Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 152 POZ 12

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/37/UE z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2008/60/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących (1)

Data ogłoszenia:2010-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 152 POZ 12

L 152/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.6.2010

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2010/37/UE z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2008/60/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

rius opracowanym przez Wspólny Komitet Ekspertów ds. Dodatków do Żywności (JECFA). W szczególności, w stosownych przypadkach, należy dostosować szcze­ gólne kryteria czystości, aby uwzględnić dopuszczalne poziomy dla poszczególnych metali ciężkich.

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 30 ust. 5,

(4)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić dyrek­ tywę 2008/60/WE.

po zasięgnięciu opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA),

(5)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: (1)

Dyrektywa Komisji 2008/60/WE (2) ustanawiająca szcze­ gólne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących określa kryteria czystości dla substancji słodzących stoso­ wanych w środkach spożywczych wymienionych w dyrektywie 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (3).

Artykuł 1 W załączniku I do dyrektywy 2008/60/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

(2)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ocenił informacje o bezpieczeństwie stosowania neotamu jako substancji słodzącej i wzmacniającej smak i zapach oraz przedstawił swoją opinię w dniu 27 września 2007 r. (4). Na podstawie proponowanych zastosowań uznano, że można zezwolić na stosowanie tego dodatku do żywności. Niezbędne jest zatem przyjęcie specyfikacji tego dodatku do żywności, któremu przypisano numer E 961.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko­ nania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 marca 2011 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie.

(3)

Należy uwzględnić specyfikacje i techniki analityczne dotyczące dodatków wymienionych w Codex Alimenta­

(1 )

Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16. (2) Dz.U. L 158 z 18.6.2008, s. 17. (3) Dz.U. L 237 z 10.9.1994, s. 3. (4) Opinia naukowa panelu ds. dodatków do żywności, środków aroma­ tyzujących, substancji pomocniczych w przetwórstwie i materiałów pozostających w kontakcie z żywnością wydana na wniosek Komisji Europejskiej w sprawie stosowania neotamu jako substancji słodzącej i wzmacniającej smak i zapach. The EFSA Journal (2007) 581, s. 1-43.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta­ wowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

18.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 152/13

Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do dyrektywy 2008/60/WE po pozycji E 959 dodaje się pozycję E 961 w brzmieniu:

„E 961 – NEOTAM Synonimy Ester 1-metylowy N-[N-(3,3-dimetylobutylo)-L-α-aspartylo]-L-feny­ loalaniny, Ester metylowy N(3,3-dimetylobutylo)-L-aspartylo]-L-fenyloala­ niny. Neotam jest wytwarzany pod ciśnieniem wodoru w drodze reakcji aspartamu z 3,3-dimetylobutyraldehydem w metanolu w obecności katalizatora palladowego/węglowego. Jest izolowany i oczyszczany przez filtrację, przy której może być zastosowana ziemia krzemionkowa. Po usunięciu rozpuszczalnika poprzez destylację neotam jest myty wodą, izolowany przez odwirowanie oraz suszony próżniowo. 165450-17-9 Ester 1-metylowy N-[N-(3,3-dimetylobutylo)-L-α-aspartylo]-L-feny­ loalaniny C20H30N2O5 378,47 Proszek o barwie białej lub zbliżonej do białej Nie mniej niż 97,0 % w przeliczeniu na suchą masę

Definicja

Nr CAS: Nazwa chemiczna Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa Opis Analiza Identyfikacja Rozpuszczalność Czystość Zawartość wody pH Zakres temperatur topnienia N-[(3,3-dimetylobutylo)-L-α-aspartylo]-Lfenyloalanina Ołów

4,75 % (wagowo) w wodzie o temperaturze 60 °C, rozpuszczalny w etanolu i octanie etylu

Nie więcej niż 5 % (Karl Fischer, wielkość próbki 25 ± 5 mg) 5,0–7,0 (roztwór wodny 0,5 %) 81 °C do 84 °C Nie więcej niż 1,5 % Nie więcej niż 1 mg/kg”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 152 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L152 - 14 z 201018.6.2010

  Decyzja Rady 2010/336/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie działań UE wspierających traktat o handlu bronią w ramach europejskiej strategii bezpieczeństwa

 • Dz. U. L152 - 10 z 201018.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 529/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L152 - 9 z 201018.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 528/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. nieustalające minimalnej ceny sprzedaży w ramach drugiego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L152 - 8 z 201018.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 527/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła w ramach drugiego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

 • Dz. U. L152 - 7 z 201018.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 526/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L152 - 5 z 201018.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 525/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L152 - 4 z 201018.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 524/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L152 - 3 z 201018.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 523/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L152 - 1 z 201018.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 522/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.