Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 159 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 558/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1)

Data ogłoszenia:2010-06-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 159 POZ 18

Strona 1 z 4
L 159/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.6.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 558/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (6)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 10 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) stanowi, że państwa członkow­ skie mają obowiązek dopilnowania, aby produkcja i wprowadzanie do obrotu żywych małży, żywych szkar­ łupni, żywych osłonic i żywych ślimaków morskich były poddawane urzędowym kontrolom zgodnie z opisem w załączniku II do tego rozporządzenia. Załącznik II do tego rozporządzenia stanowi, że obszary produkcyjne muszą zostać sklasyfikowane stosownie do poziomu zanieczyszczenia odchodami. Filtratory, takie jak małże, mogą kumulować mikroorganizmy stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego. Ślimaki morskie nie są co do zasady filtratorami. W ich przypadku ryzyko kumulowania mikroorganizmów zwią­ zanych z zanieczyszczeniem odchodami należy zatem uznać za niewielkie. Ponadto nie zgłoszono żadnych danych epidemiologicznych, które wykazywałyby związek przepisów dotyczących klasyfikacji obszarów produkcyjnych z zagrożeniami dla zdrowia publicznego związanymi ze ślimakami morskimi, niebędącymi filtra­ torami. Z tego względu należy wyłączyć takie ślimaki morskie z zakresu zastosowania przepisów dotyczących klasyfikacji obszarów produkcyjnych ustanowionych w rozdziale II sekcji VII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004. Rozdział VI sekcji VII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 stanowi jedynie, że jednostkowe opakowania żywych małży przeznaczone dla konsu­ mentów muszą zostać zamknięte i pozostawać zamknięte podczas transportu od momentu opuszczenia zakładu wysyłki do momentu dostarczenia ich do sprze­ daży konsumentowi końcowemu. Pozostałe rodzaje opakowań żywych małży nie są zatem objęte tym wymogiem. W interesie zdrowia publicznego należy zmienić ten wymóg, tak, aby wszystkie opakowania pozostawały zamknięte do momentu dostarczenia ich konsumentowi końcowemu. Rozdział IX sekcji VII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 określa szczególne wymogi dotyczące Pectinidae odławianych poza sklasyfikowanymi obszarami produkcyjnymi. Takie wymogi powinno się stosować również w odniesieniu do żywych ślimaków morskich, niebędących filtratorami. Punkt 4 wymienionego rozdziału określa szczególne przepisy dotyczące pako­ wania Pectinidae. Wymogi dotyczące pakowania żywych małży podczas transportu z zakładu wysyłki do miejsca sprzedaży detalicznej powinno się stosować także w odniesieniu do Pectinidae oraz żywych ślimaków morskich, niebędących filtratorami, odławianych poza sklasyfikowanymi obszarami produkcyjnymi.

(7)

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 ustanawia szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Rozporządzenie to stanowi między innymi, że przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą wprowadzać do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego wyłącznie w przypadku, gdy zostały one przygotowane oraz poddane obróbce w zakładach speł­ niających odpowiednie wymogi określone w załączniku III do tego rozporządzenia. Rozdział VII sekcji I załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 stanowi, że mięso zwierząt gospodar­ skich kopytnych można transportować przed osiągnię­ ciem temperatury wymaganej zgodnie z tym rozporzą­ dzeniem, pod warunkiem uzyskania zgody właściwych organów, w celu umożliwienia produkcji określonych wyrobów, z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 159 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L159 - 24 z 201025.6.2010

  Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009 – budżet korygujący nr 2 (  Dz.U. L 18 z 22.1.2010)

 • Dz. U. L159 - 22 z 201025.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 559/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L159 - 13 z 201025.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 557/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004, (WE) nr 633/2004, (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 2014/2005, (WE) nr 239/2007, (WE) nr 1299/2007, (WE) nr 543/2008, (WE) nr 589/2008, (WE) nr 617/2008 oraz (WE) nr 826/2008 w odniesieniu do obowiązków przekazywania informacji w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych

 • Dz. U. L159 - 9 z 201025.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 556/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L159 - 5 z 201025.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 555/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1412/2006 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu

 • Dz. U. L159 - 1 z 201025.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 554/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2488/2000 utrzymujące zamrożenie funduszy w stosunku do p. Milosevica i osób powiązanych z nim

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.