Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 153 POZ 13 - Strona 8

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Data ogłoszenia:2010-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 153 POZ 13 - Strona 8

Strona 8 z 22

(33)

(1) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22. (2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

L 153/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.6.2010

d) krajowych planów mających na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii; e) certyfikacji budynków; energetycznej budynków lub modułów

z biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczysz­ czalni ścieków i ze źródeł biologicznych (biogaz); 7) „przegrody zewnętrzne” oznaczają zintegrowane elementy budynku, które oddzielają jego wnętrze od środowiska zewnętrznego; 8) „moduł budynku” oznacza sekcję, piętro lub mieszkanie w budynku zaprojektowane lub przerobione do odrębnego użycia; 9) „element budynku” oznacza system techniczny budynku lub element przegród zewnętrznych budynku; 10) „ważniejsza w której: renowacja” oznacza renowację budynku,

f) regularnych przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynkach; oraz g) niezależnych systemów kontroli świadectw charakterystyki energetycznej i sprawozdań z przeglądu. 3. Wymagania zawarte w niniejszej dyrektywie są wymaga­ niami minimalnymi i nie powinny powstrzymywać państw członkowskich od utrzymywania lub wprowadzania bardziej surowych środków. Takie środki są zgodne z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Są one notyfikowane Komisji. Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje: 1) „budynek” oznacza konstrukcję zadaszoną, posiadającą ściany, w której do utrzymania klimatu wewnętrznego stosowana jest energia; 2) „budynek o niemal zerowym zużyciu energii” oznacza budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej określonej zgodnie z załącznikiem I. Niemal zerowa lub bardzo niska ilość wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo wysokim stopniu z energii ze źródeł odnawial­ nych, w tym energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu; 3) „system techniczny budynku” oznacza urządzenia tech­ niczne do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody, oświetlenia budynku lub modułów budynku, lub ich kombinację; 4) „charakterystyka energetyczna budynku” oznacza obliczoną lub zmierzoną ilość energii potrzebnej do zaspokojenia zapotrzebowania na energię związanego z typowym użyt­ kowaniem budynku, która obejmuje m.in. energię na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody i oświetlenia; 5) „energia pierwotna” oznacza energię pochodzącą z odnawialnych i nieodnawialnych źródeł, która nie została poddana żadnemu procesowi przemiany lub transformacji; 6) „energia ze źródeł odnawialnych” oznacza energię pocho­ dzącą z niekopalnych źródeł odnawialnych, a mianowicie energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, geotermalną i hydrotermalną i energię oceanów, hydroenergię, energię pozyskiwaną

a) całkowity koszt prac renowacyjnych związanych z przegrodami zewnętrznymi lub systemami technicz­ nymi budynku przekracza 25 % wartości budynku, nie wliczając wartości gruntu, na którym usytuowany jest budynek; lub b) renowacji podlega ponad 25 % powierzchni przegród zewnętrznych. Państwa członkowskie mogą wybrać zastosowanie opcji a) lub b); 11) „norma europejska” oznacza normę przyjętą przez Euro­ pejski Komitet Normalizacyjny, Europejski Komitet Norma­ lizacyjny Elektrotechniki lub Europejski Instytut Norm Tele­ komunikacyjnych i udostępnioną do użytku publicznego; 12) „świadectwo charakterystyki energetycznej” oznacza świa­ dectwo uznawane przez państwo członkowskie lub osobę prawną wyznaczoną przez to państwo, zawierające infor­ mację o charakterystyce energetycznej budynku lub modułu budynku, obliczonej zgodnie z metodologią przy­ jętą zgodnie z art. 3; 13) „kogeneracja” oznacza jednoczesne wytwarzanie w jednym procesie energii cieplnej i elektrycznej lub energii mecha­ nicznej; 14) „poziom optymalny pod względem kosztów” oznacza poziom charakterystyki energetycznej skutkujący najniż­ szym kosztem w trakcie szacunkowego ekonomicznego cyklu życia, przy czym: a) najniższy koszt jest określany z uwzględnieniem zwią­ zanych z energią kosztów inwestycyjnych, kosztów utrzymania i eksploatacji (w tym kosztów energii i oszczędności, kategorii odnośnego budynku, zysków z wytworzonej energii – w stosownych przypadkach) oraz – w stosownych przypadkach – kosztów usunięcia; oraz

18.6.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 153 POZ 13 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L153 - 1 z 201018.6.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.