Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 155 POZ 3

Tytuł:

Uzgodnienie dotyczące ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku

Data ogłoszenia:2010-06-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 155 POZ 3

Strona 1 z 4
22.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/3

UZGODNIENIE dotyczące ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku 1. Niniejszy dokument zastępuje tymczasowe uzgodnienie z dnia 25 stycznia 2001 r. („uzgodnienie z 2001 r.”) i przekształca uzgodnienie przejściowe w ostateczne zobowiązanie do współpracy na rzecz długoterminowej ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku i zarządzania nimi. 2. Celem uzgodnienia jest polubowne rozstrzygnięcie sporów w sprawie połowów włócznika (1) toczą­ cych się obecnie między Chile a Wspólnotą Europejską (obecnie zastąpioną przez Unię Europejską (UE)) w Międzynarodowym Trybunale Prawa Morza („ITLOS”) i Światowej Organizacji Handlu („WTO”). 3. Niniejszym Strony potwierdzają, że niniejsze uzgodnienie stanowi podstawowe ramy ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku, zarządzania nimi i związanej z tym współpracy. 4. Dwustronny Komitet Techniczno-Naukowy („BSTC”) UE/Chile będzie nadal stanowić niezbędny punkt kontaktowy w kwestiach wspólnego zainteresowania dotyczących ochrony włócznika i, w celu dołożenia jak największych starań na rzecz współpracy naukowo-technicznej, jest upoważniony do pełnienia nastę­ pujących zadań: a) służy jako forum wymiany informacji dotyczących stad włócznika i działalności połowowej UE i Chile oraz wszelkich innych informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w sprawie ochrony i zarządzania; b) dokonuje okresowej oceny stanu stad, monitoruje tendencje połowowe i ocenia wpływ na gatunki niedocelowe i ekosystem morski; c) dokonuje przeglądu obowiązujących środków ochrony i wydaje opinie w sprawie ewentualnych nowych środków ochrony, w tym rozporządzeń dotyczących przyłowu; d) określa priorytety badawcze w kontekście programu prac i opracowuje wszelkie programy dodatkowe, w tym protokoły dotyczące gromadzenia danych; e) wspiera wymianę informacji oraz używanie bezpiecznych dla środowiska i opłacalnych narzędzi; f) zapewnia, przed posiedzeniami BSTC, wymianę danych na temat połowów i nakładu dotyczących wszystkich segmentów poszczególnych flot połowowych w południowo-wschodnim Pacyfiku; g) rozpatruje dalsze formy współpracy naukowej, technicznej lub administracyjnej. 5. BSTC zbiera się na posiedzeniu nadzwyczajnym (TIMING) w celu rozpoczęcia prac dotyczących swojego mandatu, biorąc pod uwagę następujące cele i zasady uzgodnione przez Strony: a) dokonywane przez Strony połowy włócznika prowadzone są na poziomach utrzymujących stada na poziomie lub blisko poziomu maksymalnego podtrzymywalnego połowu, w sposób współmierny do celu zapewnienia stabilności tych zasobów oraz ochrony ekosystemu morskiego; b) rozmieszczenie, struktura przestrzenna i dynamika stad nadzorowane są przez chilijskie i unijne statki rybackie, których obserwacje naukowe są zgodne z uzgodnionymi parametrami badawczymi opracowa­ nymi w celu umożliwienia dokonywania wnikliwych ocen, a następnie udzielania właściwych odpo­ wiedzi w zakresie zarządzania; c) wprowadzone systemy gromadzenia danych powinny być wiarygodne, sprawne i zgodne z wymogami i skalą połowów włócznika;

(1) ITLOS – sprawa nr 7 i WTO DS 19.

L 155/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.6.2010

d) strony utrzymują swój obecny poziom połowów włócznika wyrażony albo obecną liczbą statków, albo historyczną maksymalną liczbą swoich statków poławiających w południowo-wschodnim Pacyfiku, tak aby zapewnić zrównoważenie stad włócznika. 6. Strony zobowiązują się do dalszego rozwijania związku między łączącą je dwustronną współpracą a wielostronnymi konsultacjami wspieranymi przez UE i Chile. 7. Trwające obecnie wielostronne konsultacje powinny obejmować wszystkich istotnych uczestników połowów włócznika dokonywanych w południowo-wschodnim Pacyfiku oraz zaproszonych obserwatorów z istniejących organizacji, w uzasadniony sposób zainteresowanych połowami włócznika.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 155 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L155 - 57 z 201022.6.2010

  Umowa między rządem Federacji Rosyjskiej a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji niejawnych

 • Dz. U. L155 - 56 z 201022.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 17 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy między rządem Federacji Rosyjskiej a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji niejawnych

 • Dz. U. L155 - 54 z 201022.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/388/WE w sprawie dokumentu wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia materiałów wybuchowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3666) (1)

 • Dz. U. L155 - 48 z 201022.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do niedokrwistości zakaźnej koni w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3767) (1)

 • Dz. U. L155 - 34 z 201022.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/589/WE w odniesieniu do uwzględnienia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych w związku z wychwytywaniem, transportem i geologicznym składowaniem dwutlenku węgla (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3310) (1)

 • Dz. U. L155 - 33 z 201022.6.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/16/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania szefa grupy dowodzenia UE w Neapolu dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L155 - 31 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 545/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L155 - 29 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 544/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L155 - 27 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 543/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Aceite Campo de Montiel (ChNP))

 • Dz. U. L155 - 23 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 542/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniające decyzję 2008/839/WSiSW w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L155 - 19 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 541/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1104/2008 w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L155 - 10 z 201022.6.2010

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Chile w sprawie tymczasowego stosowania uzgodnienia dotyczącego ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku

 • Dz. U. L155 - 1 z 201022.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania między Unią Europejską a Republiką Chile uzgodnienia dotyczącego ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.