Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 155 POZ 48

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do niedokrwistości zakaźnej koni w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3767) (1)

Data ogłoszenia:2010-06-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 155 POZ 48

Strona 1 z 6
L 155/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.6.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do niedokrwistości zakaźnej koni w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3767)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/346/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W przeciwieństwie do sytuacji w zakresie zdrowia zwie­ rząt w innych państwach członkowskich, w Rumunii EIA jest chorobą endemiczną, a natychmiastowy ubój konio­ watych będących źródłem zakażenia nie jest przeprowa­ dzany. Z tego względu przyjęto decyzję Komisji 2007/269/WE z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do niedokrwistości zakaźnej koni w Rumunii (4). Ostatnie przypadki wystąpienia EIA u koniowatych prze­ znaczonych do hodowli i produkcji przywiezionych z Rumunii do innych państw członkowskich oraz ostatnio opublikowane wyniki inspekcji weterynaryjnej przeprowadzonej przez służby Komisji w 2009 r. w tym państwie członkowskim zgodnie z art. 10 dyrek­ tywy 90/426/EWG (5) wykazały jednakże, że decyzja 2007/269/WE jest niewłaściwie wdrażana, egzekwo­ wana i monitorowana. Ze względu na handel żywymi koniowatymi, ich nasie­ niem, komórkami jajowymi i zarodkami sytuacja epide­ miologiczna w Rumunii stanowi zagrożenie dla zdrowia koniowatych w Unii. Należy zatem przyjąć środki ochronne, ustanawiające specjalny system przemiesz­ czania koniowatych oraz handlu nimi, ich nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami, a także niektórymi produktami krwiopochodnymi z uzyskanymi z koniowatych pochodzącymi z Rumunii w celu ochrony zdrowia i dobrostanu koniowatych w Unii. Częstość występowania choroby nie rozkłada się równo­ miernie na terenie Rumunii i wśród różnych kategorii koniowatych w tym państwie członkowskim. W tej sytuacji można przyjąć mniej rygorystyczne warunki dotyczące przemieszczania niektórych zarejestrowanych koni biorących udział w zawodach i wyścigach oraz zezwolić, aby w przyszłości możliwe były określenie obszarów wolnych od tej choroby. Zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy 90/426/EWG państwo członkowskie miejsca przeznaczenia może zezwolić na ogólne lub ograniczone odstępstwa od niektórych wymagań art. 4 ust. 5 wobec wszystkich zwierząt opatrzonych specjalnym znakiem wskazującym na ich prze­ znaczenie do uboju, pod warunkiem że świadectwo zdrowia przewiduje takie odstępstwo. W przypadku udzielenia takiego odstępstwa koniowate przeznaczone do uboju należy przetransportować bezpośrednio do wyznaczonej rzeźni oraz poddać ubojowi w ciągu pięciu dni od ich przybycia do rzeźni.

(5)

Niedokrwistość zakaźna koni („EIA”) jest chorobą wiru­ sową dotykającą wyłącznie zwierzęta z rodziny koniowa­ tych. Okres inkubacji wynosi zwykle od jednego do trzech tygodni, lecz może trwać nawet do trzech miesięcy. Zakażone koniowate pozostają źródłem zaka­ żenia przez całe swoje życie i mogą przenosić zakażenie na inne koniowate. Zakażenie EIA jest zazwyczaj niewi­ doczne, o ile nie nastąpi zgon z powodu jednego z ostrych ataków choroby w czasie wiremii, i dlatego prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia jest znacznie większe. Lokalne przeniesienie zakażenia nastę­ puje poprzez krew zakażonego zwierzęcia z rodziny koniowatych w wyniku przerwanego pasożytowania ślepaków i zakażenia płodu in utero. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się choroby na duże odległości jest przemieszczanie zakażonych zwierząt, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków oraz użycie zanieczysz­ czonych igieł lub wstrzyknięcie produktów krwiopochod­ nych zawierających wirusa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 155 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L155 - 57 z 201022.6.2010

  Umowa między rządem Federacji Rosyjskiej a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji niejawnych

 • Dz. U. L155 - 56 z 201022.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 17 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy między rządem Federacji Rosyjskiej a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji niejawnych

 • Dz. U. L155 - 54 z 201022.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/388/WE w sprawie dokumentu wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia materiałów wybuchowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3666) (1)

 • Dz. U. L155 - 34 z 201022.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/589/WE w odniesieniu do uwzględnienia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych w związku z wychwytywaniem, transportem i geologicznym składowaniem dwutlenku węgla (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3310) (1)

 • Dz. U. L155 - 33 z 201022.6.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/16/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania szefa grupy dowodzenia UE w Neapolu dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L155 - 31 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 545/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L155 - 29 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 544/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L155 - 27 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 543/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Aceite Campo de Montiel (ChNP))

 • Dz. U. L155 - 23 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 542/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniające decyzję 2008/839/WSiSW w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L155 - 19 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 541/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1104/2008 w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L155 - 10 z 201022.6.2010

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Chile w sprawie tymczasowego stosowania uzgodnienia dotyczącego ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku

 • Dz. U. L155 - 3 z 201022.6.2010

  Uzgodnienie dotyczące ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku

 • Dz. U. L155 - 1 z 201022.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania między Unią Europejską a Republiką Chile uzgodnienia dotyczącego ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.