Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 156 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 546/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 891/2009 na rok gospodarczy 2009/2010 w odniesieniu do obowiązku dołączenia pozwolenia na wywóz do wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz dotyczących cukru wymienionego w koncesji CXL o numerach porządkowych 09.4317, 09.4318 i 09.4319

Data ogłoszenia:2010-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 156 POZ 1

23.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 546/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 891/2009 na rok gospodarczy 2009/2010 w odniesieniu do obowiązku dołączenia pozwolenia na wywóz do wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz dotyczących cukru wymienionego w koncesji CXL o numerach porządkowych 09.4317, 09.4318 i 09.4319

KOMISJA EUROPEJSKA, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 148 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Skutkiem tego odstępstwa będzie umożliwienie udziału w przedmiotowych kontyngentach przywozowych więk­ szej liczbie podmiotów gospodarczych. Należy jednak zadbać, aby – w krótkim okresie czasu przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia – podmioty gospo­ darcze, które uzyskały już pozwolenia na wywóz, miały w dalszym ciągu możliwość składania wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz.

(3)

Odstępstwo przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinno obowiązywać jedynie do końca roku gospodar­ czego 2009/2010.

Na mocy art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwie­ rania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfo­ wych w sektorze cukru i administrowania nimi (2), w przypadku cukru wymienionego w koncesji CXL o numerach porządkowych 09.4317, 09.4318, 09.4319 i 09.4321 oraz cukru z krajów bałkańskich do wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz należy dołączyć oryginał pozwolenia na wywóz wydanego przez właściwe organy danego państwa trzeciego. Przywóz cukru wymienionego w koncesji CXL o numerach porządkowych 09.4317, 09.4318 i 09.4319 podlega płatności stawki celnej w ramach kontyngentu w wysokości 98 EUR za tonę. Ze względu na wysokie ceny cukru trzcinowego surowego utrzymujące się na rynkach światowych w ciągu pierwszych miesięcy bieżą­ cego roku gospodarczego, co prowadzi do obniżonego wykorzystania cukru wymienionego w koncesji CXL, należy wesprzeć przedmiotowy przywóz poprzez uproszczenie procedur administracyjnych. Należy zatem przewidzieć odstępstwo polegające na umożliwieniu skła­ dania wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz dotyczących cukru wymienionego w koncesji CXL o wymienionych trzech numerach porządkowych bez stosownego pozwolenia na wywóz.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 891/2009 do wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz dotyczących cukru wymienionego w koncesji CXL o numerach porządkowych 09.4317, 09.4318 i 09.4319 nie dołącza się oryginałów pozwoleń na wywóz wydanych przez właściwe organy Australii, Brazylii lub Kuby.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2010 r.

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 254 z 26.9.2009, s. 82.

Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem 30 września 2010 r.

L 156/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.6.2010

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 22 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 156 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L156 - 23 z 201023.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (  Dz.U. L 193 z 25.7.2007)

 • Dz. U. L156 - 13 z 201023.6.2010

  Decyzja zbiorcza nr 1/2010 Komitetu ds. Współpracy UE – San Marino z dnia 29 marca 2010 r. ustanawiająca różne środki wykonawcze do Umowy w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino

 • Dz. U. L156 - 12 z 201023.6.2010

  Decyzja podjęta za wspólnym porozumieniem przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie lokalizacji siedziby Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)

 • Dz. U. L156 - 7 z 201023.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/39/UE z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w zakresie przepisów szczególnych dotyczących substancji czynnych klofentezyna, diflubenzuron, lenacyl, oksadiazon, pikloram i pyriproksyfen (1)

 • Dz. U. L156 - 5 z 201023.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 548/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. określające zakres, w jakim mogą być przyjmowane wnioski złożone w czerwcu 2010 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L156 - 3 z 201023.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 547/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.