Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 153 POZ 13 - Strona 14

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Data ogłoszenia:2010-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 153 POZ 13 - Strona 14

Strona 14 z 22

18.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/23

Świadectwo charakterystyki energetycznej może zawierać dodat­ kowe informacje, takie jak roczne zużycie energii dla budynków niemieszkalnych oraz odsetek energii ze źródeł odnawialnych w łącznym zużyciu energii.

b) na ocenie innego reprezentatywnego modułu budynku o takich samych właściwościach energetycznych znajdują­ cego się w tym samym budynku. 7. Certyfikacja domów jednorodzinnych może być oparta na ocenie innego reprezentatywnego budynku o podobnej konstrukcji i wielkości z podobną faktyczną charakterystyką energetyczną, o ile takie podobieństwo może zostać zagwaran­ towane przez eksperta wydającego świadectwo charakterystyki energetycznej. 8. Ważność świadectwa charakterystyki energetycznej nie przekracza 10 lat. 9. Do 2011 roku Komisja przyjmuje – w konsultacji z właściwymi sektorami – dobrowolny wspólny program certy­ fikacyjny Unii Europejskiej dotyczący charakterystyki energe­ tycznej budynków niemieszkalnych. Środek ten przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 26 ust. 2. Zachęca się państwa członkowskie do uznania lub stoso­ wania programu, lub też korzystania z jego części po uprzednim dostosowaniu go do warunków krajowych. Artykuł 12 Wydawanie świadectw charakterystyki energetycznej 1. Państwa członkowskie zapewniają wydawanie świadectw charakterystyki energetycznej dla: a) budynków lub modułów budynków, które są wznoszone, sprzedawane lub wynajmowane nowemu najemcy; oraz b) budynków, w których całkowita powierzchnia powyżej 500 m2 jest zajmowana przez władze i które są często odwiedzane przez ludność. 9 lipca 2015 r. próg 500 m2 obniży się do 250 użytkowa publiczne W dniu m2.

2. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera zale­ cenia dotyczące optymalnej pod względem kosztów lub opła­ calnej ekonomicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku lub modułu budynku, chyba że nie ma sensownej możliwości takiej poprawy w porównaniu z obowiązującymi wymaganiami w zakresie charakterystyki energetycznej.

Zalecenia zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej obejmują:

a) środki przeprowadzone w związku z ważniejszą renowacją przegród zewnętrznych lub systemów technicznych budynku; oraz

b) środki dotyczące poszczególnych elementów budynku nieza­ leżnie od ważniejszej renowacji przegród zewnętrznych lub systemów technicznych budynku.

3. Zalecenia zawarte w świadectwie charakterystyki energe­ tycznej są technicznie wykonalne dla konkretnego budynku i mogą zawierać szacunkowy zakres okresów spłaty lub kosztów i korzyści w trakcie ekonomicznego cyklu życia budynku.

4. W świadectwie charakterystyki energetycznej jest wska­ zane, gdzie właściciel lub najemca może uzyskać bardziej szcze­ gółowe informacje, w tym w kwestii opłacalności ekonomicznej zawartych w nim zaleceń. Ocena opłacalności ekonomicznej opiera się na zestawie standardowych warunków, takich jak ocena oszczędności energii oraz leżące u podstaw ceny energii, a także wstępna prognoza kosztów. Ponadto świadectwo zawiera informacje dotyczące kroków, jakie należy podjąć w celu wypełnienia zaleceń. Właścicielowi lub najemcy można także podać inne informacje na pokrewne tematy, takie jak audyty energetyczne lub zachęty o charakterze finansowym lub innym oraz możliwości finansowania.

Wymogu wydania świadectwa charakterystyki energetycznej nie stosuje się, jeżeli świadectwo wydane zgodnie z dyrektywą 2002/91/WE albo zgodnie z niniejszą dyrektywą dla tego budynku lub modułu budynku jest dostępne i aktualne. 2. Państwa członkowskie wymagają, aby przy okazji wzno­ szenia, sprzedaży lub wynajmu budynków lub modułów budynków świadectwo charakterystyki energetycznej lub jego kopię przedstawiano ewentualnemu nowemu najemcy lub kupującemu i przekazywano ją kupującemu lub nowemu najemcy. 3. Jeżeli budynek zostanie sprzedany lub wynajęty przed wzniesieniem, państwa członkowskie mogą wymagać od sprze­ dającego, by przedstawił ocenę przyszłej charakterystyki energe­ tycznej budynku na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2; w tym przypadku świadectwo charakterystyki energetycznej wydaje się najpóźniej z chwilą wzniesienia budynku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 153 POZ 13 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L153 - 1 z 201018.6.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.