Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 154 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zwolnienia Banque de France ze stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3853) (1)

Data ogłoszenia:2010-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 154 POZ 29

Strona 1 z 2
19.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 154/29

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zwolnienia Banque de France ze stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3853)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/342/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (1), w szczególności jego art. 2 ust. 4, uwzględniając wniosek złożony przez Francję, a także mając na uwadze, co następuje: Dnia 27 listopada 2009 r. Francja złożyła do Komisji, zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, wniosek dotyczący zwolnienia ratingów kredytowych wystawianych przez Banque de France ze stosowania rozporządzenia (WE) nr 1060/2009. Banque de France jest regulowany we Francji przez „Code monétaire et financier” (kodeks monetarno-finansowy) zmieniony ustawą nr 2008-776 z dnia 4 sierpnia 2008 r. (2). Artykuł L. 141-6 „Code monétaire et finan­ cier” zezwala Banque de France na otrzymywanie od uczestników rynku wszelkich informacji niezbędnych do pełnienia jego zasadniczych funkcji. „Contrat de service public entre l’Etat et la Banque de France” (3) („Umowa świadczenia usługi publicznej między państwem a Banque de France”, zwana dalej „umową”), przedłużana co trzy lata, wyraźnie określa wystawianie ratingów kredytowych przez Banque de France jako jeden z głównych rodzajów działalności gwarantowanych przez Banque de France. Banque de France ustanowił swój własny kodeks postę­ powania (4) (zwany dalej „kodeksem”) zasadniczo na podstawie kodeksu postępowania dla agencji ratingowych wydanego przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO).

Zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, w celu zwolnienia ratingów kredytowych wystawianych przez Banque de France ze stosowania wymienionego rozporządzenia ocenie należy poddać cztery elementy.

(5)

Po pierwsze, ratingi kredytowe nie mogą być wypłacane przez oceniany podmiot. Punkt 1.3 kodeksu przewiduje, że Banque de France nie otrzymuje żadnego wynagro­ dzenia od ocenianych podmiotów w odniesieniu do dotyczącego ich ratingu kredytowego, o którym są one informowane. Zgodnie z pkt 2.2 kodeksu użytkownicy (klienci instytucji kredytowych FIBEN – „Fichier Bancaire des Entreprises”) ratingów kredytowych są jedynymi podmiotami płacącymi za usługę zgodnie z opublikowaną stawką.

(1)

(6)

(2)

Po drugie, ratingi kredytowe nie mogą być udostępniane publicznie. Zgodnie z pkt 1.5 kodeksu ratingów kredy­ towych nie należy podawać do wiadomości publicznej. Dostęp jest ograniczony do pewnych kategorii podmiotów wymienionych w kodeksie, których tożsa­ mość musi zostać określona przez Banque de France, zanim otrzymają one dostęp do ratingu kredytowego.

(7)

(3)

(1) Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 1. (2) Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej z dnia 5 sierpnia 2008 r. (3) http://www.banque-de-france.net/fr/instit/telechar/histoire/contrat_sp. pdf (4) Code de conduite de l’activité de cotation des entreprises ą la Banque de France: http://www.banque-france.fr/fr/instit/telechar/services/ code_conduite_cotation_bdf.pdf

Po trzecie, ratingi kredytowe muszą być wystawiane zgodnie z zasadami, standardami i procedurami zapew­ niającymi odpowiednią uczciwość i niezależność działal­ ności w zakresie ratingu kredytowego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1060/2009. Przepisy „Code monétaire et financier”, w szczególności art. L.142-9 i L.164-2, gwarantują, że analitycy i agenci pracujący w Banque de France są związani zasadą zacho­ wania tajemnicy zawodowej oraz zasadami w zakresie konfliktów interesów zawartymi w zasadach etyki zawo­ dowej i finansowym kodeksie etycznym Banque de France zatwierdzonym przez ministra ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 154 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L154 - 31 z 201019.6.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/74/WE z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniającej dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG i 2002/57/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznej (  Dz.U. L 166 z 27.6.2009)

 • Dz. U. L154 - 28 z 201019.6.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL Afganistan/2/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. dotycząca mianowania szefa misji EUPOL Afganistan

 • Dz. U. L154 - 27 z 201019.6.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L154 - 26 z 201019.6.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L154 - 25 z 201019.6.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L154 - 24 z 201019.6.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L154 - 21 z 201019.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/38/UE z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fluorku sulfurylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L154 - 19 z 201019.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 538/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Izraela, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

 • Dz. U. L154 - 17 z 201019.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 537/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L154 - 15 z 201019.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 536/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L154 - 13 z 201019.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 535/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L154 - 11 z 201019.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 534/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. zawieszające składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L154 - 9 z 201019.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 533/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L154 - 5 z 201019.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 532/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L154 - 3 z 201019.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 531/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász (ChOG))

 • Dz. U. L154 - 1 z 201019.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 530/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász (ChOG))

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.