Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 157 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 492/09/COL z dnia 2 grudnia 2009 r. Skarga Norsk Lotteridrift ASA dotycząca domniemanej pomocy państwa na rzecz Norsk Tipping AS (Norwegia)

Data ogłoszenia:2010-06-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 157 POZ 12

Strona 1 z 4
L 157/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.6.2010

III

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 492/09/COL z dnia 2 grudnia 2009 r. Skarga Norsk Lotteridrift ASA dotycząca domniemanej pomocy państwa na rzecz Norsk Tipping AS (Norwegia)

URZĄD NADZORU EFTA (1),

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym (2), w szczególności jego art. 61 do 63 oraz protokół 26 do tego porozumienia,

Pismem z dnia 22 października 2004 r. (nr referencyjny 296715) Urząd zwrócił się do skarżącego o dostarczenie dodat­ kowych informacji dotyczących pewnych konkretnych elementów.

uwzględniając Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości (3), w szczególności jego art. 24,

Pismem z dnia 15 listopada 2004 r. (nr referencyjny 299345) skarżący dostarczył Urzędowi odpowiedzi na podnoszone kwestie.

uwzględniając art. 1 ust. 3 część I protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i Trybunale (4),

Pismem z dnia 8 grudnia 2004 r. (nr referencyjny 300861) Urząd dostarczył władzom norweskim kopię skargi i poprosił o przekazanie uwag i dodatkowych informacji.

uwzględniając wytyczne Urzędu w sprawie i wykładni art. 61 i 62 Porozumienia EOG (5),

stosowania

Pismem z dnia 10 lutego 2005 r. (nr referencyjny 308469) władze norweskie przekazały Urzędowi swoje uwagi i dodatkowe informacje.

A TAKŻE MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE:

Po tym dniu nie nastąpiła już żadna wymiana korespondencji. I. STAN FAKTYCZNY 1. Procedura Dnia 12 października 2004 r. do Urzędu wpłynęła skarga przedsiębiorstwa Norsk Lotteridrift ASA dotycząca domnie­ manej pomocy państwa na rzecz Norsk Tipping AS (nr referen­ cyjny 295765).

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) Zwany dalej „Urzędem”. Zwane dalej „Porozumieniem EOG”. Zwane dalej „porozumieniem o nadzorze i Trybunale”. Zwanego dalej „protokołem 3”. Wytyczne w sprawie stosowania i wykładni art. 61 i 62 Porozu­ mienia EOG oraz art. 1 protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i Trybunale, przyjęte i wydane przez Urząd w dniu 19 stycznia 1994 r., opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994, s. 1 oraz w Suplemencie EOG nr 32 z 3.9.1994, s. 1 (w dalszej części zwane „wytycznymi dotyczącymi pomocy państwa”). Zaktualizo­ wana wersja wytycznych dotyczących pomocy państwa jest opubli­ kowana na stronie internetowej Urzędu: http://www.eftasurv.int/ state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

Pismem z dnia 12 marca 2008 r. (nr referencyjny 469510) prawnik reprezentujący stronę skarżącą poinformował Urząd, że przedsiębiorstwo Norsk Lotteridrift ASA zostało rozwiązane i nie pragnie nadawać dalszego biegu skardze, która w związku z tym została wycofana.

2. Podstawy złożenia skargi Norsk Lotteridrift ASA było największym na rynku norweskim przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie tzw. automatów AWP (z ang. Amusement With Prize, automaty do gier). Norsk Tipping AS jest największym przedsiębiorstwem gier hazardowych w Norwegii, stanowiącym w całości własność norweskiego skarbu państwa. Do 2003 r. Norsk Tipping AS nie prowadziło działalności na rynku automatów AWP.

24.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/13

Przyjęte w czerwcu 2003 r. przepisy dały Norsk Tipping AS wyłączność na eksploatację takich maszyn. Począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r. Norsk Tipping AS miało być jedynym przed­ siębiorstwem eksploatującym automaty AWP w Norwegii.

2.2. Możliwość określania przez Norsk Tipping AS swoich własnych dochodów Rozporządzenie nr 960 z dnia 22 września 2000 r. dotyczące zezwoleń na instalację automatów AWP określało, że takie zezwolenia udzielane są pod warunkiem spełnienia następują­ cych wymogów: co najmniej 40 % nadwyżki uzyskiwanej z każdego automatu przekazywane jest na cele dobroczynne, maksymalnie 20 % otrzymuje właściciel pomieszczeń, w których automat jest zainstalowany, a operator zatrzymuje maksymalnie 40 %.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 157 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L157 - 18 z 201024.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona) (  Dz.U. L 134 z 29.5.2009)

 • Dz. U. L157 - 16 z 201024.6.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 02/10/COL z dnia 5 stycznia 2010 r. dotycząca statusu Norwegii w sprawie zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych oraz wirusowej posocznicy krwotocznej oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 308/08/COL z dnia 21 maja 2008 r.

 • Dz. U. L157 - 11 z 201024.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 553/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L157 - 9 z 201024.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 552/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L157 - 7 z 201024.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 551/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L157 - 3 z 201024.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 550/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 (1)

 • Dz. U. L157 - 1 z 201024.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 549/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.