Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 153 POZ 13 - Strona 20

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Data ogłoszenia:2010-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 153 POZ 13 - Strona 20

Strona 20 z 22

Sporządzono w Strasburgu dnia 19 maja 2010 r.

Odesłanie do dyrektywy 2002/91/WE odczytuje się jako odesłanie do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku V.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

W imieniu Rady

D. LÓPEZ GARRIDO

Przewodniczący

Przewodniczący

18.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/29

ZAŁĄCZNIK I Wspólne ramy ogólne do obliczania charakterystyki energetycznej budynków (o których mowa w art. 3) 1. Charakterystykę energetyczną budynku określa się na podstawie obliczonej lub faktycznej ilości energii, którą zużywa się rocznie w celu spełnienia różnych potrzeb związanych z jego typowym użytkowaniem, i odzwierciedla ona zapotrzebowanie na energię do celów ogrzewania i chłodzenia (energię potrzebną, aby uniknąć przegrzania) w celu utrzymania przewidzianych warunków termicznych budynku oraz zaspokojenia potrzeb zaopatrzenia w ciepłą wodę. 2. Charakterystykę energetyczną budynku wyraża się w sposób przejrzysty i zawiera ona wskaźnik charakterystyki energetycznej oraz wskaźnik liczbowy zużycia energii pierwotnej na podstawie wskaźników energii pierwotnej na każdy nośnik energii, które mogą opierać się na krajowych lub regionalnych średnich ważonych lub konkretnej wartości dla produkcji na miejscu. Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynków powinna uwzględniać normy europejskie oraz jest zgodna z odpowiednim prawodawstwem Unii, w tym z dyrektywą 2009/28/WE. 3. Metodologia jest ustalana przy uwzględnieniu co najmniej następujących aspektów: a) następującej faktycznej charakterystyki cieplnej budynku, w tym jego ścian wewnętrznych: (i) pojemności cieplnej; (ii) izolacji; (iii) ogrzewania pasywnego; (iv) elementów chłodzących; oraz (v) mostków cieplnych; b) instalacji grzewczej i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową, włącznie z charakterystyką ich izolacji; c) instalacji klimatyzacyjnej; d) naturalnej i mechanicznej wentylacji, która może obejmować szczelność powietrzną; e) wbudowanej instalacji oświetleniowej (głównie w sektorze niemieszkalnym); f) projektu, położenia i zorientowania budynku, włącznie z klimatem zewnętrznym; g) pasywnych systemów słonecznych i ochrony przed słońcem; h) warunków klimatu wnętrza, włącznie z projektowanym klimatem wnętrza; i) obciążeń wewnętrznych. 4. W stosownych przypadkach w tych obliczeniach brany jest pod uwagę pozytywny wpływ poniższych aspektów: a) lokalnych warunków nasłonecznienia, aktywnych systemów słonecznych i innych systemów grzewczych i elektrycznych opartych na energii ze źródeł odnawialnych; b) elektryczności wytwarzanej w drodze kogeneracji; c) lokalnych lub blokowych systemów grzewczych i systemów chłodzenia; d) naturalnego oświetlenia.

L 153/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.6.2010

5. Na potrzeby tego obliczania budynki powinny być odpowiednio sklasyfikowane w następujących kategoriach: a) domy jednorodzinne różnych rodzajów; b) bloki mieszkalne; c) biura; d) budynki oświatowe; e) szpitale; f) hotele i restauracje; g) obiekty sportowe; h) budynki usług handlu hurtowego i detalicznego; i) inne rodzaje budynków zużywających energię.

18.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/31

ZAŁĄCZNIK II Niezależne systemy kontroli świadectw charakterystyki energetycznej i sprawozdań z przeglądu 1. Właściwe władze lub organy, którym właściwe organy przekazały odpowiedzialność za wdrożenie niezależnego systemu kontroli, wybierają losowo co najmniej statystycznie istotny odsetek wszystkich świadectw charakterystyki energetycznej wydanych w ciągu roku i poddają te świadectwa weryfikacji. Weryfikację przeprowadza się na podstawie poniższych wariantów lub równoważnych środków: a) kontroli prawidłowości danych wejściowych budynku, użytych do wydania świadectwa charakterystyki energe­ tycznej i wyników zawartych w świadectwie; b) kontroli danych wejściowych i weryfikacja wyników zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej, w tym wydanych zaleceń; c) pełnej kontroli danych wejściowych budynku, użytych do wydania świadectwa charakterystyki energetycznej, pełnej weryfikacji wyników zawartych w świadectwie, w tym wydanych zaleceń, oraz kontroli, w miarę możli­ wości, na miejscu w budynku celem sprawdzenia zgodności specyfikacji zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej z budynkiem, dla którego zostało wydane świadectwo. 2. Właściwe władze lub organy, którym właściwe organy przekazały odpowiedzialność za wdrożenie niezależnego systemu kontroli, wybierają losowo co najmniej statystycznie istotny odsetek wszystkich sprawozdań z przeglądu wydanych w ciągu roku i poddają te sprawozdania weryfikacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 153 POZ 13 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L153 - 1 z 201018.6.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.