Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 158 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

Data ogłoszenia:2010-06-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 158 POZ 1

Strona 1 z 6
24.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/1

I

(Akty ustawodawcze)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), po konsultacji z Komitetem Regionów,

(4)

Biorąc pod uwagę różnice pomiędzy Europejskim Fundu­ szem Rozwoju Regionalnego i Funduszem Spójności oraz pomiędzy celami w odniesieniu do definicji środo­ wiska, należy, dla zapewnienia spójności i zgodności, zastosować jeden próg do celów definicji dużego projektu. Z uwagi na znaczenie inwestycji na rzecz środowiska, w tym inwestycji poniżej progu określonego w niniejszym rozporządzeniu, państwa członkowskie powinny zapewnić odpowiednie monitorowanie wszyst­ kich takich inwestycji i informować Komisję w sprawozdaniach rocznych dotyczących programów operacyjnych.

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy również dopuścić objęcie dużego projektu przez więcej niż jeden program operacyjny, aby umożliwić realizację takiego dużego projektu, obejmującego różne regiony i cele. Ma to szczególne znaczenie w przypadku inwestycji o znaczeniu krajowym lub unijnym.

Obecny kryzys finansowy i gospodarczy postawił przed Unią istotne wyzwania. Chociaż podjęto już zdecydo­ wane działania w celu zrównoważenia negatywnych skutków kryzysu, włącznie ze zmianami ram prawnych, dopiero teraz zaczyna być powszechnie odczuwany rzeczywisty wpływ kryzysu finansowego na gospodarkę realną, rynek pracy i obywateli. Presja na krajowe zasoby finansowe wzrasta i należy podjąć dalsze kroki w celu jej złagodzenia poprzez maksymalne i optymalne wykorzys­ tanie unijnego finansowania. W celu usprawnienia zarządzania unijnym finansowa­ niem, ułatwienia przyspieszenia tempa inwestycji w państwach członkowskich i regionach oraz zwięk­ szenia wpływu finansowania na gospodarkę, konieczne jest dalsze uproszczenie zasad dotyczących polityki spój­ ności.

(5)

Konieczne jest udostępnienie instrumentów inżynierii finansowej, w ramach środków na rzecz efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, ze względu na znaczenie tych środków dla priorytetów unijnych i krajowych.

(6)

(2)

W celu ułatwienia dostosowania programów operacyj­ nych do potrzeb związanych z obecnym kryzysem finan­ sowym i gospodarczym państwa członkowskie powinny przedstawić analizę uzasadniającą dokonanie przeglądu programu operacyjnego zamiast jego oceny.

(7)

(1) Dz.U. C 128 z 18.5.2010, s. 95. (2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r.

Zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami i obowiązującymi przepisami krajowymi przy obliczaniu wkładu publicznego należy brać pod uwagę dochody generowane przez operacje. Konieczne jest uproszczenie monitorowania dochodów, aby odpowiadało cyklowi programowania.

L 158/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.6.2010

(8)

Ze względu na pewność prawną należy wyjaśnić, że wydatek staje się kwalifikowalny od dnia złożenia Komisji wniosku o dokonanie przeglądu programu operacyjnego jedynie wówczas, gdy jest on objęty nową kategorią wydatków dodaną podczas dokonywania prze­ glądu tego programu operacyjnego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 158 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L158 - 7 z 201024.6.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 540/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.