Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 150 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 510/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych systemów do prześwietlania ładunku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 150 POZ 1

Strona 1 z 17
16.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 510/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych systemów do prześwietlania ładunku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

z niego istotną szkodę, co uznano za wystarczające do wszczęcia postępowania.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 2. DALSZE POSTĘPOWANIE uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) uchylające rozporzą­ dzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (2) („rozporządzenie podstawowe”), a w szczegól­ ności jego art. 9,

(3)

Po ujawnieniu zasadniczych faktów i ustaleń, na podstawie których postanowiono wprowadzić tymcza­ sowe środki antydumpingowe („ujawnienie tymczaso­ wych ustaleń”), kilka zainteresowanych stron przedsta­ wiło w formie pisemnej swoje poglądy na temat ustaleń tymczasowych. Stronom, które wystąpiły z takim wnio­ skiem, umożliwiono wypowiedzenie się.

(4)

uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję Europejską („Komisję”) po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

Komisja kontynuowała poszukiwanie i weryfikowanie wszelkich informacji uznanych za konieczne do sformu­ łowania ostatecznych ustaleń. W szczególności Komisja kontynuowała dochodzenie w odniesieniu do aspektów związanych z konsumpcją w Unii. W tym kontekście Komisja skontaktowała się z zainteresowanymi stronami, w szczególności z użytkownikami, jak również z producentami produktu objętego postępowaniem, aby zweryfikować twierdzenia stron w odniesieniu do szeregu transakcji.

1. ŚRODKI TYMCZASOWE

(1)

Komisja, rozporządzeniem (UE) nr 1242/2009 (3) („rozporządzenie w sprawie ceł tymczasowych”), nałożyła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektó­ rych systemów do prześwietlania ładunku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”).

(5)

(2)

Postępowanie wszczęto na podstawie skargi złożonej w dniu 2 lutego 2009 r. przez Smiths Detection Group Limited („skarżący”) w imieniu producenta wytwa­ rzającego ponad 80 %, całkowitej produkcji unijnej niektórych systemów do prześwietlania ładunku. Skarga zawierała dowody wskazujące na dumping i wynikającą

Należy przypomnieć, że, zgodnie z motywem 9 rozpo­ rządzenia w sprawie ceł tymczasowych, dochodzenie dotyczące dumpingu i szkody obejmowało okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. („okres objęty dochodzeniem” lub „OD”). Badanie tendencji właściwych dla oceny szkody obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do końca okresu objętego docho­ dzeniem („okres badany”).

(6)

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. (2) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. (3) Dz.U. L 332 z 17.12.2009, s. 60.

Jedyny współpracujący chiński producent eksportujący („producent chiński”) przekonywał, że nie ma uzasad­ nienia dla zastosowania 18-miesięcznego OD zamiast 12-miesięcznego, który zazwyczaj przyjmuje się w dochodzeniach antydumpingowych. Według produ­ centa chińskiego OD powinien po prostu obejmować rok kalendarzowy 2008.

L 150/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.6.2010

(7)

Na wstępie należy zauważyć, że producent chiński nie kwestionował zastosowania 18-miesięcznego OD na etapie dochodzenia obejmującym środki tymczasowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 150 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L150 - 53 z 201016.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/211/WE w odniesieniu do zapisów dotyczących Bahrajnu i Brazylii w wykazie krajów trzecich oraz ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii Europejskiej żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3665) (1)

 • Dz. U. L150 - 50 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 518/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L150 - 48 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 517/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L150 - 46 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 516/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek paszowy (1)

 • Dz. U. L150 - 44 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 515/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1137/2007 w odniesieniu do stosowania dodatku paszowego Bacillus subtilis (O35) w paszy zawierającej sól sodową lasalocidu, maduramycynę amonu, sól sodową monenzyny, narazynę, sól sodową salinomycyny oraz sól sodową semduramycyny (1)

 • Dz. U. L150 - 42 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 514/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków (1)

 • Dz. U. L150 - 40 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 513/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dostosowania kwot, poczynając od roku gospodarczego 2010/2011 w sektorze cukru

 • Dz. U. L150 - 24 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie wykonawcze rady (UE) nr 512/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

 • Dz. U. L150 - 17 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 511/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów drutu molibdenowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.