Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 153 POZ 13 - Strona 10

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Data ogłoszenia:2010-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 153 POZ 13 - Strona 10

Strona 10 z 22

2. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o nieokreślaniu lub niestosowaniu wymagań, o których mowa w ust. 1, do następujących kategorii budynków:

Artykuł 3 Przyjęcie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków Państwa członkowskie stosują metodologię obliczania charakte­ rystyki energetycznej budynków zgodnie ze wspólnymi ramami ogólnymi podanymi w załączniku I. a) urzędowo chronionych jako część wyznaczonego środo­ wiska lub z powodu ich szczególnych wartości architekto­ nicznych lub historycznych, o ile zgodność z pewnymi mini­ malnymi wymaganiami dotyczącymi charakterystyki energe­ tycznej zmieniłaby w sposób niedopuszczalny ich charakter lub wygląd;

Metodologia ta jest przyjmowana na poziomie krajowym lub regionalnym.

b) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;

L 153/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.6.2010

c) tymczasowych o okresie użytkowania dwóch lat lub krót­ szym, obiektów przemysłowych, warsztatów i rolniczych budynków niemieszkalnych o niskim zapotrzebowaniu na energię oraz rolniczych budynków niemieszkalnych używa­ nych przez sektor objęty krajowym porozumieniem sekto­ rowym w sprawie charakterystyki energetycznej; d) mieszkalnych użytkowanych lub przeznaczonych do użytko­ wania przez mniej niż cztery miesiące w roku albo, alterna­ tywnie, w ograniczonym czasie w trakcie roku przy spodzie­ wanym zużyciu energii poniżej 25 % prognozowanego rocz­ nego zużycia; e) wolno stojących o całkowitej powierzchni użytkowej mniej­ szej niż 50 m2. Artykuł 5 Obliczanie optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej 1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja określi w drodze aktów delegowanych, zgodnie z art. 23, 24 i 25, ramy meto­ dologii porównawczej obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charak­ terystyki energetycznej budynków i elementów budynków. Ramy metodologii porównawczej określa się zgodnie z załącznikiem III i wprowadzają one rozróżnienie pomiędzy budynkami nowymi i istniejącymi oraz różnymi kategoriami budynków. 2. Państwa członkowskie obliczają optymalny pod względem kosztów poziom wymagań minimalnych dotyczących charakte­ rystyki energetycznej przy użyciu ram metodologii porównaw­ czej określonych zgodnie z ust. 1 i odpowiednich parametrów, takich jak warunki klimatyczne i praktyczna dostępność infra­ struktury energetycznej, oraz porównują wyniki tego obliczenia z obowiązującymi minimalnymi wymaganiami dotyczącymi charakterystyki energetycznej. Państwa członkowskie składają Komisji sprawozdania ze wszystkich danych wejściowych i założeń użytych do celów tych obliczeń oraz z wyników tych obliczeń. Sprawozdanie może być włączone do planów działań dotyczących efektyw­ ności energetycznej, o których mowa w art. 14 ust. 2 dyrek­ tywy 2006/32/WE. Państwa członkowskie przedkładają Komisji te sprawozdania w regularnych odstępach nieprzekraczających pięciu lat. Pierwsze sprawozdanie należy złożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2012 r. 3. Jeżeli wynik przeprowadzonego zgodnie z ust. 2 porów­ nania wskazuje, że minimalne obowiązujące wymagania doty­ czące charakterystyki energetycznej są zdecydowanie mniej efek­ tywne energetycznie niż optymalny pod względem kosztów poziom wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej, zainteresowane państwo członkowskie przed­ stawia Komisji w pisemnym sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2, uzasadnienie tej różnicy, któremu towarzyszy, w stopniu, w jakim różnica nie jest uzasadniona, plan wskazu­ jący odpowiednie kroki mające na celu znaczne zmniejszenie

różnicy przed kolejnym przeglądem wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 4 ust. 1. 4. Komisja publikuje sprawozdanie na temat postępów państw członkowskich na drodze do osiągnięcia optymalnych pod względem kosztów poziomów wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 153 POZ 13 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L153 - 1 z 201018.6.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.