Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 157 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 549/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej

Data ogłoszenia:2010-06-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 157 POZ 1

Strona 1 z 2
24.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 549/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. a), d) oraz j) w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wymogi w zakresie zamykania określone w pkt 6 do wymogów ustanowionych w sekcji I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiają­ cego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (3).

(4)

Przy okazji niniejszej zmiany rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 należy sprostować pominięcie w art. 25 tegoż rozporządzenia. W związku z tym należy odpowiednio zmienić i poprawić rozporządzenie (UE) nr 1272/2009. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(5)

Artykuł 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że Komisja, bez pomocy komitetu, o którym mowa w art. 195 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, zamyka interwencję publiczną dla wołowiny, jeżeli w reprezentatywnym okresie przestały być spełniane warunki określone w art. 12 ust. 1 lit. c) wymienionego rozporządzenia. Należy określić reprezentatywny okres stanowiący podstawę do zamknięcia interwencji publicznej w postaci procedury przetargowej w odniesieniu do wołowiny oraz, w związku z tym, uwzględnić odpowiednie uprawnienia Komisji w art. 16 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 (2). W art. 29 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 przyjęto błędne i różniące się w poszczególnych wersjach językowych przepisy w odniesieniu do zasad stosowa­ nych w przypadku, gdy miejsce przechowywania wska­ zane przez oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu zostaje zmienione przez agencję interwen­ cyjną. W związku z tym należy wyjaśnić, że w takim przypadku dodatkowe koszty transportu ponoszą agencje interwencyjne z wyjątkiem pierwszych 20 km, a także dodać, że w przypadku stosowania art. 38 ust. 3 obniżka nie przekracza kosztów transportu na dystansie ponad 100 km. W części IX załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 ustanowiono przepisy dotyczące kartonów przeznaczonych do pakowania wołowiny zakupionej w ramach skupu interwencyjnego. Należy dostosować

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (UE) nr 1272/2009 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) w art. 16 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) procedurę przetargową zakupu wołowiny w podziale na poszczególne kategorie i państwa członkowskie lub ich regiony na podstawie dwóch najbardziej aktualnych zarejestrowanych tygodniowych cen rynkowych, zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Komisja zamyka przedmiotową procedurę przetargową zgodnie z tą samą procedurą w podziale na poszczególne kategorie i państwa członkowskie lub ich regiony, na podstawie najbardziej aktualnych zareje­ strowanych cen rynkowych.”; 2) w art. 16 ust. 6 akapit pierwszy sformułowanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Do celów art. 12 ust. 1 lit. c), art. 12 ust. 2 oraz art. 18 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 mają zasto­ sowanie następujące zasady:”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 157 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L157 - 18 z 201024.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona) (  Dz.U. L 134 z 29.5.2009)

 • Dz. U. L157 - 16 z 201024.6.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 02/10/COL z dnia 5 stycznia 2010 r. dotycząca statusu Norwegii w sprawie zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych oraz wirusowej posocznicy krwotocznej oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 308/08/COL z dnia 21 maja 2008 r.

 • Dz. U. L157 - 12 z 201024.6.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 492/09/COL z dnia 2 grudnia 2009 r. Skarga Norsk Lotteridrift ASA dotycząca domniemanej pomocy państwa na rzecz Norsk Tipping AS (Norwegia)

 • Dz. U. L157 - 11 z 201024.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 553/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L157 - 9 z 201024.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 552/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L157 - 7 z 201024.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 551/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L157 - 3 z 201024.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 550/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.