Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 156 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 548/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. określające zakres, w jakim mogą być przyjmowane wnioski złożone w czerwcu 2010 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

Data ogłoszenia:2010-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 156 POZ 5

23.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 548/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. określające zakres, w jakim mogą być przyjmowane wnioski złożone w czerwcu 2010 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarzą­ dzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje: Wnioski o pozwolenia na przywóz złożone od dnia 1 do dnia 10 czerwca 2010 r. dla niektórych kontyngentów taryfowych określonych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiającego szcze­

gółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych oraz otwarcia kontyngentów taryfo­ wych (3) dotyczą ilości większych niż ilości dostępne. Należy zatem określić, na jakie ilości są wydawane pozwolenia, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zasto­ sować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wnioski o pozwolenia na przywóz produktów objętych kontyngentami taryfowymi określonymi w części I.A, I.F, I.H, I.I, oraz I.J załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, złożone w okresie od dnia 1 do dnia 10 czerwca 2010 r. stanowią podstawę do wydania pozwoleń na przywóz ilości objętych wnioskiem pomnożonych przez współczynniki przy­ działu ustalonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.

(3) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, s. 29.

L 156/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.6.2010

ZAŁĄCZNIK I.A

Numer kontyngentu taryfowego Współczynnik przydziału

09.4590 09.4599 09.4591 09.4592 09.4593 09.4594 09.4595 09.4596

— 100 % 100 % — — — 100 % 100 %

„—”: Nie przesłano Komisji żadnego wniosku o pozwolenie.

I.F Produkty pochodzące ze Szwajcarii

Numer kontyngentu taryfowego Współczynnik przydziału

09.4155

50,00 %

I.H Produkty pochodzące z Norwegii

Numer kontyngentu taryfowego Współczynnik przydziału

09.4179

100 %

I.I Produkty pochodzące z Islandii

Numer kontyngentu taryfowego Współczynnik przydziału

09.4205 09.4206

100 % 100 %

I.J Produkty pochodzące z Republiki Mołdowy

Numer kontyngentu taryfowego Współczynnik przydziału

09.4210

„—”: Nie przesłano Komisji żadnego wniosku o pozwolenie.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 156 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L156 - 23 z 201023.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (  Dz.U. L 193 z 25.7.2007)

 • Dz. U. L156 - 13 z 201023.6.2010

  Decyzja zbiorcza nr 1/2010 Komitetu ds. Współpracy UE – San Marino z dnia 29 marca 2010 r. ustanawiająca różne środki wykonawcze do Umowy w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino

 • Dz. U. L156 - 12 z 201023.6.2010

  Decyzja podjęta za wspólnym porozumieniem przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie lokalizacji siedziby Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)

 • Dz. U. L156 - 7 z 201023.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/39/UE z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w zakresie przepisów szczególnych dotyczących substancji czynnych klofentezyna, diflubenzuron, lenacyl, oksadiazon, pikloram i pyriproksyfen (1)

 • Dz. U. L156 - 3 z 201023.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 547/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L156 - 1 z 201023.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 546/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 891/2009 na rok gospodarczy 2009/2010 w odniesieniu do obowiązku dołączenia pozwolenia na wywóz do wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz dotyczących cukru wymienionego w koncesji CXL o numerach porządkowych 09.4317, 09.4318 i 09.4319

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.