Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 151 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa UE RSB GWINEA BISSAU/1/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania szefa misji dla misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

Data ogłoszenia:2010-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 151 POZ 18

L 151/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.6.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA UE RSB GWINEA BISSAU/1/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania szefa misji dla misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU) (2010/334/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci, uwzględniając wspólne działanie Rady 2008/112/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU) (1), w szczególności jego art. 8 ust. 1 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Fernando AFONSO zostaje niniejszym mianowany szefem misji dla misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpie­ czeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU) od dnia 1 lipca 2010 r. Artykuł 2 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa UE RSB GWINEA BISSAU/1/2008 z dnia 5 marca 2008 r. zostaje niniejszym uchylona. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się do momentu wygaśnięcia wspól­ nego działania Rady 2008/112/WPZiB.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 wspólnego działania 2008/112/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (zwany dalej „KPiB”), zgodnie z art. 38 Traktatu, do podejmowania stosownych decyzji w celu sprawowania kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego nad misją UE RSB GWINEA BISSAU, w tym decyzji w sprawie mianowania szefa misji. W dniu 5 marca 2008 r., na wniosek Sekretarza Gene­ ralnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, KPiB decyzją UE RSB GWINEA BISSAU/1/2008 (2) mianował Juana Este­ bana VERASTEGUIEGO szefem misji dla misji Unii Euro­ pejskiej UE RSB GWINEA BISSAU. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zaproponował, by na miejsce Juana Estebana VERASTEGUIEGO szefem misji dla misji Unii Europejskiej UE RSB GWINEA BISSAU od dnia 1 lipca 2010 r. mianowany został Fernando AFONSO,

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 15 czerwca 2010 r.

(3)

W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

C. FERNÁNDEZ-ARIAS

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 40 z 14.2.2008, s. 11. (2) Dz.U. L 73 z 15.3.2008, s. 34.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 151 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 19 z 201017.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących obliczania zasobów węgla w ziemi do celów załącznika V do dyrektywy 2009/28/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3751)

 • Dz. U. L151 - 16 z 201017.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 521/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L151 - 14 z 201017.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 520/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych w odniesieniu do dostępnych badań i źródeł danych statystycznych (1)

 • Dz. U. L151 - 1 z 201017.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 519/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu danych statystycznych i metadanych w odniesieniu do spisów powszechnych ludności i mieszkań uregulowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.