Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 159 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 557/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004, (WE) nr 633/2004, (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 2014/2005, (WE) nr 239/2007, (WE) nr 1299/2007, (WE) nr 543/2008, (WE) nr 589/2008, (WE) nr 617/2008 oraz (WE) nr 826/2008 w odniesieniu do obowiązków przekazywania informacji w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych

Data ogłoszenia:2010-06-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 159 POZ 13

Strona 1 z 5
25.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 557/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004, (WE) nr 633/2004, (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 2014/2005, (WE) nr 239/2007, (WE) nr 1299/2007, (WE) nr 543/2008, (WE) nr 589/2008, (WE) nr 617/2008 oraz (WE) nr 826/2008 w odniesieniu do obowiązków przekazywania informacji w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych

KOMISJA EUROPEJSKA,

w relacjach z organami zaangażowanymi w realizację wspólnej polityki rolnej.

(4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1964/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek celnych w odniesieniu do bananów (1), w szczególności jego art. 2, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (2), w szczególności jego art. 43, art. 121 lit. d), e) i f), art. 127, art. 134 oraz art. 192 ust. 2, w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpo­ średnich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego (3) usta­ nawia wspólne zasady przekazywania Komisji informacji i dokumentów przez właściwe organy państw członkow­ skich. Zasady te w szczególności obejmują obowiązek korzystania przez państwa członkowskie z systemów informatycznych udostępnianych przez Komisję oraz zatwierdzanie praw dostępu dla organów lub osób upoważnionych do przesyłania informacji. Ponadto w rozporządzeniu tym ustanowiono wspólne zasady dotyczące systemów informatycznych, dzięki którym systemy te zapewniają autentyczność, integralność i trwałą czytelność przesyłanych dokumentów, oraz określono zasady dotyczące ochrony danych osobowych. Na mocy rozporządzenia (WE) nr 792/2009 w rozporządzeniach określających szczególne zobowią­ zania w zakresie przekazywania informacji należy wpro­ wadzić obowiązek stosowania systemów informatycz­ nych zgodnie z wymienionym rozporządzeniem. Komisja opracowała system informatyczny umożliwiający elektroniczne zarządzanie dokumentami i procedurami w ramach jej własnych wewnętrznych procedur oraz

(2)

Uznaje się, że niektórych obowiązków przekazywania informacji wynikających z rozporządzenia (WE) nr 792/2009 można już teraz dopełniać z użyciem tego systemu, a zwłaszcza obowiązków, o których mowa w rozporządzeniach Komisji: (WE) nr 1518/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny (4), (WE) nr 596/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze jaj (5), (WE) nr 633/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa drobiowego (6), (WE) nr 1345/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz w sektorze oliwy z oliwek (7), (WE) nr 2014/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. sprawie pozwoleń wydawanych w ramach uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspól­ noty w odniesieniu do bananów wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie po stawce celnej określonej we Wspólnej taryfie celnej (8), (WE) nr 239/2007 z dnia 6 marca 2007 r. ustanawiającym szcze­ gółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do wymogów dotyczących powiadomień w sektorze bananów (9), (WE) nr 1299/2007 z dnia 6 listopada 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 159 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L159 - 24 z 201025.6.2010

  Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009 – budżet korygujący nr 2 (  Dz.U. L 18 z 22.1.2010)

 • Dz. U. L159 - 22 z 201025.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 559/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L159 - 18 z 201025.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 558/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L159 - 9 z 201025.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 556/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L159 - 5 z 201025.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 555/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1412/2006 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu

 • Dz. U. L159 - 1 z 201025.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 554/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2488/2000 utrzymujące zamrożenie funduszy w stosunku do p. Milosevica i osób powiązanych z nim

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.