Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 155 POZ 57

Tytuł:

Umowa między rządem Federacji Rosyjskiej a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji niejawnych

Data ogłoszenia:2010-06-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 155 POZ 57

Strona 1 z 4
22.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/57

TŁUMACZENIE

UMOWA między rządem Federacji Rosyjskiej a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji niejawnych

RZĄD FEDERACJI ROSYJSKIEJ oraz UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „UE”, reprezentowana przez Prezydencję Rady Unii Europejskiej, zwane dalej „stronami”, ZWAŻYWSZY, ŻE UE i Federacja Rosyjska zgadzają się, że powinny rozwijać swoją współpracę w kwestiach będących przedmiotem wspólnego interesu, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa, UZNAJĄC, ŻE współpraca między stronami może wymagać dostępu do informacji niejawnych posiadanych przez UE lub Federację Rosyjską, a także wymiany takich informacji między stronami, ŚWIADOME, ŻE dostęp do informacji niejawnych oraz ich wymiana wymagają podjęcia odpowiednich środków ochrony; UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejsza umowa ma zastosowanie do ochrony informacji niejawnych przekazywanych, wymienianych lub opracowywa­ nych przez strony w trakcie ich współpracy. Artykuł 2 Na użytek niniejszej umowy: 1) „informacje niejawne” oznaczają wszelkie informacje i materiały chronione zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi jednej ze stron, przekazywane, wymieniane lub opracowywane przez strony w trakcie ich współpracy, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę różnej wielkości dla interesów bezpieczeństwa Fede­ racji Rosyjskiej lub UE lub co najmniej jednego jej państwa członkowskiego i które zostały opatrzone klauzulą tajności; 2) „nośniki informacji niejawnych” oznaczają materiały, w tym fizyczne pola, zawierające informacje niejawne w formie symboli, obrazów, sygnałów, rozwiązań technicznych i procesów; 3) „klauzula tajności” oznacza określenie wskazujące: — wielkość szkody dla interesów Federacji Rosyjskiej lub UE lub co najmniej jednego państwa członkowskiego UE, która może powstać w przypadku nieuprawnionego ujawnienia informacji niejawnych, oraz — stopień ochrony wymagany w związku z powyższym zgodnie z przepisami ustawodawczymi lub wykonaw­ czymi Federacji Rosyjskiej lub UE; 4) „oznaczenie klauzuli” oznacza określenie umieszczone na nośnikach informacji niejawnych lub dokumentach towarzy­

szących wskazujące klauzulę tajności zawartych w nich informacji; 5) „poświadczenie bezpieczeństwa” oznacza decyzję administra­ cyjną podjętą zgodnie z przepisami ustawodawczymi lub wykonawczymi Federacji Rosyjskiej lub UE, poświadczającą, że osoba fizyczna może uzyskać dostęp do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą do określonego poziomu tajności. Artykuł 3 1. Na użytek niniejszej umowy „UE” oznacza Radę Unii Europejskiej (zwaną dalej „Radą”), Sekretarza Generalnego/ Wysokiego Przedstawiciela i Sekretariat Generalny Rady oraz Komisję Europejską. 2. Do celów niniejszej umowy organami upoważnionymi do wykonania niniejszej umowy w imieniu Federacji Rosyjskiej są federalne organy rządowe Federacji Rosyjskiej. Artykuł 4 1. Informacje niejawne mogą – zgodnie z ust. 2–5 – być udostępniane przez jedną stronę, zwaną „stroną przekazującą”, drugiej stronie, zwanej „stroną otrzymującą”. 2. Każda ze stron podejmuje decyzję co do udostępnienia informacji niejawnych drugiej stronie indywidualnie dla każdego przypadku, zgodnie z własnymi interesami bezpieczeństwa i przepisami ustawodawczymi lub wykonawczymi. Żadne posta­ nowienie niniejszej umowy nie może być uważane za podstawę do obligatoryjnego lub zbiorczego udostępnienia informacji niejawnych lub informacji określonych kategorii między stro­ nami.

L 155/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.6.2010

3. Każda ze stron zgodnie ze swoimi przepisami ustawodaw­ czymi lub wykonawczymi: a) chroni informacje niejawne przekazywane, wymieniane lub opracowywane przez strony w trakcie ich współpracy; b) zapewnia, by ani klauzule tajności, ani oznaczenia klauzul, ani oznaczenia ograniczające rozprowadzanie informacji nadane przez stronę przekazującą informacjom niejawnym przekazywanym lub wymienianym na mocy niniejszej umowy nie były zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody tej strony oraz by informacje niejawne przekazywane lub wymieniane na mocy niniejszej umowy były rejestrowane, zabezpieczane i chronione zgodnie z jej własnymi przepi­ sami ustawodawczymi lub wykonawczymi dotyczącymi informacji opatrzonych równoważną klauzulą bezpieczeń­ stwa i jej oznaczeniem zgodnie z art. 6; c) korzysta z informacji niejawnych, które są przekazywane lub wymieniane na mocy niniejszej umowy, jedynie do celów określonych przez stronę przekazującą; d) zwraca lub niszczy nośniki informacji niejawnych otrzyma­ nych od drugiej strony, gdy właściwy organ strony przeka­ zującej zwróci się do niej o to na piśmie; e) nie ujawnia informacji niejawnych, które zostały przekazane lub wymienione na mocy niniejszej umowy, odbiorcom innym niż wymienieni w art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 155 POZ 57 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L155 - 56 z 201022.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 17 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy między rządem Federacji Rosyjskiej a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji niejawnych

 • Dz. U. L155 - 54 z 201022.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/388/WE w sprawie dokumentu wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia materiałów wybuchowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3666) (1)

 • Dz. U. L155 - 48 z 201022.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do niedokrwistości zakaźnej koni w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3767) (1)

 • Dz. U. L155 - 34 z 201022.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/589/WE w odniesieniu do uwzględnienia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych w związku z wychwytywaniem, transportem i geologicznym składowaniem dwutlenku węgla (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3310) (1)

 • Dz. U. L155 - 33 z 201022.6.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/16/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania szefa grupy dowodzenia UE w Neapolu dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L155 - 31 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 545/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L155 - 29 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 544/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L155 - 27 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 543/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Aceite Campo de Montiel (ChNP))

 • Dz. U. L155 - 23 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 542/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniające decyzję 2008/839/WSiSW w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L155 - 19 z 201022.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 541/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1104/2008 w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L155 - 10 z 201022.6.2010

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Chile w sprawie tymczasowego stosowania uzgodnienia dotyczącego ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku

 • Dz. U. L155 - 3 z 201022.6.2010

  Uzgodnienie dotyczące ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku

 • Dz. U. L155 - 1 z 201022.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania między Unią Europejską a Republiką Chile uzgodnienia dotyczącego ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.