Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 153 POZ 13 - Strona 5

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Data ogłoszenia:2010-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 153 POZ 13 - Strona 5

Strona 5 z 22

Aktualne i planowane działania znajdujące się w wykazach państw członkowskich mogą w szczególności zawierać środki, których celem jest zmniejszenie istniejących barier prawnych i rynkowych oraz zachęcanie do inwestycji lub innych działań zwięk­ szających efektywność energetyczną nowych i istniejących budynków, a więc potencjalnie przyczy­ niając się do ograniczania ubóstwa energetycznego. Środki takie mogłyby obejmować: darmową lub doto­ waną poradę i pomoc techniczną, bezpośrednie dotacje, dotowane programy kredytowe lub niskooprocentowane kredyty, programy grantów oraz gwarancji kredytowych, ale nie powinny się do nich ograniczać. Organy publiczne lub inne instytucje udostępniające te środki natury finansowej mogłyby powiązać zastosowanie takich środków z określoną charakterystyką energetyczną oraz z zaleceniami ze świadectw charakterystyki energe­ tycznej.

(1) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1.

(2) Dz.U. L 116 z 9.5.2009, s. 18.

L 153/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.6.2010

(21)

Aby ograniczyć obowiązki państw członkowskich w zakresie sprawozdawczości, powinno być możliwe włączenie sprawozdań wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy do planów działań dotyczących efektywności energetycznej, o których mowa w art. 14 ust. 2 dyrek­ tywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycz­ nych (1). Sektor publiczny w każdym państwie członkow­ skim powinien odgrywać wiodącą rolę w zakresie efek­ tywności energetycznej budynków, w związku z czym w planach krajowych należy wyznaczyć ambitniejsze cele dla budynków zajmowanych przez władze publiczne. Potencjalni nabywcy i najemcy budynku lub modułu budynku powinni otrzymywać – na świadectwie charak­ terystyki energetycznej – właściwe informacje dotyczące charakterystyki energetycznej budynku i praktyczne rady na temat poprawy tej charakterystyki. Kampanie informa­ cyjne mogą służyć dalszemu zachęcaniu właścicieli i najemców do poprawy charakterystyki energetycznej ich budynku lub modułu budynku. Właścicieli i najemców budynków komercyjnych należy także zachęcać do wymiany informacji dotyczących rzeczywis­ tego zużycia energii, aby udostępnione dane umożliwiły podjęcie rozważnych decyzji co do koniecznych ulep­ szeń. Świadectwo charakterystyki energetycznej powinno również dostarczać informacji na temat faktycznego wpływu ogrzewania i chłodzenia na potrzeby energe­ tyczne budynku, na jego zużycie energii pierwotnej i emisję dwutlenku węgla. Władze publiczne powinny dawać przykład i dążyć do realizacji zaleceń zawartych w świadectwie charaktery­ styki energetycznej. Państwa członkowskie powinny uwzględnić w swoich krajowych planach środki służące wspieraniu władz publicznych, aby te mogły jako jedne z pierwszych wdrażać ulepszenia w zakresie efektywności energetycznej i gdy tylko będzie to możliwe, realizować zalecenia zawarte w świadectwie charakterystyki energe­ tycznej. Budynki zajmowane przez władze publiczne i budynki często odwiedzane przez ludność powinny dawać dobry przykład poprzez uwzględnianie rozważań środowisko­ wych i energetycznych i z tego powodu budynki te powinny być regularnie poddawane certyfikacji energe­ tycznej. Publiczne rozpowszechnienie informacji doty­ czącej charakterystyki energetycznej powinno być wzmocnione umieszczeniem świadectw dotyczących charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu, zwłaszcza w budynkach określonej wielkości zajmowa­ nych przez władze publiczne lub często odwiedzanych przez ludność, takich jak sklepy, centra handlowe, super­ markety, restauracje, teatry, banki i hotele. W ostatnich latach wzrosła liczba systemów klimatyzacji w krajach europejskich. Stwarza to istotne problemy w okresach szczytowego obciążenia energetycznego, zwiększając koszty elektryczności i naruszając bilans

energetyczny.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 153 POZ 13 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L153 - 1 z 201018.6.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.