Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 151 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 519/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu danych statystycznych i metadanych w odniesieniu do spisów powszechnych ludności i mieszkań uregulowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 (1)

Data ogłoszenia:2010-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 151 POZ 1

Strona 1 z 8
17.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 519/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu danych statystycznych i metadanych w odniesieniu do spisów powszechnych ludności i mieszkań uregulowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (1), w szczególności jego art. 5 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Przedmiot W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się program danych statystycznych i metadanych, które należy przekazać Komisji (Eurostatowi) za rok referencyjny 2011 w odniesieniu do spisów powszechnych ludności i mieszkań. Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje i specyfikacje określone w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1201/2009. Ponadto zastosowanie mają następujące defi­ nicje: 1) „ludność ogółem” określonego obszaru geograficznego oznacza wszystkie osoby mające miejsce zamieszkania, w rozumieniu art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 763/2008, na tym obszarze geograficznym; 2) „hipersześcian” oznacza wielowymiarową tabelę przekro­ jową podziałów, zawierającą wartości komórek dla pomiaru każdej kategorii każdego podziału ujętego w tabeli przekrojowej względem każdej kategorii każdego innego podziału zawartego w tym hipersześcianie; 3) „główny rozkład brzegowy” oznacza podzbiór hipersze­ ścianu oparty o tabelę przekrojową nieuwzględniającą wszystkich podziałów hipersześcianu; 4) „komórka główna” oznacza każdą komórkę będącą częścią co najmniej jednego głównego rozkładu brzegowego dla danego hipersześcianu. W hipersześcianach, w których nie zdefiniowano żadnego głównego rozkładu brzegowego, wszystkie komórki są komórkami głównymi; 5) „komórka drugorzędna” oznacza komórkę hipersześcianu niebędącą komórką główną w danym hipersześcianie; 6) „wartość komórki” oznacza informację przekazaną w komórce hipersześcianu. Wartość komórki może być „wartością numeryczną komórki” lub „specjalną wartością komórki”;

Zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Komisja powinna przyjąć program danych statystycznych i metadanych, które należy przekazać Komisji w odniesieniu do spisów powszechnych ludności i mieszkań Program ten powinien być taki sam we wszystkich państwach członkowskich, aby zapewnić porównywal­ ność danych pochodzących ze spisów powszechnych ludności i mieszkań przeprowadzanych w państwach członkowskich oraz aby umożliwić sporządzanie wiary­ godnych ogólnounijnych przeglądów. W szczególności niezbędne jest określenie hipersze­ ścianów, takich samych we wszystkich państwach człon­ kowskich, specjalnych wartości komórek i znaczników, które państwa członkowskie mogą stosować w tych hipersześcianach, a także określenie metadanych dotyczą­ cych tematów. W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1201/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykonania rozporzą­ dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów (2) określono specyfikacje techniczne tematów i ich podziałów, które należy stosować w odniesieniu do danych przesyłanych do Komisji Europejskiej za rok referencyjny 2011. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 14. (2) Dz.U. L 329 z 15.12.2009, s. 29.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 151 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 19 z 201017.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących obliczania zasobów węgla w ziemi do celów załącznika V do dyrektywy 2009/28/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3751)

 • Dz. U. L151 - 18 z 201017.6.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa UE RSB GWINEA BISSAU/1/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania szefa misji dla misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L151 - 16 z 201017.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 521/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L151 - 14 z 201017.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 520/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych w odniesieniu do dostępnych badań i źródeł danych statystycznych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.