Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 155 POZ 54

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/388/WE w sprawie dokumentu wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia materiałów wybuchowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3666) (1)

Data ogłoszenia:2010-06-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 155 POZ 54

L 155/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.6.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/388/WE w sprawie dokumentu wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia materiałów wybuchowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3666)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/347/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

członkowskich udzieliły zgody na przemieszczenie, gdyż zmniejszy to obciążenie administracyjne firm i państw członkowskich.

(5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, W przeprowadzonej na zlecenie Komisji Europejskiej analizie dotyczącej wdrożenia dyrektywy 93/15/EWG stwierdzono, że należy skrócić procedurę udzielania przez państwa członkowskie zgody na przemieszczanie. W celu poprawy sytuacji należy wprowadzić stosowanie wspólnego systemu elektronicznego. W programie Small Business Act dla Europy (3) i Trzecim strategicznym przeglądzie procesu lepszego stanowienia prawa w Unii Europejskiej (4) Komisja Europejska stawia sobie za cel zwiększenie przewidywalności i pomoc dla przedsiębiorstw, aby mogły się one lepiej przygotować na zmiany legislacyjne. W szczególności system wspól­ nych dat wejścia w życie został określony jako środek służący osiągnięciu tego celu. System ten ma na celu to, aby data rozpoczęcia stosowania przepisów wpływają­ cych na działalność gospodarczą odpowiadała pewnym określonym datom w ciągu roku, o ile jest to możliwe. Należy to uwzględnić przy ustalaniu daty rozpoczęcia stosowania niniejszej decyzji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 13 ust. 1 dyrektywy 93/15/EWG,

uwzględniając dyrektywę Rady 93/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących wpro­ wadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych prze­ znaczonych do użytku cywilnego (1), w szczególności jej art. 13 ust. 5,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

System przemieszczania materiałów wybuchowych na terytorium Unii ustanowiony dyrektywą 93/15/EWG przewiduje udzielanie zgody przez różne właściwe organy odpowiedzialne za strefy pochodzenia, tranzyt oraz miejsce przeznaczenia materiałów wybuchowych.

(2)

Decyzją Komisji 2004/388/WE z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia materiałów wybuchowych (2) ustano­ wiono wzór dokumentu używanego przy przemiesz­ czaniu materiałów wybuchowych, zawierający informacje wymagane do celów art. 9 ust. 5 i 6 dyrektywy 93/15/EWG, w celu ułatwienia przemieszczania mate­ riałów wybuchowych między państwami członkowskimi przy jednoczesnym zachowaniu wymogów bezpieczeń­ stwa niezbędne przy przemieszczeniu tych produktów.

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2004/388/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) wprowadza się art. 3a w brzmieniu: „Artykuł 3a

(3)

Należy dostosować decyzję 2004/388/WE w związku z opracowaniem i udostępnieniem wszystkim państwom członkowskim systemu elektronicznego umożliwiającego wymianę informacji na temat zezwoleń.

(4)

W szczególności należy umożliwić właściwym organom państwa członkowskiego pochodzenia wydrukowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i wydanie dostawcy dokumentu wewnątrzwspólnotowego prze­ mieszczenia materiałów wybuchowych po sprawdzeniu, że wszystkie właściwe organy zainteresowanych państw

Jeżeli wszystkie państwa – państwo członkowskie pocho­ dzenia, państwo członkowskie przeznaczenia i wszelkie państwa członkowskie tranzytu – korzystają ze wspólnego systemu elektronicznego do udzielania zgody na przemiesz­ czenie materiałów wybuchowych na terenie Unii, stosuje się procedurę określoną w akapitach od drugiego do piątego.

(3) COM(2008) 394 wersja ostateczna z 25.6.2008. (4) COM(2009) 15 wersja ostateczna z 28.1.2009.

(1) Dz.U. L 121 z 15.5.1993, s. 20. (2) Dz.U. L 120 z 24.4.2004, s. 43.

22.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/55

Odbiorca przedkłada dokument wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia materiałów wybuchowych na papierze lub w wersji elektronicznej z wypełnionymi sekcjami 1–4 jedynie właściwemu organowi państwa członkowskiego pochodzenia przeznaczenia. Po udzieleniu zgody państwo członkowskie przeznaczenia wysyła tę zgodę państwu członkowskiemu pochodzenia, korzystając ze wspólnego systemu elektronicznego. Po udzieleniu zgody właściwy organ państwa członkow­ skiego pochodzenia wnosi o udzielenie zgody do właściwych organów wszystkich państw członkowskich tranzytu, korzystając ze wspólnego systemu elektronicznego. Po otrzymaniu zgody od wszystkich zainteresowanych państw członkowskich właściwy organ państwa członkow­ skiego pochodzenia wydaje dostawcy dokument wewnątrz­ wspólnotowego przemieszczenia materiałów wybuchowych, będący dowodem udzielania zgody przez wszystkie zainte­ resowane państwa członkowskie, na papierze umożliwia­ jącym pewną identyfikację tego dokumentu, w języku(-ach) państwa członkowskiego pochodzenia, państwa członkow­ skiego (państw członkowskich) tranzytu (w stosownych

przypadkach), państwa członkowskiego przeznaczenia oraz w języku angielskim.”; 2) w załączniku w pkt 2 not wyjaśniających na końcu ustępu dodaje się zdanie w brzmieniu: „Niniejszy punkt nie ma zastosowania w przypadku korzystania ze wspólnego systemu elektronicznego określonego w art. 3a.”. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 29 października 2010 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 19 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 155 POZ 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L155 - 57 z 201022.6.2010

  Umowa między rządem Federacji Rosyjskiej a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji niejawnych

 • Dz. U. L155 - 56 z 201022.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 17 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy między rządem Federacji Rosyjskiej a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji niejawnych

 • Dz. U. L155 - 48 z 201022.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do niedokrwistości zakaźnej koni w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3767) (1)

 • Dz. U. L155 - 34 z 201022.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/589/WE w odniesieniu do uwzględnienia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych w związku z wychwytywaniem, transportem i geologicznym składowaniem dwutlenku węgla (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3310) (1)

 • Dz. U. L155 - 33 z 201022.6.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/16/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania szefa grupy dowodzenia UE w Neapolu dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L155 - 31 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 545/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L155 - 29 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 544/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L155 - 27 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 543/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Aceite Campo de Montiel (ChNP))

 • Dz. U. L155 - 23 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 542/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniające decyzję 2008/839/WSiSW w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L155 - 19 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 541/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1104/2008 w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L155 - 10 z 201022.6.2010

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Chile w sprawie tymczasowego stosowania uzgodnienia dotyczącego ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku

 • Dz. U. L155 - 3 z 201022.6.2010

  Uzgodnienie dotyczące ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku

 • Dz. U. L155 - 1 z 201022.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania między Unią Europejską a Republiką Chile uzgodnienia dotyczącego ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.