Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 151 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 520/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych w odniesieniu do dostępnych badań i źródeł danych statystycznych (1)

Data ogłoszenia:2010-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 151 POZ 14

Strona 1 z 2
L 151/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.6.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 520/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych w odniesieniu do dostępnych badań i źródeł danych statystycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie staty­ styki europejskiej (1), w szczególności jego art. 23, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

znaczne korzyści dla prac badawczych dotyczących wpływu wykorzystywania TIK na społeczeństwo europej­ skie i włączenie cyfrowe. Ich rezultaty mogą być wyko­ rzystywane w celu oceny prowadzonej polityki oraz opracowywania odpowiedniej nowej polityki, na poziomie europejskim i krajowym, takiej jak strategia i2010. Badania ankietowe budżetów domowych (HBS) zawierają klasyfikację wydatków odpowiednią do typu gospodar­ stwa domowego oraz osoby referencyjnej i dochodu gospodarstwa domowego. Jednolitość tego źródła pozwala na opracowywanie narzędzi do przeprowa­ dzania mikrosymulacji w celu badania hipotez odnoszą­ cych się do całej UE oraz wspierania twórców polityki w podejmowaniu decyzji opartych na faktach. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1172/98 z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie sprawozdań staty­ stycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (4) państwa składające sprawozdania przekazują do Eurostatu kwartalne dane cząstkowe dotyczące pojazdów wybranych do próby, kursów odbytych przez te pojazdy oraz przewozu rzeczy pomiędzy regionami. Zapewnienie naukowcom dostępu do tych danych przy­ niosłoby korzyść analizom polityki transportowej oraz opracowywaniu modeli transportu, między innymi dla celów polityki regionalnej, równoważenia różnych rodzajów transportu oraz rozwoju w UE transeuropej­ skich sieci transportowych. Europejskie badanie zdrowia (EHIS), statystyki Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (CSIS) – moduł 2: Osoby indywidualne, gospodarstwa domowe i społeczeństwo informacyjne, badania ankietowe budżetów domowych (HBS) oraz sprawozdania staty­ styczne w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (CGR) powinny zatem zostać włączone do wykazu zawartego w rozporządzeniu (WE) nr 831/2002. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (Komitet ESS),

W celu umożliwienia opracowywania wniosków staty­ stycznych do celów naukowych rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 (2) określa warunki, na jakich może zostać przyznany dostęp do poufnych danych przekazy­ wanych organom Wspólnoty. W rozporządzeniu tym wymienione są różne badania i źródła danych, do których rozporządzenie to ma zastosowanie.

(6)

(2)

Rośnie zapotrzebowanie ze strony naukowców i środowiska naukowego jako całości na dostęp w celach naukowych do poufnych danych z europejskiego badania zdrowia (EHIS), statystyk Wspól­ noty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (CSIS), badań ankietowych budżetów domowych (HBS) oraz sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (CGR). Celem EHIS jest pomiar, według zharmonizowanych kryteriów i przy wysokim stopniu porównywalności, danych z państw członkowskich UE dotyczących stanu zdrowia, stylu życia (determinanty zdrowia) i korzystania z usług opieki zdrowotnej przez obywateli UE. Wybór zagadnień włączonych do kwestionariusza związany jest z potrzebami polityki oraz badań naukowych. Stoso­ wanie indywidualnych zestawów danych pozwala bada­ czom na prowadzenie badań nad poszczególnymi grupami społecznymi (np. osobami starszymi) w celu lepszej oceny stanu ich zdrowia oraz tego, w jaki sposób system opieki zdrowotnej odpowiada na ich potrzeby.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 151 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 19 z 201017.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących obliczania zasobów węgla w ziemi do celów załącznika V do dyrektywy 2009/28/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3751)

 • Dz. U. L151 - 18 z 201017.6.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa UE RSB GWINEA BISSAU/1/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania szefa misji dla misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L151 - 16 z 201017.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 521/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L151 - 1 z 201017.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 519/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu danych statystycznych i metadanych w odniesieniu do spisów powszechnych ludności i mieszkań uregulowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.