Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 153 POZ 13 - Strona 21

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Data ogłoszenia:2010-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 153 POZ 13 - Strona 21

Strona 21 z 22

L 153/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.6.2010

ZAŁĄCZNIK III Ramy metodologii porównawczej służące określeniu optymalnych pod względem kosztów poziomów charakterystyki energetycznej dla budynków i elementów budynków Ramy metodologii porównawczej umożliwiają państwom członkowskim określenie charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków oraz ekonomicznych aspektów środków związanych z charakterystyką energetyczną, a także ich połączenie w celu określenia poziomu optymalnego pod względem kosztów. Ramom metodologii porównawczej towarzyszą wytyczne ich stosowania przy obliczaniu optymalnych pod względem kosztów poziomów charakterystyki energetycznej. Ramy metodologii porównawczej pozwalają uwzględnić profile użytkowania, zewnętrzne warunki klimatyczne, koszty inwestycyjne, kategorię budynku, koszty utrzymania i eksploatacji (w tym koszty energii i oszczędności) oraz – w stosownych przypadkach – zyski z wytworzonej energii i koszty usunięcia. Powinny one opierać się na odpowiednich normach europejskich odnoszących się do niniejszej dyrektywy. Oprócz powyższego Komisja: — opracowuje wytyczne towarzyszące ramom metodologii porównawczej; wytyczne te umożliwią państwom członkow­ skim podjęcie poniższych kroków, — zapewnia informacje w odniesieniu do szacunkowego rozwoju cen energii w dłuższej perspektywie. W celu zastosowania ram metodologii porównawczej przez państwa członkowskie warunki ogólne wyrażone paramet­ rami ustala się na szczeblu państwa członkowskiego. Ramy metodologii porównawczej wymagają, by państwa członkowskie: — zdefiniowały budynki referencyjne pod względem ich funkcjonalności i położenia geograficznego, w tym wewnętrz­ nych i zewnętrznych warunków klimatycznych, oraz reprezentatywnych z tego punktu widzenia. Budynki referen­ cyjne obejmują budynki mieszkalne i niemieszkalne, zarówno nowe, jak i już istniejące, — zdefiniowały podlegające ocenie środki poprawy efektywności energetycznej dla budynków referencyjnych. Mogą to być środki dla poszczególnych budynków jako całości, dla poszczególnych elementów budynków lub dla połączenia elementów budynków, — oceniły zapotrzebowanie budynków referencyjnych na energię pierwotną i końcową, jak również budynków referen­ cyjnych, wobec których zastosowano zdefiniowane środki poprawy efektywności energetycznej, — obliczyły koszty (tj. obecną wartość netto) środków poprawy efektywności energetycznej (o których mowa w tiret drugim) w trakcie spodziewanego ekonomicznego cyklu życia stosowanych wobec budynków referencyjnych (o których mowa w tiret pierwszym) przy zastosowaniu zasad ram metodologii porównawczej. Dokonując obliczenia kosztów środków poprawy efektywności energetycznej w trakcie spodziewanego ekonomicznego cyklu życia, państwa członkowskie oceniają opłacalność ekonomiczną różnych poziomów minimalnych wymagań charakterystyki energetycznej. Pozwoli to na określenie optymalnych ekonomicznie poziomów wymagań charakterystyki energetycznej.

18.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/33

ZAŁĄCZNIK IV CZĘŚĆ A Uchylona dyrektywa wraz z jej zmianą (o której mowa w art. 29) Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 65) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 (Dz.U. L 311 z 21.11.2008, s. 1) wyłącznie pkt 9.9 załącznika

CZĘŚĆ B Terminy transpozycji do prawa krajowego i zastosowania (o których mowa w art. 29)

Dyrektywa Termin transpozycji Data rozpoczęcia stosowania

2002/91/WE

4 stycznia 2006 r.

4 stycznia 2009 r. wyłącznie w odniesieniu do art. 7, 8, 9

L 153/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.6.2010

ZAŁĄCZNIK V Tabela korelacji

Dyrektywa 2002/91/WE Niniejsza dyrektywa

art. 1 art. 2 pkt 1 — art. 2 pkt 2 — art. 2 pkt 3 art. 2 pkt 4 — art. 2 pkt 5 art. 2 pkt 6 art. 2 pkt 7 art. 2 pkt 8 — art. 3 art. 4 ust. 1 art. 4 ust. 2 art. 4 ust. 3 — art. 5 — art. 6 — art. 7 ust. 1, akapit pierwszy art. 7 ust. 1 akapit drugi art. 7 ust. 1 akapit trzeci art. 7 ust. 2 — — art. 7 ust. 3 — art. 8 lit. a) — art. 8 lit. b) — art. 9

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 153 POZ 13 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L153 - 1 z 201018.6.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.