Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 155 POZ 10

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Chile w sprawie tymczasowego stosowania uzgodnienia dotyczącego ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku

Data ogłoszenia:2010-06-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 155 POZ 10

Strona 1 z 5
L 155/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.6.2010

POROZUMIENIE w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Chile w sprawie tymczasowego stosowania uzgodnienia dotyczącego ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku A. Pismo od Unii Europejskiej Szanowna Pani/Szanowny Panie! Mam zaszczyt odnieść się do negocjacji, które odbyły się w Brukseli w dniach 15 i 16 października 2008 r. między Unią Europejską a Chile i doprowadziły do zawarcia uzgodnienia dotyczącego ochrony stad włócz­ nika w południowo-wschodnim Pacyfiku (zwanego dalej „uzgodnieniem”), jak również do dwustronnych dyskusji technicznych w Nowym Jorku w dniach 5 i 6 października 2009 r. Unia Europejska rozpoczęła własne wewnętrzne procedury konieczne do zawarcia uzgodnienia dotyczącego ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku osiągniętego w dniach 15–16 października 2008 r., w tym szczegółowego załącznika I uzgodnionego w dniach 5–6 października 2009 r. W oczekiwaniu na zakończenie tych procedur Unia Europejska stosuje tymczasowo uzgodnienie dotyczące ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku osiągnięte w dniach 15–16 października 2008 r. oraz jego załącznik I uzgodniony w dniach 5–6 października 2009 r., uzupełniony notą werbalną Chile w dniu 23 listopada 2009 r. Następujące dokumenty i informacje stanowią integralną część niniejszego porozumienia w formie wymiany listów: a) uzgodnienie dokonane w dniach 15–16 października 2008 r. w Brukseli zmienione: b) szczegółowym załącznikiem I do uzgodnienia ustalonym w trakcie dwustronnego posiedzenia technicz­ nego w dniach 5–6 października 2009 r. w Nowym Jorku; c) notą werbalną Chile z dnia 23 listopada 2009 r. wyznaczającą chilijskie porty: Arica, Antofagasta i Punta Arenas jako porty, do których mają dostęp statki UE dokonujące połowów włócznika na pełnym morzu w południowo-wschodnim Pacyfiku, w rozumieniu pkt (xi) załącznika wymienionego wyżej w lit. b); d) pierwsze posiedzenie dwustronnego Komitetu Techniczno-Naukowego odbędzie się najpóźniej dnia 1 stycznia 2011 r. Będę wdzięczny za potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma oraz potwierdzenie, że niniejsze pismo i Państwa odpowiedź na niego stanowią porozumienie między Chile a Unią Europejską w sprawie tymcza­ sowego stosowania uzgodnienia zgodnie z postanowieniami zawartymi w wyżej wymienionych dokumen­ tach. Niniejsze porozumienie stosuje się od następnego dnia po otrzymaniu Państwa odpowiedzi. Z wyrazami szacunku, W imieniu Unii Europejskiej Przewodniczący

22.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/11

B. Pismo od Republiki Chile Szanowna Pani/Szanowny Panie! Mam zaszczyt potwierdzić, że otrzymałem Pani/Pana pismo z dzisiejszą datą o następującej treści: „Mam zaszczyt odnieść się do negocjacji, które odbyły się w Brukseli w dniach 15 i 16 października 2008 r. między Unią Europejską a Chile i doprowadziły do zawarcia uzgodnienia dotyczącego ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku (zwanego dalej »uzgodnieniem«), jak również do dwustronnych dyskusji technicznych w Nowym Jorku w dniach 5 i 6 października 2009 r. Unia Europejska rozpoczęła własne wewnętrzne procedury konieczne do zawarcia uzgodnienia doty­ czącego ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku osiągniętego w dniach 15–16 października 2008 r., w tym szczegółowego załącznika I uzgodnionego w dniach 5 i 6 października 2009 r. W oczekiwaniu na zakończenie tych procedur Unia Europejska stosuje tymczasowo uzgodnienie dotyczące ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku osiągnięte w dniach 15–16 października 2008 r. oraz jego załącznik I uzgodniony w dniach 5 i 6 października 2009 r., uzupełniony notą werbalną Chile w dniu 23 listopada 2009 r. Następujące dokumenty i informacje stanowią integralną część niniejszego porozumienia w formie wymiany listów: a) uzgodnienie dokonane w dniach 15–16 października 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 155 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L155 - 57 z 201022.6.2010

  Umowa między rządem Federacji Rosyjskiej a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji niejawnych

 • Dz. U. L155 - 56 z 201022.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 17 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy między rządem Federacji Rosyjskiej a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji niejawnych

 • Dz. U. L155 - 54 z 201022.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/388/WE w sprawie dokumentu wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia materiałów wybuchowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3666) (1)

 • Dz. U. L155 - 48 z 201022.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do niedokrwistości zakaźnej koni w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3767) (1)

 • Dz. U. L155 - 34 z 201022.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/589/WE w odniesieniu do uwzględnienia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych w związku z wychwytywaniem, transportem i geologicznym składowaniem dwutlenku węgla (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3310) (1)

 • Dz. U. L155 - 33 z 201022.6.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/16/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania szefa grupy dowodzenia UE w Neapolu dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L155 - 31 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 545/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L155 - 29 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 544/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L155 - 27 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 543/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Aceite Campo de Montiel (ChNP))

 • Dz. U. L155 - 23 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 542/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniające decyzję 2008/839/WSiSW w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L155 - 19 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 541/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1104/2008 w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L155 - 3 z 201022.6.2010

  Uzgodnienie dotyczące ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku

 • Dz. U. L155 - 1 z 201022.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania między Unią Europejską a Republiką Chile uzgodnienia dotyczącego ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.