Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 152 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/336/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie działań UE wspierających traktat o handlu bronią w ramach europejskiej strategii bezpieczeństwa

Data ogłoszenia:2010-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 152 POZ 14

Strona 1 z 6
L 152/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.6.2010

DECYZJE

DECYZJA RADY 2010/336/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie działań UE wspierających traktat o handlu bronią w ramach europejskiej strategii bezpieczeństwa

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 26 ust. 2 i art. 31 ust. 1,

jest dalsza praca nad planowanym ATT. GGE spotykała się w roku 2008 i stwierdziła, że potrzebne są dalsze analizy i że należy w sposób otwarty i przejrzysty stop­ niowo podejmować wysiłki w ramach ONZ. GGE zachę­ ciła państwa, które mogą udzielić pomocy, do świad­ czenia jej państwom potrzebującym na ich prośbę.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

W dniu 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła europejską strategię bezpieczeństwa, wzywającą do wpro­ wadzenia porządku międzynarodowego opartego na efektywnym multilateralizmie. W strategii tej za zasad­ niczy dokument, na którym opierają się stosunki między­ narodowe, uznano Kartę Narodów Zjednoczonych (ONZ). Priorytetem Unii Europejskiej jest wzmocnienie ONZ oraz dostarczenie jej instrumentów, które umoż­ liwią jej spełnianie obowiązków i skuteczne działanie.

(6)

W swoich konkluzjach z dnia 10 grudnia 2007 r. Rada z aprobatą odniosła się do powołania GGE ONZ i wyraziła głębokie przekonanie, że ogólny, prawnie wiążący akt, zgodny z obecnymi zobowiązaniami państw podjętymi w ramach stosownych aktów międzynarodo­ wych oraz ustanawiający wspólne międzynarodowe stan­ dardy przywozu, wywozu i transferu broni konwencjo­ nalnej, znacznie przyczyni się do zwalczania niepożąda­ nego i nieodpowiedzialnego rozprzestrzeniania broni konwencjonalnej.

(2)

W dniu 6 grudnia 2006 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję 61/89 zatytułowaną „Ku traktatowi o handlu bronią: ustanowienie wspólnych międzynarodo­ wych standardów przywozu, wywozu i transferu broni konwencjonalnej”.

Instytut Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Badań nad Rozbrojeniem (UNIDIR) poparł ten proces, podej­ mując dwuczęściowe badania polegające na przeprowa­ dzeniu dwóch dogłębnych analiz opinii państw człon­ kowskich ONZ w sprawie możliwości wykonania, zakresu zastosowania i planowanych założeń traktatu o handlu bronią. Analizy, przygotowane w grudniu 2007 roku i w styczniu 2008 roku, posłużyły GGE jako przydatny wkład.

(3)

W swoich konkluzjach z dnia 11 grudnia 2006 r. Rada z zadowoleniem przyjęła oficjalne rozpoczęcie procesu zmierzającego do opracowania prawnie wiążącego trak­ tatu o handlu bronią (Arms Trade Treaty, dalej zwanego „ATT”) i z uznaniem odnotowała, że zdecydowana więk­ szość państw członkowskich ONZ – wśród nich wszystkie państwa członkowskie Unii – poparła rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ 61/89. Rada potwierdziła, że Unia i jej państwa członkowskie będą aktywnie uczestniczyć w tym procesie i podkreśliła, jak ważna jest w nim współpraca z innymi państwami oraz orga­ nizacjami regionalnymi.

(7)

(4)

Sekretarz Generalny ONZ powołał grupę ekspertów rządowych (Group of Governmental Experts, dalej zwaną „GGE”), składającą się z 28 członków, której zadaniem

W dniu 24 grudnia 2008 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję 63/240 zatytułowaną „Ku traktatowi o handlu bronią: ustanowienie wspólnych międzynarodo­ wych standardów przywozu, wywozu i transferu broni konwencjonalnej” w sprawie powołania otwartej grupy roboczej (Open Ended Working Group, zwanej dalej „OEWG”), aby głębiej przeanalizować te elementy spra­ wozdania GGE, co do których można osiągnąć konsensus, jeśli chodzi o ich włączenie do ostatecznego prawnie wiążącego traktatu o przywozie, wywozie i transferze broni konwencjonalnej. OEWG spotkała się dwukrotnie w 2009 roku i przedstawiła sprawozdanie Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ, zauważając, że problem nieuregulowanego handlu bronią konwencjonalną i jej wyciek na rynek nielegalny należy rozwiązać poprzez podjęcie działań w skali międzynarodowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 152 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L152 - 12 z 201018.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/37/UE z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2008/60/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących (1)

 • Dz. U. L152 - 10 z 201018.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 529/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L152 - 9 z 201018.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 528/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. nieustalające minimalnej ceny sprzedaży w ramach drugiego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L152 - 8 z 201018.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 527/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła w ramach drugiego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

 • Dz. U. L152 - 7 z 201018.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 526/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L152 - 5 z 201018.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 525/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L152 - 4 z 201018.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 524/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L152 - 3 z 201018.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 523/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L152 - 1 z 201018.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 522/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.