Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 157 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 02/10/COL z dnia 5 stycznia 2010 r. dotycząca statusu Norwegii w sprawie zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych oraz wirusowej posocznicy krwotocznej oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 308/08/COL z dnia 21 maja 2008 r.

Data ogłoszenia:2010-06-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 157 POZ 16

L 157/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.6.2010

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 02/10/COL z dnia 5 stycznia 2010 r. dotycząca statusu Norwegii w sprawie zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych oraz wirusowej posocznicy krwotocznej oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 308/08/COL z dnia 21 maja 2008 r.

URZĄD NADZORU EFTA, UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 109 oraz protokół 1, UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA

łania wydają się odpowiednie. Ponadto Urząd omówił tę kwestię z Komisją Europejską, a jeżeli chodzi o IHN w Norwegii, nie nastąpiły żadne zmiany. W opinii Urzędu Norwegię, z wyjątkiem obszarów wymienio­ nych w załączniku, należy uznać za zatwierdzoną strefę konty­ nentalną i zatwierdzoną strefę przybrzeżną dla ryb, jeżeli chodzi o IHN i VHS, Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Weterynaryjnego EFTA wspierającego prace Urzędu Nadzoru EFTA,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. d) oraz protokół 1, I załącznika I do Porozumienia EOG,

UWZGLĘDNIAJĄC akt, o którym mowa pkt 4.1.5a rozdziału

dyrektywa Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (1), dostosowany protokołem 1 do Porozumienia w szczególności art. 50 tego aktu prawnego, a także mając na uwadze, co następuje: W piśmie z dnia 3 maja 1994 r. Norwegia przedstawiła wystar­ czające uzasadnienie, aby przyznać jej terytorium status zatwier­ dzonej strefy, jeżeli chodzi o zakaźną martwicę układu krwio­ twórczego ryb łososiowatych (IHN) i wirusową posocznicę krwotoczną (VHS), jak również krajowe przepisy gwarantujące przestrzeganie wymogów umożliwiających utrzymanie statusu zatwierdzonej strefy. Norwegia została uznana za zatwierdzoną strefę kontynentalną i przybrzeżną dla ryb, jeżeli chodzi o IHN i VHS na mocy decyzji Urzędu nr 71/94/COL. W następstwie zgłoszenia wykrycia VHS w okręgu Møre og Romsdal w dniu 26 listopada 2007 r. uchylono decyzję nr 71/94/COL, ostatnio zmienioną decyzją nr 244/02/COL, na mocy decyzji nr 302/08/COL, która stanowi, że części terytorium Norwegii, o których mowa w załączniku do tej decyzji, zostały uznane za zatwierdzoną strefę kontynentalną i za zatwierdzoną strefę przybrzeżną dla ryb, jeżeli chodzi o IHN i VHS. W dniu 11 lipca 2008 r. potwierdzono wykrycie VHS na obsza­ rach przybrzeżnych okręgu Storfjorden w Norwegii. Właściwe władze w Norwegii poinformowały Urząd o działaniach podję­ tych w celu wyeliminowania choroby i zapobieżenia jej rozprzestrzeniania się. Urząd dokonał oceny informacji przedstawionych przez właściwe władze w Norwegii. Podjęte na obecnym etapie dzia­ EOG,

Artykuł 1 Norwegię, z wyjątkiem obszarów wymienionych w załączniku, należy uznać za zatwierdzoną strefę kontynentalną i zatwierdzoną strefę przybrzeżną dla ryb, jeżeli chodzi o IHN i VHS. Artykuł 2 Niniejszym uchyla się decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 302/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. dotyczącą statusu Norwegii, jeżeli chodzi o zakaźną martwicę układu krwiotwór­ czego ryb łososiowatych (IHN) i wirusową posocznicę krwo­ toczną (VHS). Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2010 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Norwegii. Artykuł 5 Jedynie wersja w języku angielskim jest autentyczna.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 stycznia 2010 r.

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Kurt JÄGER Xavier LEWIS

Członek Kolegium

Dyrektor

(1) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14.

24.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/17

ZAŁĄCZNIK IHN Norwegia, z wyjątkiem norweskiej części zlewni rzek Grense Jacobselv i Pasvik oraz rzek położnych pomiędzy nimi, jak również odpowiedni region przybrzeżny. VHS Norwegia, z wyjątkiem: 1. Norweskiej części zlewni rzek Grense Jacobselv i Pasvik oraz rzek położnych pomiędzy nimi, jak również odpowiedni region przybrzeżny. 2. Norwegia, z wyjątkiem przybrzeżnych obszarów okręgu Storfjorden (w gminach Ørskog, Sykkylven, Stordal, Stranda i Norddal), ograniczonych od zachodu linią przebiegającą od miejscowości Røneset w gminie Sykkylven do miejs­ cowości Giljeneset w gminie Ørskog. Na wschód od tej linii ze strefy wyłączony jest cały fiord włącznie z linią przypływu, położone na lądzie gospodarstwa akwakultury, które wykorzystują do produkcji wodę morską, oraz placówki lądowe i nabrzeża należące do farm akwakultury i znajdujące się w obrębie fiordu. Zlewiska rzek, których ujście znajduje się na obszarach objętych zakażeniem i w górę których migrują ryby anadromiczne, oraz wszelkie obiekty hodowlane znajdujące się w zamieszkałej przez ryby anadromiczne części zlewisk są również wyłączone z zatwierdzonego obszaru strefy.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 157 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L157 - 18 z 201024.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona) (  Dz.U. L 134 z 29.5.2009)

 • Dz. U. L157 - 12 z 201024.6.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 492/09/COL z dnia 2 grudnia 2009 r. Skarga Norsk Lotteridrift ASA dotycząca domniemanej pomocy państwa na rzecz Norsk Tipping AS (Norwegia)

 • Dz. U. L157 - 11 z 201024.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 553/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L157 - 9 z 201024.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 552/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L157 - 7 z 201024.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 551/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L157 - 3 z 201024.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 550/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 (1)

 • Dz. U. L157 - 1 z 201024.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 549/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.