Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 150 POZ 40

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 513/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dostosowania kwot, poczynając od roku gospodarczego 2010/2011 w sektorze cukru

Data ogłoszenia:2010-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 150 POZ 40

L 150/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.6.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 513/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dostosowania kwot, poczynając od roku gospodarczego 2010/2011 w sektorze cukru

KOMISJA EUROPEJSKA, (2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 59 ust. 1 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ustala krajowe i regionalne kwoty na produkcję cukru, izoglukozy i syropu inulinowego. W odniesieniu do roku gospodarczego 2010/2011 kwoty te należy dostosować, uwzględniając decyzję władz Francji o zastosowaniu art. 60 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 15 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

16.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/41

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK VI KWOTY KRAJOWE I REGIONALNE począwszy od roku gospodarczego 2010/2011

(w tonach) Państwa członkowskie lub regiony (1) Cukier (2) Izoglukoza (3) Syrop inulinowy (4)

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Irlandia Grecja Hiszpania Francja (kontynentalna) Francuskie departamenty zamorskie Włochy Łotwa Litwa Węgry Niderlandy Austria Polska Portugalia (kontynentalna) Region Autonomiczny Azorów Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo RAZEM

676 235,0 0 372 459,3 372 383,0 2 898 255,7 0 158 702,0 498 480,2 3 004 811,15 432 220,05 508 379,0 0 90 252,0 105 420,0 804 888,0 351 027,4 1 405 608,1 0 9 953,0 104 688,8 0 112 319,5 80 999,0 293 186,0 1 056 474,0 13 336 741,2

114 580,2 89 198,0

0

56 638,2

0 53 810,2 0

32 492,5

220 265,8 0 0

42 861,4 12 500,0

0

68 094,5 0

0 690 440,8 0”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 150 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L150 - 53 z 201016.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/211/WE w odniesieniu do zapisów dotyczących Bahrajnu i Brazylii w wykazie krajów trzecich oraz ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii Europejskiej żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3665) (1)

 • Dz. U. L150 - 50 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 518/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L150 - 48 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 517/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L150 - 46 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 516/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek paszowy (1)

 • Dz. U. L150 - 44 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 515/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1137/2007 w odniesieniu do stosowania dodatku paszowego Bacillus subtilis (O35) w paszy zawierającej sól sodową lasalocidu, maduramycynę amonu, sól sodową monenzyny, narazynę, sól sodową salinomycyny oraz sól sodową semduramycyny (1)

 • Dz. U. L150 - 42 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 514/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków (1)

 • Dz. U. L150 - 24 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie wykonawcze rady (UE) nr 512/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

 • Dz. U. L150 - 17 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 511/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów drutu molibdenowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L150 - 1 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 510/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych systemów do prześwietlania ładunku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.