Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 151 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących obliczania zasobów węgla w ziemi do celów załącznika V do dyrektywy 2009/28/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3751)

Data ogłoszenia:2010-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 151 POZ 19

Strona 1 z 12
17.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/19

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących obliczania zasobów węgla w ziemi do celów załącznika V do dyrektywy 2009/28/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3751) (2010/335/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promo­ wania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (1), w szczególności jej załącznik V część C pkt 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

w odniesieniu do gleb mineralnych jest metoda IPCC poziomu 1 (węgiel organiczny w glebie), jako obejmująca poziom globalny. W przypadku gleb organicznych metoda IPCC odnosi się w szczególności do utraty węgla w następstwie odwadniania gleb, uwzględniając ją wyłącznie za pośrednictwem rocznej sumy strat. Zważywszy, że odwadnianie gleb wiąże się zwykle ze znacznymi stratami zasobów węgla w ziemi, których nie sposób skompensować, ograniczając emisję gazów cieplarnianych za pomocą biopaliw czy też biopłynów, i z uwagi na zakaz odwadniania torfowisk zawarty w kryteriach zrównoważonego rozwoju określonych dyrektywą 2009/28/WE, za wystarczające należy uznać ustanowienie ogólnych zasad ustalania masy węgla orga­ nicznego w glebie lub strat zasobów węgla w glebach organicznych.

(1)

Dyrektywą 2009/28/WE ustalono reguły obliczania całkowitego wpływu biopaliw i biopłynów oraz ich odpowiedników kopalnych na emisję gazów cieplarnia­ nych, przy uwzględnieniu emisji związanej ze zmianami w zasobach węgla wywołanych zmianami w użytkowaniu gruntów. Dyrektywa 98/70/WE Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnosząca się do jakości benzyny i olejów napę­ dowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 93/12/EWG (2) zawiera odpowiednie przepisy mające zastosowanie do biopaliw.

(4)

Za właściwą metodę obliczania zasobów węgla w żywej biomasie oraz w martwej materii organicznej należy uznać podejście uproszczone odpowiadające metodzie IPCC poziomu 1 w odniesieniu do wegetacji. W zgodzie z sugerowaną metodą uzasadnione byłoby założenie, że przekształcenie terenu wiąże się z całkowitą utratą zawartości węgla w żywej biomasie oraz w martwej materii organicznej. Martwa materia organiczna nie ma zwykle większego znaczenia w procesie przekształcania terenu pod uprawy służące do produkcji biopaliw i biopłynów, powinna jednak zostać uwzględniana przynajmniej w przypadku lasów zwartych.

(2)

Komisja powinna oprzeć swoje wytyczne w zakresie obli­ czania zasobów węgla w ziemi na Wytycznych dla inwentaryzacji krajowych emisji gazów cieplarnianych wydanych w 2006 r. przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC). Wytyczne te, kierowane do krajo­ wych wykazów gazów cieplarnianych, nie mają formy nadającej się do bezpośredniego zastosowania przez podmioty gospodarcze. Z tego względu właściwe byłoby wykorzystanie innych naukowych źródeł w punktach, co do których w wytycznych IPCC dla inwentaryzacji krajo­ wych emisji gazów cieplarnianych nie zamieszczono odpowiednich informacji lub też w ogóle brak dotych­ czas dostępnych danych dotyczących produkcji biopaliw i biopłynów.

(5)

Obliczając wpływ przekształcania terenów na emisję gazów cieplarnianych, podmioty gospodarcze powinny mieć możliwość korzystania z rzeczywistych wartości zasobów węgla związanych z referencyjnym użytkowa­ niem terenu i użytkowaniem terenu po jego przekształ­ ceniu. Powinny one nadto mieć możliwość skorzystania z wartości standardowych, które należałoby przedstawić w niniejszych wytycznych. Nie jest natomiast konieczne określanie wartości standardowych dla nieprawdopodob­ nych połączeń warunków klimatycznych i typów gleby.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 151 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 18 z 201017.6.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa UE RSB GWINEA BISSAU/1/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania szefa misji dla misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L151 - 16 z 201017.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 521/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L151 - 14 z 201017.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 520/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych w odniesieniu do dostępnych badań i źródeł danych statystycznych (1)

 • Dz. U. L151 - 1 z 201017.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 519/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu danych statystycznych i metadanych w odniesieniu do spisów powszechnych ludności i mieszkań uregulowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.