Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 150 POZ 44

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 515/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1137/2007 w odniesieniu do stosowania dodatku paszowego Bacillus subtilis (O35) w paszy zawierającej sól sodową lasalocidu, maduramycynę amonu, sól sodową monenzyny, narazynę, sól sodową salinomycyny oraz sól sodową semduramycyny (1)

Data ogłoszenia:2010-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 150 POZ 44

L 150/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.6.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 515/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1137/2007 w odniesieniu do stosowania dodatku paszowego Bacillus subtilis (O35) w paszy zawierającej sól sodową lasalocidu, maduramycynę amonu, sól sodową monenzyny, narazynę, sól sodową salinomycyny oraz sól sodową semduramycyny

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

sodową lasalocidu, maduramycynę amonu, sól sodową monenzyny, narazynę, sól sodową salinomycyny oraz sól sodową semduramycyny, przeznaczonej do żywienia kurcząt rzeźnych. Posiadacz zezwolenia przedłożył odpo­ wiednie dane na poparcie swojego wniosku.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzie­ lanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określa sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje możli­ wość zmiany zezwolenia na dany dodatek paszowy na wniosek posiadacza zezwolenia, po uzyskaniu opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”). Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1137/2007 z dnia 1 października 2007 r. dotyczącym zezwolenia na stoso­ wanie Bacillus subtilis (O35) jako dodatku paszowego (2) dopuszczono na okres 10 lat stosowanie preparatu zawierającego mikroorganizmy Bacillus subtilis DSM 17299 w żywieniu kurcząt rzeźnych. Posiadacz zezwolenia złożył wniosek o zmianę zezwo­ lenia na stosowanie tego dodatku w celu umożliwienia jego stosowania w paszy zawierającej kokcydiostatyki: sól

Urząd w opinii z dnia 10 marca 2010 r. uznał, że dodatek Bacillus subtilis DSM 17299 można stosować z solą sodową lasalocidu, maduramycyną amonu, solą sodową monenzyny, narazyną, solą sodową salinomy­ cyny oraz solą sodową semduramycyny (3). Warunki przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 zostały spełnione. W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozpo­ rządzenie (WE) nr 1137/2007. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt, Artykuł 1

(6) (7) (8)

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1137/2007 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporzą­ dzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29. (2) Dz.U. L 256 z 2.10.2007, s. 5.

(3) The EFSA Journal 2010; 8(3):1552 [s. 7].

16.6.2010

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość Inne przepisy

CFU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Data ważności zezwolenia

PL

Kategoria: dodatki zootechniczne. Grupa funkcjonalna: stabilizatory flory jelitowej 4b1821 Chr. Hansen A/S Bacillus subtilis DSM 17299 Skład dodatku Preparat Bacillus subtilis DSM 17299 o minimalnej zawartości dodatku 1,6 × 109 CFU/g Charakterystyka substancji czynnej Bacillus subtilis DSM 17299, koncentrat przetrwalnikowy Metoda analityczna (1) Oznaczanie liczby metodą posiewu powierzchniowego z użyciem tryp­ tonowego agaru sojowego oraz wstępnego podgrzewania próbek paszy

(1) Szczegóły dotyczące metod analizy można uzyskać pod następującym adresem wspólnotowego laboratorium referencyjnego: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives”.

Kurczęta rzeźne

8 × 108

1,6 × 109

1. W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę prze­ chowywania, długość okresu przechowy­ wania oraz stabilność granulacji. 2. Dozwolone stosowanie w paszy zawiera­ jącej dozwolone kokcydiostatyki: dikla­ zuril, halofuginon, robenidynę, deko­ chinat, narazynę/nikarbazynę, sól sodową lasalocidu, maduramycynę amonu, sól sodową monenzyny, nara­ zynę, sól sodową salinomycyny lub sól sodową semduramycyny.

22.10.2017

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 150/45

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 150 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L150 - 53 z 201016.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/211/WE w odniesieniu do zapisów dotyczących Bahrajnu i Brazylii w wykazie krajów trzecich oraz ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii Europejskiej żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3665) (1)

 • Dz. U. L150 - 50 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 518/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L150 - 48 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 517/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L150 - 46 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 516/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek paszowy (1)

 • Dz. U. L150 - 42 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 514/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków (1)

 • Dz. U. L150 - 40 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 513/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dostosowania kwot, poczynając od roku gospodarczego 2010/2011 w sektorze cukru

 • Dz. U. L150 - 24 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie wykonawcze rady (UE) nr 512/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

 • Dz. U. L150 - 17 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 511/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów drutu molibdenowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L150 - 1 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 510/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych systemów do prześwietlania ładunku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.