Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 154 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 532/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

Data ogłoszenia:2010-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 154 POZ 5

Strona 1 z 4
19.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 154/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 532/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 (1), w szczególności jego art. 15 ust. 1 lit. c), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

W art. 8 lit. a), 9 oraz 11 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 423/2007 odwołano się do daty wskazania takiej osoby, takiego podmiotu lub organu przez Komitet ds. Sankcji, Radę Bezpieczeństwa ONZ lub przez Radę. Do każdego wpisu w wykazie należy więc dodać właściwą datę. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia­ nych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 423/2007 zawiera wykaz osób, podmiotów i organów, wskazanych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjed­ noczonych lub Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ, których środki finansowe i zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia. W dniu 9 czerwca 2010 r., Rada Bezpieczeństwa ONZ podjęła decyzję o zmianie wykazu osób, podmiotów i organów, których środki finansowe i zasoby gospo­ darcze powinny zostać zamrożone. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik IV.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 423/2007 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi­ kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

João VALE DE ALMEIDA

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 103 z 20.4.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 116/2008 (Dz.U. L 35 z 9.2.2008, s. 1).

L 154/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2010

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK IV W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 423/2007 wprowadza się następujące zmiany: (1) W tytule »A. Osoby prawne, podmioty i organy« dodaje się następujące wpisy: (a) »Amin Industrial Complex (alias a) Amin Industrial Compound, b) Amin Industrial Company). Data wskazania przez ONZ: 9.6.2010. Adres: a) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; b) Amin Industrial Estate, Khalage Rd., okręg Seyedi, Mashad, Iran; c) Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran. Dalsze informacje: a) przedsiębiorstwo Amin Industrial Complex próbowało uzyskać regulatory temperatury, które mogą mieć zastosowanie w badaniach nuklearnych oraz obiektach operacyjnych i produkcyjnych, b) Amin Industrial Complex należy do lub jest kontrolowane przez lub działa w imieniu organizacji Defense Industries Organi­ zation (DIO), która została wskazana w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1737 (2006).« (b) »Armament Industries Group. Data wskazania przez UE: 24.4.2007 (ONZ: 9.6.2010). Adres: a) Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; b) Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran. Dalsze infor­ macje: a) Armament Industries Group (AIG) produkuje i prowadzi serwis broni krótkiej oraz lekkiej różnego rodzaju, w tym broni o dużym i średnim kalibrze oraz powiązanych technologii, b) AIG uzyskuje większość zamówień za pośrednictwem Hadid Industries Complex.« (c) »Defense Technology and Science Research Center. Data wskazania przez UE: 24.4.2007 (ONZ: 9.6.2010). Adres: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Teheran, Iran. Dalsze informacje: Defense Technology and Science Research Center (DTSRC) należy do lub jest kontrolowane przez lub działa w imieniu irańskiego Ministerstwa Obrony oraz Logistyki Sił Zbrojnych (ang.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 154 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L154 - 31 z 201019.6.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/74/WE z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniającej dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG i 2002/57/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznej (  Dz.U. L 166 z 27.6.2009)

 • Dz. U. L154 - 29 z 201019.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zwolnienia Banque de France ze stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3853) (1)

 • Dz. U. L154 - 28 z 201019.6.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL Afganistan/2/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. dotycząca mianowania szefa misji EUPOL Afganistan

 • Dz. U. L154 - 27 z 201019.6.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L154 - 26 z 201019.6.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L154 - 25 z 201019.6.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L154 - 24 z 201019.6.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L154 - 21 z 201019.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/38/UE z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fluorku sulfurylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L154 - 19 z 201019.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 538/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Izraela, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

 • Dz. U. L154 - 17 z 201019.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 537/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L154 - 15 z 201019.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 536/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L154 - 13 z 201019.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 535/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L154 - 11 z 201019.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 534/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. zawieszające składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L154 - 9 z 201019.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 533/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L154 - 3 z 201019.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 531/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász (ChOG))

 • Dz. U. L154 - 1 z 201019.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 530/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász (ChOG))

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.