Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 155 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania między Unią Europejską a Republiką Chile uzgodnienia dotyczącego ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku

Data ogłoszenia:2010-06-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 155 POZ 1

22.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania między Unią Europejską a Republiką Chile uzgodnienia dotyczącego ochrony stad włócznika w południowowschodnim Pacyfiku (2010/343/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 5, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ze względu na zainteresowanie statków Unii dokonują­ cych połowów włócznika na pełnym morzu w południowo-wschodnim Pacyfiku, aby niezwłocznie otrzymać dostęp do wyznaczonych portów chilijskich, uzgodnienie należy stosować tymczasowo do czasu zakończenia procedur służących jego zawarciu. W interesie Unii jest zatem zatwierdzenie porozumienia w formie wymiany listów między Unia Europejską a Republiką Chile w sprawie tymczasowego stosowania uzgodnienia,

Celem Unii jest ustanowienie ramowych porozumień o współpracy w zakresie połowów ze stronami trzecimi, tak aby zapewnić ochronę i zrównoważone zarządzanie gatunkami będącymi przedmiotem wspólnego zaintereso­ wania oraz dostęp statków Unii do portów stron trzecich w celu przeprowadzenia czynności przeładunkowych i wyładunkowych oraz do celów logistycznych. Dnia 4 kwietnia 2008 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji z Republiką Chile w sprawie ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku. Negocjacje zakończyły się sukcesem i parafowaniem uzgodnienia dotyczącego ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku przyjętego w dniach 15–16 października 2008 r., zmienionego (i) szczegółowym załącznikiem I do uzgodnienia zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas dwustronnego posiedzenia technicznego w dniach 5–6 października 2009 r. w Nowym Jorku; (ii) notą werbalną Chile z dnia 23 listopada 2009 r. wyznaczającą chilijskie porty Arica, Antofagasta i Punta Arenas jako porty dostępu dla statków UE dokonujących połowów włócz­ nika na pełnym morzu w południowo-wschodnim Pacy­ fiku w rozumieniu pkt (xi) załącznika I; i (iii) porozumie­ niem co do tego, że pierwsze posiedzenie dwustronnego Komitetu Naukowo-Technicznego odbyłoby się najpóź­ niej w dniu 1 stycznia 2011 r. (zwanego dalej „uzgod­ nieniem”). Uzgodnienie powinno zostać podpisane.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Podpisanie uzgodnienia między Unią Europejską a Republiką Chile dotyczącego ochrony stad włócznika w południowowschodnim Pacyfiku przyjętego w dniach 15–16 października 2008 r. w Brukseli, zmienionego (i) szczegółowym załączni­ kiem I do uzgodnienia zgodnie z ustaleniami zawartymi podczas dwustronnego posiedzenia technicznego w dniach 5–6 października 2009 r. w Nowym Jorku, (ii) notą werbalną Chile z dnia 23 listopada 2009 r. wyznaczającą chilijskie porty Arica, Antofagasta i Punta Arenas jako porty dostępu dla statków UE dokonujących połowów włócznika na pełnym morzu w południowo-wschodnim Pacyfiku w rozumieniu pkt (xi) załącznika I i (iii) porozumieniem co do tego, że pierwsze posiedzenie dwustronnego Komitetu Naukowo-Technicznego odbędzie się najpóźniej w dniu 1 stycznia 2011 r. (zwanego dalej „uzgodnieniem”) niniejszym zostaje zatwierdzone w imieniu Unii pod warunkiem jego zawarcia.

(2)

Treść uzgodnienia znajduje się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania uzgodnienia w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jego zawarcia.

(3)

L 155/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.6.2010

Artykuł 3 Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Euro­ pejską a Republiką Chile w sprawie tymczasowego stosowania uzgodnienia niniejszym zostaje zatwierdzone w imieniu Unii. Tekst porozumienia w formie wymiany listów jest załączony do niniejszej decyzji. Artykuł 4 Przewodniczący Rady niniejszym zostaje upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania w

imieniu Unii porozumienia w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania uzgodnienia. Artykuł 5 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 3 czerwca 2010 r. W imieniu Rady

A. PÉREZ RUBALCABA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 155 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L155 - 57 z 201022.6.2010

  Umowa między rządem Federacji Rosyjskiej a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji niejawnych

 • Dz. U. L155 - 56 z 201022.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 17 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy między rządem Federacji Rosyjskiej a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji niejawnych

 • Dz. U. L155 - 54 z 201022.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/388/WE w sprawie dokumentu wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia materiałów wybuchowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3666) (1)

 • Dz. U. L155 - 48 z 201022.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do niedokrwistości zakaźnej koni w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3767) (1)

 • Dz. U. L155 - 34 z 201022.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/589/WE w odniesieniu do uwzględnienia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych w związku z wychwytywaniem, transportem i geologicznym składowaniem dwutlenku węgla (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3310) (1)

 • Dz. U. L155 - 33 z 201022.6.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/16/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania szefa grupy dowodzenia UE w Neapolu dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L155 - 31 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 545/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L155 - 29 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 544/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L155 - 27 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 543/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Aceite Campo de Montiel (ChNP))

 • Dz. U. L155 - 23 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 542/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniające decyzję 2008/839/WSiSW w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L155 - 19 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 541/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1104/2008 w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L155 - 10 z 201022.6.2010

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Chile w sprawie tymczasowego stosowania uzgodnienia dotyczącego ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku

 • Dz. U. L155 - 3 z 201022.6.2010

  Uzgodnienie dotyczące ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.