Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 156 POZ 13

Tytuł:

Decyzja zbiorcza nr 1/2010 Komitetu ds. Współpracy UE – San Marino z dnia 29 marca 2010 r. ustanawiająca różne środki wykonawcze do Umowy w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino

Data ogłoszenia:2010-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 156 POZ 13

Strona 1 z 6
23.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/13

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA ZBIORCZA NR 1/2010 KOMITETU DS. WSPÓŁPRACY UE – SAN MARINO z dnia 29 marca 2010 r. ustanawiająca różne środki wykonawcze do Umowy w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino

KOMITET DS. WSPÓŁPRACY UE-SAN MARINO,

i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Stosowanie przez Republikę San Marino przepisów unij­ nych w tej dziedzinie ułatwiłoby prawidłowe funkcjono­ wanie unii celnej ustanowionej na mocy Umowy.

uwzględniając Umowę w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino (1), w szczególności jej art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 3, art. 13 ust. 2 i art. 23 ust. 3,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa w sprawie współpracy i unii celnej między Euro­ pejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino (zwana dalej „Umową”) weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2002 r.

(7)

Aby zapewnić zgodność z art. 6 ust. 4 i art. 7 ust. 1 Umowy, Republika San Marino musi podjąć wszelkie niezbędne środki gwarantujące stosowanie na jej teryto­ rium przepisów unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności oraz spraw weterynaryjnych i fitosanitarnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjono­ wania Umowy. Należy nawiązać współpracę administra­ cyjną w celu ułatwienia władzom Republiki San Marino działań w tym zakresie.

(2)

W związku z tym Umowa przejściowa w sprawie handlu i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino (2) przestała mieć zastosowanie.

(3)

Komitet ds. Współpracy UE-San Marino (zwany dalej „Komitetem ds. Współpracy”) jest zobowiązany na mocy Umowy do podejmowania określonych decyzji zapewniających prawidłowe wdrożenie jej postanowień.

(8)

W załączniku II do Umowy zawarty jest wykaz urzędów celnych, które mogą dokonywać formalności celnych związanych z odprawą celną w imieniu i na rzecz Republiki San Marino. Ponieważ Włochy i Republika San Marino zdecydowały o zwiększeniu liczby urzędów w celu promowania rozwoju gospodarczego poprzez ułatwienie wymiany handlowej między Republiką San Marino a krajami trzecimi, należy dokonać aktualizacji tego wykazu.

(4)

Artykuł 7 ust. 2 Umowy stanowi, że Komitet ds. Współ­ pracy powinien szczegółowo określić przepisy unijne odnoszące się do funkcjonowania unii celnej. W związku z istnieniem wspólnotowego kodeksu celnego oraz ze względu na fakt, że formalności celne związane z odprawą celną są obecnie przeprowadzane przez unijne urzędy celne, nie ma potrzeby tworzenia dokładnego wykazu mających zastosowanie przepisów.

Decyzje Komitetu ds. Współpracy dotyczące współpracy celnej przyjęte na mocy umowy przejściowej zachowują ważność. Powinny one w związku z tym pozostać w mocy.

(9)

(5)

Republika San Marino jest stroną Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami

Komitet ds. Współpracy powinien określić, zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. b) Umowy, zasady przekazywania Republice San Marino należności celnych przywozowych pobranych na jej rzecz. Należy dostosować kwoty potrą­ cane z tytułu kosztów administracyjnych do pułapu procentowego przewidzianego w art. 2 ust. 3 decyzji Rady 2000/597/WE z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Euro­ pejskich (3),

(1) Dz.U. L 84 z 28.3.2002, s. 43. (2) Dz.U. L 359 z 9.12.1992, s. 14.

(3) Dz.U. L 253 z 7.10.2000, s. 42.

L 156/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.6.2010

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

pisów unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności oraz spraw weterynaryjnych i fitosanitarnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 156 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L156 - 23 z 201023.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (  Dz.U. L 193 z 25.7.2007)

 • Dz. U. L156 - 12 z 201023.6.2010

  Decyzja podjęta za wspólnym porozumieniem przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie lokalizacji siedziby Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)

 • Dz. U. L156 - 7 z 201023.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/39/UE z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w zakresie przepisów szczególnych dotyczących substancji czynnych klofentezyna, diflubenzuron, lenacyl, oksadiazon, pikloram i pyriproksyfen (1)

 • Dz. U. L156 - 5 z 201023.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 548/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. określające zakres, w jakim mogą być przyjmowane wnioski złożone w czerwcu 2010 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L156 - 3 z 201023.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 547/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L156 - 1 z 201023.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 546/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 891/2009 na rok gospodarczy 2009/2010 w odniesieniu do obowiązku dołączenia pozwolenia na wywóz do wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz dotyczących cukru wymienionego w koncesji CXL o numerach porządkowych 09.4317, 09.4318 i 09.4319

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.