Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 150 POZ 53

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/211/WE w odniesieniu do zapisów dotyczących Bahrajnu i Brazylii w wykazie krajów trzecich oraz ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii Europejskiej żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3665) (1)

Data ogłoszenia:2010-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 150 POZ 53

16.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/53

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/211/WE w odniesieniu do zapisów dotyczących Bahrajnu i Brazylii w wykazie krajów trzecich oraz ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii Europejskiej żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3665)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/333/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulują­ cych przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowa­ tych z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 12 ust. 1 i 4 oraz zdanie wprowadzające w art. 19, jak również ppkt (i) i (ii) tego artykułu, uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami doty­ czącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasa­ dach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrek­ tywy 90/425/EWG (2), w szczególności jej art. 17 ust. 3 lit. a),

(4)

państwa członkowskie zezwalają na przywóz zwierząt z rodziny koniowatych oraz ich nasienia, komórek jajo­ wych i zarodków; w decyzji wskazano również warunki mające zastosowanie do tego przywozu. Wykaz ten zamieszczono w załączniku I do wspomnianej decyzji.

(3)

Nosacizna występuje na części terytorium Brazylii, w związku z czym przywóz zwierząt z rodziny konio­ watych, a w rezultacie również ich nasienia, komórek jajowych i zarodków jest dozwolony jedynie z wolnych od tej choroby części terytorium tego kraju trzeciego, wymienionych w kolumnie 4 tabeli zamieszczonej w załączniku I do decyzji 2004/211/WE. W kolumnie tej wymieniony jest stan Goiás. Odrębną jednostką admi­ nistracyjną, która znajduje się w stanie Goiás, jest Distrito Federal. Ze względów epidemiologicznych Distrito Federal uznano za część stanu Goiás i nie wymieniono go osobno we wspomnianej kolumnie.

a także mając na uwadze, co następuje: W dyrektywie 90/426/WE ustanowiono warunki zdro­ wotne zwierząt odnośnie do przywozu do Unii żywych zwierząt z rodziny koniowatych. Stanowi ona, że przywóz zwierząt z rodziny koniowatych do Unii jest dozwolony jedynie z krajów trzecich lub ich części, które są wolne od nosacizny przez okres co najmniej sześciu miesięcy. Decyzja Komisji 2004/211/WE z dnia 6 stycznia 2004 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich oraz części ich tery­ toriów, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (3) usta­ nawia wykaz krajów trzecich lub ich części w przypadku zastosowania regionalizacji, z których

(1)

W kwietniu 2010 r. Brazylia powiadomiła Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) o potwierdzeniu przypadku nosacizny u konia w Distrito Federal. Jako że Distrito Federal nie jest już wolne od nosacizny, należy wprowadzić zmiany do załącznika I do decyzji 2004/211/WE, aby podkreślić, że przywóz do Unii żywych zwierząt z rodziny koniowatych, a także nasienia, komórek jajowych i zarodków koni z tego regionu nie jest już dozwolony.

(5)

(2)

Ponadto Komisja otrzymała sprawozdanie o potwierdzonych przypadkach nosacizny w Bahrajnie. Zatem przywóz zarejestrowanych koni i ich nasienia z Bahrajnu nie powinien być już dozwolony.

(6)

Należy zatem 2004/211/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 42. (2) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54. (3) Dz.U. L 73 z 11.3.2004, s. 1.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

L 150/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.6.2010

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załączniku I do decyzji 2004/211/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) zapis dotyczący Bahrajnu otrzymuje brzmienie:

„BH Bahrajn BH-0 Cały kraj E -”

2) zapis dotyczący Brazylii otrzymuje brzmienie:

„BR Brazylia BR-0 Cały kraj Stan: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espíritu Santo, Rondônia, Mato Grosso Distrito Federal -

BR-1

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BR-2

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-”

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 150 POZ 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L150 - 50 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 518/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L150 - 48 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 517/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L150 - 46 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 516/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek paszowy (1)

 • Dz. U. L150 - 44 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 515/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1137/2007 w odniesieniu do stosowania dodatku paszowego Bacillus subtilis (O35) w paszy zawierającej sól sodową lasalocidu, maduramycynę amonu, sól sodową monenzyny, narazynę, sól sodową salinomycyny oraz sól sodową semduramycyny (1)

 • Dz. U. L150 - 42 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 514/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków (1)

 • Dz. U. L150 - 40 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 513/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dostosowania kwot, poczynając od roku gospodarczego 2010/2011 w sektorze cukru

 • Dz. U. L150 - 24 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie wykonawcze rady (UE) nr 512/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

 • Dz. U. L150 - 17 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 511/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów drutu molibdenowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L150 - 1 z 201016.6.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 510/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych systemów do prześwietlania ładunku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.