015.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 948/2009 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  Dz.U. L 287 z 31.10.2009)

 • Dz. U. L149 - 20 z 201015.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 31/06 (ex N 621/05), którą Włochy wdrożyły w formie nadzwyczajnych środków na rzecz zapobiegania ptasiej grypie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7802)

 • Dz. U. L149 - 16 z 201015.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu etylenodiaminotetraoctanu sodu-żelaza(III) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3729)

 • Dz. U. L149 - 12 z 201015.6.2010

  Decyzja Rady 2010/330/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX–IRAQ

 • Dz. U. L149 - 11 z 201015.6.2010

  Decyzja Rady 2010/329/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany i przedłużenia okresu obowiązywania wspólnego działania 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L149 - 9 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 509/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L149 - 7 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 508/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. zakazujące działalności połowowej statkom rybackim do połowów okrężnicą pływającym pod banderą Hiszpanii lub zarejestrowanym w tym państwie poławiającym tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym

 • Dz. U. L149 - 5 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 507/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające po raz 129. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L149 - 1 z 201015.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 505/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.