Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 155 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/589/WE w odniesieniu do uwzględnienia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych w związku z wychwytywaniem, transportem i geologicznym składowaniem dwutlenku węgla (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3310) (1)

Data ogłoszenia:2010-06-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 155 POZ 34

Strona 1 z 11
L 155/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.6.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/589/WE w odniesieniu do uwzględnienia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych w związku z wychwytywaniem, transportem i geologicznym składowaniem dwutlenku węgla (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3310)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/345/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 14 ust. 1 i art. 24 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

portu i geologicznego składowania CO2 w celu uwzględ­ nienia tych działań w systemie wspólnotowym od 2013 r. i ewentualnego jednostronnego uwzględnienia ich w systemie wspólnotowym przed 2013 r. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję Komisji 2007/589/WE (3). Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Zmian Klimatu, o którym mowa w art. 23 dyrektywy 2003/87/WE,

(7)

Dyrektywa 2003/87/WE ustanawia system handlu przy­ działami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (zwany dalej „systemem wspólnotowym”). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplar­ nianych (2) zmienia dyrektywę 2003/87/WE, aby uwzględnić wychwytywanie, transport i geologiczne skła­ dowanie dwutlenku węgla (zwanego dalej „CO2”) we wspólnotowym systemie, począwszy od 2013 r. Zgodnie z art. 14 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE Komisja powinna przyjąć wytyczne dotyczące monitorowania emisji gazów cieplarnianych wynikających z działań obję­ tych systemem wspólnotowym i sprawozdawczości w tym zakresie. Do 2013 r. państwa członkowskie mogą jednostronnie uwzględniać wychwytywanie, transport i geologiczne składowanie CO2 w systemie wspólnotowym zgodnie z art. 24 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE. Artykuł 24 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE określa podstawę prawną przyjęcia przez Komisję wytycznych dotyczących działań, które nie są jeszcze uwzględnione w załączniku I do dyrektywy. Komisja powinna przyjąć wytyczne dotyczące monitoro­ wania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych wynikających z wychwytywania, trans­

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2007/589/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 Wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych w wyniku działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE oraz działań uwzględnionych zgodnie z art. 24 ust. 1 tej dyrektywy są wyszczególnione w załącznikach I–XIV i XVI–XVIII do niniejszej decyzji. Wytyczne dotyczące moni­ torowania danych na temat tonokilometrów w działalności lotniczej i sprawozdawczości w tym zakresie do zastosowań na podstawie art. 3e lub art. 3f dyrektywy 2003/87/WE są wyszczególnione w załączniku XV. Wytyczne te opierają się na zasadach wyznaczonych w załączniku IV do tej dyrektywy.”; 2) w spisie załączników wprowadza się następujące zmiany: a) tekst dotyczący załącznika XII otrzymuje brzmienie: „Załącznik XII: Wytyczne dotyczące określania wielkości emisji lub wielkości transferu gazów cieplarnianych przy pomocy systemów ciągłych pomiarów emisji”;

(3) Dz.U. L 229 z 31.8.2007, s. 1.

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32. (2) Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 63.

22.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/35

b) dodaje się tytuły nowych załączników XVI, XVII i XVIII w brzmieniu: „Załącznik XVI: Wytyczne dotyczące określania emisji gazów cieplarnianych pochodzących z wychwytywania CO2, w podziale na kategorie działalności, w celu trans­ portu i geologicznego składowania na składowisku dopuszczonym na mocy dyrektywy Parlamentu Europej­ skiego i Rady 2009/31/WE (*).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 155 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L155 - 57 z 201022.6.2010

  Umowa między rządem Federacji Rosyjskiej a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji niejawnych

 • Dz. U. L155 - 56 z 201022.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 17 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy między rządem Federacji Rosyjskiej a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji niejawnych

 • Dz. U. L155 - 54 z 201022.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/388/WE w sprawie dokumentu wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia materiałów wybuchowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3666) (1)

 • Dz. U. L155 - 48 z 201022.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do niedokrwistości zakaźnej koni w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3767) (1)

 • Dz. U. L155 - 33 z 201022.6.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/16/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania szefa grupy dowodzenia UE w Neapolu dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L155 - 31 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 545/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L155 - 29 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 544/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L155 - 27 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 543/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Aceite Campo de Montiel (ChNP))

 • Dz. U. L155 - 23 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 542/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniające decyzję 2008/839/WSiSW w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L155 - 19 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 541/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1104/2008 w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L155 - 10 z 201022.6.2010

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Chile w sprawie tymczasowego stosowania uzgodnienia dotyczącego ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku

 • Dz. U. L155 - 3 z 201022.6.2010

  Uzgodnienie dotyczące ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku

 • Dz. U. L155 - 1 z 201022.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania między Unią Europejską a Republiką Chile uzgodnienia dotyczącego ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.