Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 150 POZ 24

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze rady (UE) nr 512/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 150 POZ 24

Strona 1 z 14
L 150/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.6.2010

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 512/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) uchylające rozporzą­ dzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty („rozporządzenie podstawowe”), Europejskiej (2) w szczególności jego art. 11 ust. 2, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: A. PROCEDURA 1. Obowiązujące środki

(1) (6)

nicję produktu objętego postępowaniem oraz że obowią­ zujące środki powinny mieć zastosowanie do produktu objętego postępowaniem wchodzącego w skład innych nawozów, w zależności od zawartości azotanu amonu oraz innych substancji śladowych lub składników odżyw­ czych.

(4)

Rozporządzeniem (WE) nr 442/2007 (8), w następstwie przeglądu wygaśnięcia, Rada postanowiła o przedłużeniu istniejących środków, zgodnie z objaśnieniem w rozporządzeniu (WE) nr 945/2005, na okres dwóch lat. Rozporządzeniem (WE) nr 661/2008 (9), w następstwie przeglądu wygaśnięcia, Rada nałożyła ostateczne cła antydumpingowe na przywóz AA pochodzącego z Rosji. Rozporządzeniem (WE) nr 662/2008 (10) Rada zmieniła rozporządzenie (WE) nr 442/2007 przyjmując zobowią­ zanie cenowe złożone przez jednego producenta ekspor­ tującego. 2. Wniosek o dokonanie przeglądu

(5)

W dniu 22 stycznia 2001 r. Rada nałożyła, rozporządze­ niem (WE) nr 132/2001 (3), ostateczne cło antydumpin­ gowe („obowiązujące środki”) w wysokości 33,25 EUR za tonę na przywóz azotanu amonu („AA”), objętego kodami CN 3102 30 90 i 3102 40 90, pochodzącego, między innymi, z Ukrainy. Dochodzenie, które doprowa­ dziło do wprowadzenia wspomnianych środków będzie odtąd zwane „dochodzeniem pierwotnym”. W dniu 17 maja 2004 r., w następstwie częściowego przeglądu okresowego, Rada zwolniła, rozporządzeniem (WE) nr 993/2004 (4), z cła antydumpingowego nałożo­ nego na mocy rozporządzenia (WE) nr 132/2001 przywóz do Unii AA wytwarzanego przez przedsiębior­ stwa, których zobowiązania zostałyby przyjęte przez Komisję. Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1001/2004 (5), zmienionego ostatnio rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1996/2004 (6), zobowiązania przyj­ mowano za okres do dnia 20 maja 2005 r. Celem tych zobowiązań było uwzględnienie niektórych konsek­ wencji rozszerzenia Unii Europejskiej do 25 państw członkowskich. Rada zdecydowała rozporządzeniem (WE) nr 945/2005 (7) w następstwie przeglądu okresowego, którego zakres ograniczony był do definicji produktu objętego postępowaniem, że należy doprecyzować defi­

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L L 343 z 22.12.2009, s. 51. 56 z 6.3.1996, s. 1. 23 z 25.1.2001, s. 1. 182 z 19.5.2004, s. 28. 183 z 20.5.2004, s. 13. 344 z 20.11.2004, s. 24. 160 z 23.6.2005, s. 1.

(7)

(2)

Dnia 22 stycznia 2009 r., w następstwie opublikowania zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu środków w dniu 17 października 2008 r. (11), złożono wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Wniosek został złożony przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów (EFMA) („wnioskodawca”) w imieniu produ­ centów reprezentujących znaczną część, w tym przy­ padku ponad 50 %, ogólnej produkcji unijnej AA.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 150 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L150 - 53 z 201016.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/211/WE w odniesieniu do zapisów dotyczących Bahrajnu i Brazylii w wykazie krajów trzecich oraz ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii Europejskiej żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3665) (1)

 • Dz. U. L150 - 50 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 518/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L150 - 48 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 517/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L150 - 46 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 516/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek paszowy (1)

 • Dz. U. L150 - 44 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 515/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1137/2007 w odniesieniu do stosowania dodatku paszowego Bacillus subtilis (O35) w paszy zawierającej sól sodową lasalocidu, maduramycynę amonu, sól sodową monenzyny, narazynę, sól sodową salinomycyny oraz sól sodową semduramycyny (1)

 • Dz. U. L150 - 42 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 514/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków (1)

 • Dz. U. L150 - 40 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 513/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dostosowania kwot, poczynając od roku gospodarczego 2010/2011 w sektorze cukru

 • Dz. U. L150 - 17 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 511/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów drutu molibdenowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L150 - 1 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 510/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych systemów do prześwietlania ładunku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.