Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 158 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 540/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)

Data ogłoszenia:2010-06-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 158 POZ 7

24.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/7

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 540/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Islandii. Islandia może być zatem uznana za potencjalny kraj kandydujący.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 212,

(5)

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1085/2006 pomocy dla potencjalnych krajów kandydujących i krajów kandydujących z Bałkanów Zachodnich i Turcji udziela się, między innymi, zgodnie z partnerstwem europejskim i partnerstwem dla członko­ stwa.

po konsultacji z Komitetem Regionów,

(6)

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

Islandia jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodar­ czego. Dlatego też pomocy na mocy rozporządzenia (WE) nr 1085/2006 należy udzielać, uwzględniając w należytym stopniu sprawozdania i dokumenty strate­ giczne zawarte w sporządzanym co roku przez Komisję pakiecie rozszerzenia,

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1085/2006 (2) przewiduje pomoc dla krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących w ich stopniowym dostosowywaniu się do norm i dziedzin polityki Unii Europejskiej, a w stosownych przypadkach – do dorobku prawnego Unii, mając na względzie przyszłe członkostwo tych krajów w Unii.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1085/2006 wprowadza się niniej­ szym następujące zmiany:

(2)

Artykuł 49 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że każde państwo europejskie, które szanuje i zobowiązuje się wspierać wartości, o których mowa w art. 2 tego traktatu, takie jak zasady poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa praw­ nego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, może złożyć wniosek o członkostwo w Unii.

1) w art. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

„W przypadku Islandii pomoc udzielana jest w szczególności w oparciu o sprawozdania i dokumenty strategiczne zawarte w pakiecie rozszerzenia.”;

(3)

W konkluzjach z posiedzenia w dniu 14 grudnia 2006 r. Rada Europejska wyraziła ponowne porozumienie w sprawie rozszerzenia, w tym zasadę, że każde państwo ubiegające się o członkostwo należy oceniać na podstawie jego własnych zasług.

2) w załączniku II po słowach „Bośnia i Hercegowina” dodaje się następujące słowo:

(4)

W związku z wnioskiem Republiki Islandii (zwanej dalej „Islandią”) o członkostwo w Unii Europejskiej, złożonym w dniu 16 lipca 2009 r., Rada zwróciła się do Komisji o przedstawienie Radzie opinii w sprawie wniosku

„— Islandia”.

(1) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 31 maja 2010 r. (2) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 82.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 158/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.6.2010

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 16 czerwca 2010 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

W imieniu Rady

D. LÓPEZ GARRIDO

Przewodniczący

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 158 POZ 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L158 - 1 z 201024.6.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.