Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 15 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

Data ogłoszenia:2010-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 15 POZ 1

Strona 1 z 45
20.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 15/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 37/2010 z dnia 22  grudnia 2009  r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i  ich klasyfikacji w  odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

określenie maksymalnego limitu pozostałości nie było ko­ nieczne, załącznik  III obejmował substancje, dla których określono tymczasowy maksymalny limit pozostałości, a załącznik IV obejmował substancje, dla których nie moż­ na określić maksymalnego limitu pozostałości, ponieważ pozostałości tych substancji w  każdej ilości stanowią za­ grożenie dla zdrowia ludzkiego.

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr  470/2009 z  dnia 6  maja 2009  r. ustanawiające wspól­ notowe procedury określania maksymalnych limitów pozostało­ ści substancji farmakologicznie czynnych w  środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające rozpo­ rządzenie Rady (EWG) nr  2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1), w szcze­ gólności jego art. 27 ust. 1,

(2)

Dla uproszczenia konieczne jest włączenie tych substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości do rozporządze­ nia Komisji. Ponieważ klasyfikacja ta jest zgodna z  syste­ mem klasyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 470/2009, powinna ona również zostać uwzględniona w  odniesieniu do możliwości podawania tych substancji farmakologicznie czynnych zwierzętom, od których lub z których pozyskuje się żywność.

a także mając na uwadze, co następuje:

(3) (1)

W celu ochrony zdrowia publicznego substancje farmako­ logicznie czynne, na podstawie oceny naukowej ich bez­ pieczeństwa, sklasyfikowano w  czterech załącznikach do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerw­ ca 1990  r. ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryj­ nych produktów leczniczych w  środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (2). Załącznik I obejmował sub­ stancje, dla których określono maksymalny limit pozosta­ łości, załącznik  II obejmował substancje, dla których

Istniejące informacje na temat klasyfikacji terapeutycznej substancji farmakologicznie czynnych zawartych w załącz­ nikach do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 należy włą­ czyć do kolumny dotyczącej klasyfikacji terapeutycznej substancji.

(4)

(1)  Dz.U. L 152 z 16.6.2009, s. 11. (2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 1.

W celu ułatwienia stosowania wszystkie substancje farma­ kologicznie czynne powinny być wymienione w  jednym załączniku w porządku alfabetycznym. W celu zapewnie­ nia jasności należy sporządzić dwie osobne tabele: jedną dla dozwolonych substancji wymienionych w  załączni­ kach I, II i III do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 i jedną dla substancji zakazanych, wymienionych w załączniku IV do tego rozporządzenia.

L 15/2

(5)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.1.2010

Tymczasowe maksymalne limity pozostałości dla substan­ cji farmakologicznie czynnych, określone w załączniku III do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90, dla których zakoń­ czył się okres stosowania, nie powinny zostać włączone do niniejszego rozporządzenia. Środki przewidziane w  niniejszym rozporządzeniu są zgodne z  opinią Stałego Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

Artykuł  1 Substancje farmakologicznie czynne i ich klasyfikacja w odniesie­ niu do maksymalnych limitów pozostałości określone są w załączniku. Artykuł  2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 15 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.